Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums

Iznomā Cita nomas objektu raksturojoša informācija Dokumenti lejupielādei Publicēts Pieteikties izsolei līdz: Noslēgts

Telpas

Telpas ar kopējo platību 1750,7 m2 Grants ielā 23 (Platā ielā 4), Rīgā      

Līguma darbības termiņš pagarināts līdz 2022.gada 1.jūnijam

Telpas ar piesaistītu Zemesgabalu

   

27.04.2020

 

Informāciju par noslēgtajiem
nomas līgumiem (pielikumā 10 gab.).

Telpas ar piesaistītu Zemesgabalu 

Dzirnavu iela 17,  Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads informācija par objektu 

19.02.2020

10.03.2020. plkst.11.00

Informāciju par izsoles rezultātiem

Informāciju par noslēgtu nomas līgumu.

Telpas ar piesaistītu Zemesgabalu 

 

Dzirnavu iela 17,  Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

 informācija par objektu   23.01.2020  03.02.2020 Izsole izbeigta bez rezultāta. Tiks rīkota atkārtota izsole

Telpas un zemesgabals 

Mazā Matīsa iela 5, Rīga

      Informācija par noslēgtu nomas līgumu.

Telpas un zemesgabals 

 

Tvaikoņu iela 3, Rīga

      Informācija par noslēgtu nomas līgumu.

Nekustamais īpašums 

        Informācija par noslēgtu nomas līgumu.

Nedzīvojamās telpas daļa  un tai piesaistītais zemesgabals

Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

 

04.10.2019

 

Informācija par noslēgtu nomas līgumu.

Nedzīvojamā telpa  un tai piesaistītais zemesgabals

Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads

 

20.09.2019

 

Informācija par noslēgtu nomas līgumu.

Nedzīvojamā telpa  un tai piesaistītais zemesgabals

Lielā iela 1, Daugavpils

 

20.09.2019

 

Informācija par noslēgtu nomas līgumu.

Nedzīvojamā telpa  un tai piesaistītais zemesgabals 

Grants iela 23, Rīga

 

27.06.2019

 

Informācija par noslēgtu nomas līgumu.

Līguma darbības termiņš pagarināts līdz 2022.gada 1.jūnijam

Telpa Nr.2 ar piesaistītu Zemesgabalu

citi iznomāšanas nosacījumi - Bez tiesībām nodot objektu apakšnomā vai izmantot objektu kopdarbībai ar trešajām personām bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas.

Zemesgabala nomas maksa ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā

 informācija par objektu

Informāciju par izsoles rezultātiem

11.06.2019.

 

18.06.2019. Informācija par noslēgtu nomas līgumu.
Garāžas ēkas telpa Nr.21 un zemesgabals Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219;
lietošanas mērķis -    No1iktava/ražošana;
nekustamā īpašuma kadastra numurs - 96900080174;
būvju kadastra apzīmējums - 96900080174004;
telpas platība - 75,9m2.;
zemesgabala platība - 75,9m2.
informācija par objektu 15.02.2018  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Garāžas ēkas telpa Nr.21 un zemesgabals Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219;
lietošanas mērķis -    No1iktava/ražošana;
nekustamā īpašuma kadastra numurs - 96900080174;
būvju kadastra apzīmējums - 96900080174004;
telpas platība - 75,9m2.;
zemesgabala platība - 75,9m2.
informācija par objektu 10.01.2018  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Garāžas ēkas telpa Nr.21 un zemesgabals Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts , Burtnieku novads, LV-4219,telpas platība, m275,9,zemesgabala platība, m275,9,lietošanas mērķisNoliktava/ražošana informācija par objektu 

15.12.2017

22.12.2017

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

1- zemesgabals un telpas  nomas objekta veids (zeme, būve/telpa, kustamā manta); Telpas un Zemesgabals
adrese; Grants iela 23, Rīga
kadastra numurs; 0100 110 0361
būves kadastra apzīmējums; 0100 110 0361 001
telpu platība (m2); 357,54 m2
zemesgabala platība (m²); 357,54 m2
lietošanas mērķis; Uzņēmējdarbības veikšana
informācija par objektu 

 

13.11.2017

 

22.11.2017

 Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.


