Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

No 2019. gada 1. jūnija Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP) mainās kārtība, kādā ieslodzītie varēs saņemt naudas līdzekļu pārskaitījumus. Izmaiņas paredz, ka turpmāk šādu pārskaitījumu veikšanai būs izmantojams vienots konts. Jaunā kārtība mazinās administratīvo slogu un būtiski atvieglos naudas līdzekļu pārskaitījumu veikšanu ieslodzīto tuviniekiem.

 

    Naudas līdzekļu pārskaitījumus likumā noteiktajā kārtībā var saņemt gan apcietinātās personas, gan notiesātās personas. Līdz šim katrai ieslodzījuma vietai Latvijā bija atvērts savs konts, kas nozīmē, ka maksājuma veicējam bija precīzi jāzina, kurā no tām maksājuma veikšanas brīdī atrodas ieslodzītais un naudas līdzekļi jāpārskaita uz attiecīgo ieslodzījuma vietas kontu. 

    ! IeVP skaidro, ka soda izpildes laikā ieslodzītais var tikt vairākkārt pārvietots no vienas ieslodzījuma vietas uz citu, piemēram, sakarā ar lietas izskatīšanu tiesā, Latvijas Cietumu slimnīcas apmeklējumu vai ieslodzītā pārvietošanu no viena režīma cietuma uz citu. Informācijas sniegšanas iespējas un ātrumu ietekmēja arī pērn aktualizētās Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības – IeVP nav tiesību bez tiesiska pamata sniegt informāciju par ieslodzītās personas atrašanās faktu ieslodzījuma vietā!

    Minētās izmaiņas veiktas nolūkā mazināt administratīvo slogu un atvieglot ieslodzīto piederīgajiem naudas pārskaitījumu veikšanu. Vienotais konts garantēs naudas saņemšanu arī tajos gadījumos, kad ieslodzītā persona ir pārvietota un viņas piederīgie par to vēl nav saņēmuši informāciju. Papildus tam jaunā kārtība nodrošinās ieslodzītajam nepārtrauktu pieeju personīgajiem līdzekļiem pārvietošanas laikā – līdz šim naudas pārskaitīšana no viena cietuma konta uz citu aizņēma vismaz trīs darba dienas. Tāpat jaunā kārtība nodrošinās ieslodzītajiem nepārtrauktu iespēju saņemt valsts sociālos pabalstus un citus maksājumu no valsts iestādēm, neinformējot tās par ieslodzījuma vietas un konta maiņu. 

Sākot ar jūniju visi naudas līdzekļu pārskaitījumi veicami uz vienoto kontu:
Bankas nosaukums: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22
Depozītu konts: LV15TREL8190468041000

! Aicinām ieslodzīto tuviniekus pievērst uzmanību pareizai maksājuma formas aizpildīšanai:
    • Kā maksājuma saņēmējs vienmēr norādāma Ieslodzījuma vietu pārvalde,
    • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda ieslodzītā vārds, uzvārds un personas kods.


    Naudas līdzekļi tiek reģistrēti notiesātās personas personiskajā kontā vai apcietinātās personas personiskās naudas uzskaites kartē nākamajā darba dienā pēc pārskaitījuma veikšanas, pamatojoties uz Valsts kases konta izrakstu.