Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Nereti cilvēkiem pēc ieslodzījuma ir grūti adaptēties dzīvei brīvībā. Dažreiz viņi nonāk bezizejas situācijās, jo nav pietiekamas informācijas un zināšanu par savu sociālo problēmu risināšanas iespējām. Viņus savlaicīgi informēs Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālisti.

Lai sniegtu atbalstu ieslodzītajiem neilgi pirms atbrīvošanās un palīdzētu cietumam sagatavot šos cilvēkus atbrīvošanai, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālisti šī gada septembrī uzņēmušies vadīt informatīvo semināru ciklu Jelgavas cietumā. Semināru laikā speciālisti informēs ieslodzītos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Latvijā, kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem sociālās palīdzības saņemšanai, sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi.

Šāda sadarbība ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi uzsākta 2018.  gada 3. aprīlī, noslēdzot sadarbības līgumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros.

Ar ESF projekta palīdzību, IeVP līdz 2022. gada beigām plāno sniegt pastiprinātu atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes, sekmējot šo cilvēku integrāciju sabiedrībā un veicinot bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.

Uzziņai: IeVP, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.