1- zemesgabals un astoņas būves:
2- . zemesgabals Krustpils ielā 63D, Rīgā un astoņas būves:
1.3.1. Šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 121 1422 002);
1.3.2. Administratīva ēka (kadastra apzīmējums 0100 121 2574 001);
1.3.3. Garāža (kadastra apzīmējums 0100 121 2574 002);
1.3.4. Noliktava (kadastra apzīmējums 0100 121 2574 003);
1.3.5. Noliktava (kadastra apzīmējums 0100 121 2574 004);
1.3.6. Noliktava (kadastra apzīmējums 0100 121 2574 005);
1.3.7. Noliktava (kadastra apzīmējums 0100 121 2574 007);
1.3.8. Nojume (kadastra apzīmējums 0100 121 2574 010);
informācija par objektu  19.06.2017  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Garāžas ēkas telpas Nr. 1 un palīgtelpas Nr.2 (ar kopējo platību 58,2 m2)

Sakarā ar izsoli par
Garāžas ēkas telpas Nr. 1 un palīgtelpas Nr.2 (ar kopējo platību 58,2 m2)
(būves kadastra apzīmējums Nr.96900080174004), kas atrodas Dzirnavu ielā 7,
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, iznomāšanu)

informācija par objektu 02.06.2017    
Noliktabas ēkas telpa ar kopējo platību 208,01 mun zeme proporcionāli telpas platībai

Iznomātājs;

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietums, reģ. Nr.90000027165, juridiskā adrese Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; faktiskā adrese: Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

informācija par objektu 07.12.2016 14.12.2016

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Telpas (stomatoloģiskais kabinets) stomatoloģisko pakalpojumu sniegšanai.

Izsoles pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un, kurām ir tiesības veikt stomatoloģiskos pakalpojumus.

informācija par objektu 15.10.2016 2016. gada 24. oktobrim plkst. 1100

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

Līguma darbības termiņš

pagarināts līdz 2019.gada 31.oktobrim

Budišķi-1, Tabores pagasts, Daugavpils novads

Zemesgabals ar kopējo platību 17,5 ha, kadastra numurs 4492 007 0013,
4492 007 0104

informācija par objektu 30.09.2016  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Grants 23 k-2, Rīga, LV-1016

Noliktavas vajadzībām vai ražošanas izvietošanai, būvju/telpu platība (m2) 129.4 m2, kadastra Nr. 01001100361

informācija par objektu 28.09.2016

 11.10.2016

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Līguma darbības termiņš pagarināts līdz 2024.gada 31.decembrim

Grants 23 k-1, Rīga, LV-1016

Noliktavas vajadzībām vai ražošanas izvietošanai, būvju/telpu platība (m2) 654 m2, kadastra Nr. 01001100361 

informācija par objektu 28.09.2016

 11.10.2016

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Līguma darbības termiņš
pagarināts līdz 2024.gada 31.decembrim

Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu 7

Noliktavas ēkā telpa Nr.1 ar platību 58,2 m2, kadastra Nr.9690 008 0174 001

  07.09.2016  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu 7

Zemesgabals ar kopējo platību 2768 m2, kadastra numurs 9690 0080173

  03.05.2016  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

18.novembra ielā 66A, Daugavpilī, LV-5401

Mācību korpusa daļa ar iznomājamo kopējo platību: 8,6 m2, kadastra Nr.0500 002 0405 008

  22.04.2016  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001

Zemesgabals 48 m2 (četrdesmit astoņi kvadrātmetri) platībā (zemes kadastra apzīmējums 0900 006 0098)

  21.04.2016  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Ražošanas ēkas daļa ar iznomājamo kopējo platību: 670,1 m2), kadastra Nr.9690 008 0173 029

Zemesgabals ar kopējo platību 670,1 m2, kadastra apzīmējums Nr.9690 008 0173

  19.04.2016  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu 7

Zemesgabals ar kopējo platību 126,9 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

