Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

 •    Nodarbināt var notiesātās un apcietinātās personas (apcietinātie atrodas Rīgas Centrālcietumā, Valmieras cietumā, Liepājas cietumā, Daugavgrīvas cietumā un Iļģuciema cietumā).

•    Brīvības atņemšanas iestāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājas lapā izsludina konkursu par tiesībām nodarbināt notiesātos. Pēc komersantu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, ņemot vērā resocializācijas vajadzības, tiek noteikts atbilstošākais pretendents, ar kuru tiek slēgts sadarbības līgums un citi nepieciešamie līgumi. Ja komersants, kas noslēdzis sadarbības līgumu ar brīvības atņemšanas iestādi par notiesāto nodarbinātības organizēšanu, vēlas nodarbināt notiesāto, kas sodu izcieš slēgtā vai daļēji slēgtā cietumā, tad komersants un notiesātais pirms darba uzsākšanas noslēdz vienošanos par darba veikšanu. Ja notiesāto, kas sodu izcieš atklātajā cietumā, komersants vēlas nodarbināt ārpus cietuma teritorijas esošā uzņēmumā, tad komersants un notiesātais pirms darba uzsākšanas noslēdz darba līgumu.

•    Lai notiesāto varētu nodarbināt, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks izdod rīkojumu, kas ir atļauja notiesātajam darba laikā atrasties noteiktā darba vietā.

•     Notiesātajiem tiek noteikts normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas un astoņu stundu darba diena piecu dienu darba nedēļā. Ja darba rakstura dēļ piecu dienu darba nedēļu noteikt nav iespējams, tiek pieļauta sešu dienu darba nedēļa, taču tad darba dienas ilgums nedrīkst pārsniegt septiņas stundas. Darba (maiņas) sākumu un beigas nosaka brīvības atņemšanas iestādes dienas kārtībā. Notiesātie atbrīvojami no darba svētku dienās un brīvdienās. Tajos darbu veidos, kur ražošanas apstākļu dēļ nevar ievērot notiesātajiem noteikto dienas vai nedēļas normālo darba laika ilgumu, atļauta darba laika summētā uzskaite; taču darba laiks pārskata periodā nedrīkst pārsniegt attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku.

•    Par samaksu nodarbinātam notiesātajam piešķir līdz sešām darba dienām ilgu ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, bet nodarbinātam nepilngadīgajam notiesātajam – līdz 12 darba dienām ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

•    Minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķiem ir:
 - 50 procentu no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba samaksas — notiesātajam, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
 - ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei — notiesātajam, kas sodu izcieš atklātajā cietumā;
- 50 procentu no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes — nepilngadīgam notiesātajam.

•    Darba samaksu notiesātajam, kas nodarbināts komersanta izveidotā darba vietā, nosaka, komersantam un notiesātajam savstarpēji vienojoties un ievērojot notiesātajiem noteikto minimālo stundas tarifa likmi un minimālo mēneša darba samaksu.

•    Darba samaksa notiesātajam normāla darba laika ietvaros nedrīkst būt mazāka par Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteikto minimālo darba samaksas apmēru Notiesātajam, kuram noteikts nepilns darba laiks, kas īsāks par normālo dienas vai nedēļas darba laiku, darba samaksu aprēķina proporcionāli nodarbināšanas laikam.

•    Strīdi starp notiesāto un komersantu tiek risināti, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus par tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas uz vienošanās pamata, izskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, bet strīdus, kas izriet no tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas uz darba līguma pamata, — Darba strīdu likumā noteiktajā kārtībā.

•    Saskaņā ar Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 27.pantu, apcietināto nodarbina kamerā vai speciāli ierīkotā telpā izmeklēšanas cietumā. Apcietināto nodarbina tādos darbos, kur iespējams noteikt akordalgu. Apcietināto nodarbina, noslēdzot uzņēmuma līgumu uz noteiktu laiku. Šāda līguma noslēgšana iespējama tikai ar izmeklēšanas cietuma priekšnieka un procesa virzītāja atļauju.

•     Uzņēmuma līguma saturu un noslēgšanas kārtību, ja tiek nodarbināts apcietinātais, nosaka Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumi Nr. 387 „Noteikumi par uzņēmuma līguma saturu un noslēgšanas kārtību, ja tiek nodarbināts apcietinātais”

•    Apcietinātajam noteiktā darba samaksa nedrīkst būt mazāka kā samaksa par līdzvērtīgu darbu ārpus izmeklēšanas cietuma.