Zemesgabals ar kopējo platību 342,1 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

  23.02.2016  

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu 7

Zemesgabals ar kopējo platību 665,7 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

Zemesgabals ar kopējo platību 517,3 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

Zemesgabals ar kopējo platību 80,7 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

Zemesgabals ar kopējo platību 1336,4 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

Zemesgabals ar kopējo platību 258,9 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

Zemesgabals ar kopējo platību 165,1 m2. Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

  22.02.2016  

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.
Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.
Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.
Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Palīdzības iela 9, Jelgava, LV-3001

Noliktavas ēka: 1.stāva telpas Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 2.stāva telpas Nr.13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21 (iznomājamā kopējā platība: 486,9 m2)
nosacīta nomas maksa par vienu kvadrātmetru, 0.30 Eur/m2 (bez PVN)

 
15.02.2016
 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Garāžas ēka: Telpa Nr.20 (iznomājamā kopējā platība: 32,7 m2)
nosacīta nomas maksa par vienu kvadrātmetru, 0.39 Eur/m2 (bez PVN);

 

Garāžas ēka: Telpa Nr.19 (iznomājamā kopējā platība: 85,7 m2)
nosacīta nomas maksa par vienu kvadrātmetru, 0.39 Eur/m2 (bez PVN);

 

Noliktavas ēka: Telpa Nr.1 (iznomājamā kopējā platība: 85,7 m2)
nosacīta nomas maksa par vienu kvadrātmetru, 0.36 Eur/m2 (bez PVN);

  05.02.2016  

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

 

 

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

Rīga,
Mazā Matīsa 3

Rīgas Centrālcietumā esošā stomatoloģiskā kabineta iznomāšanas izsoles noteikumi Nr. 2014/SRCC

Izsoles noteikumi 23.09.2014

06.10.2014 plkst. 11:00

 
Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu 7
Ēkas kadastra apzīmējums: - 9690 008 0174;
Telpa 53.9 m2;
Nosacītā nomas maksa 0,17 EUR/m2 (bez PVN);
Telpā ir elektrība;
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 04.09.2014.  plkst.12.00;
Pieteikumi jāiesniedz: Valmieras cietums, Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, lietvedībā, darba dienās plkst. 9.00-16.30 līdz 04.09.2014. plkst.12:00;
Valmieras cietuma vecākā inspektore (juriste) Kristīne Leoke tālr.64281473, mob.26542807, e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
20.08.2014  

Nomas maksas piedāvātājs:
uz 53,90 m2 - SIA „Hromex”,
Reģ.Nr. 44103095186
(0,18 EUR/m2 bez PVN).
Līgumu noslēgšana:11.09.2014.
Kontaktpersona:
Valmieras cietuma,
vecākā inspektore (juriste)
Kristīne Leoke,
tālr.64281473, 26542807,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Krustpils ielā 63D, Rīgā

1)    Iznomā: Krustpils ielā 63D, Rīgā;
2)     Būvju kadastra apzīmējums:
1.     Šķūnis (kadastra apzīmējums 01001211422002),  platība - 8,7 m2,
2.    Administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 01001212574001), platība - 85,1 m2,
3.    Garāža (kadastra apzīmējums01001212574002), platība - 136,8 m2,
4.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574003), platība - 347,9 m2,
5.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574004, platība - 247,3 m2,
6.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574005), platība - 470, 2 m2,
7.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574007), platība - 437,6 m2,
8.    Nojume (kadastra apzīmējums 01001212574010), platība - 277 m2.
3)    Nosacītā nomas maksa 0,41 Ls/m2 (bez PVN);
Administratīvai ēkai: Neapkurināmas telpas, elektrības pievads;
Ar tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 07.11.2013.; laiks: 10:00;
Pieteikumi jāiesniedz: 07.11.2013., 10:00, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, 433.kabinetā, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009;
Kontaktpersona: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Nodrošinājuma dienesta Materiāli tehniskā nodrošinājuma daļas priekšnieks V.Karklins, 67290302,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija                                                                 
9.    nomas objekta veids – Būvju komplekss
adrese - Krustpils ielā 63D, Rīgā
kadastra numurs - 01001211422
zemesgabala platība (m²) - 10705 m2
būves/būvju kadastra apzīmējums - Šķūnis (kadastra apzīmējums 01001211422002),  platība - 8,7 m2,
10.    Administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 01001212574001), platība - 85,1 m2,
11.    Garāža (kadastra apzīmējums01001212574002), platība - 136,8 m2,
12.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574003), platība - 347,9 m2,
13.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574004, platība - 247,3 m2,
14.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574005), platība - 470, 2 m2,
15.    Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574007), platība - 437,6 m2,
16.     Nojume (kadastra apzīmējums 01001212574010), platība - 277 m2.
 „kultūras piemineklis” - nav
Finanses:
nosacītā nomas maksas apmērs par telpām/ēku/būvi LVL/m² mēnesī (bez PVN) - 0.41
nomas maksas apmērs par zemi LVL/m² mēnesī (bez PVN);    -
Termiņi:
maksimālais nomas termiņš - 3 (trīs) gadi
pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 07.11.2013.
Informācija par izsoli:
izsoles veids;    Rakstiska
norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli (norāda: 1., 2., 3., … utt.);    1.
rakstiskām izsolēm – nomas pieteikumu iesniegšanas vieta/atvēršanas dat. - 07.11.2013., 10:00, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, 433.kabinetā, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009.    
Cita informācija:
Ar tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Papildus informācija:
nomas līguma projekts - Pielikumā
nomas objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties pa tālruni: 67290302
Iznomātājs - IeVP
kontaktpersona - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Nodrošinājuma dienesta Materiāli tehniskā nodrošinājuma daļas priekšnieks V.Karklins, 67290302,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums


 

 

31.10.2013

 

 

07.11.2013

 

Izsole ir izbeigta  bez

rezultāta.

Jelgava, Palīdzības iela 3

nomas objekta veids - Būve/telpa
adrese - Palīdzības iela 3,Jelgava
kadastra numurs - 09000060098
zemesgabala platība (m²) - 3338,1
būves/būvju kadastra apzīmējums - 09000060098010
būvju/telpu platība (m2) - 1126,2
lietošanas mērķis - apģērbu ražošana
atzīme „kultūras piemineklis” - nav

Finanses:
nosacītā nomas maksas apmērs par telpām/ēku/būvi LVL/m² mēnesī (bez PVN) - 0.4
nomas maksas apmērs par zemi LVL/m² mēnesī (bez PVN);    -

Termiņi:
maksimālais nomas termiņš - 5 (pieci) gadi
pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 17.10.2013.

Informācija par izsoli:
izsoles veids;    Rakstiska
norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli (norāda: 1., 2., 3., … utt.);    1.
rakstiskām izsolēm – nomas pieteikumu iesniegšanas vieta/atvēršanas dat. - Palīdzības iela 3, Jelgava, Jelgavas cietuma administrācijā, darba dienās no plkst. 9:00-12:00, 13:00-16:30
Atvēršana- 17.10.2013., 13:00, Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3    

Cita informācija:
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Papildus informācija:
nomas līguma projekts - Pielikumā
nomas objekta apskates vieta un laiks    Iepriekš vienojoties pa tālruni: 29203769
Iznomātājs - IeVP Jelgavas cietums, reģ.nr 90000027165, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001
kontaktpersona - Armands Blūms, Jelgavas cietuma priekšnieka vietnieks, 29203769,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
11.10.2013 17.10.2013

Augstākās nomas maksas

piedāvātājs:
SIA „SAKTA LD”

Reģ. Nr.50003834421

(0,40Ls/m2 bez PVN).
Kontaktpersona:
Armands Blūms,

Jelgavas cietuma priekšnieka

vietnieks 29203769,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           
Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts , Burtnieku novads

nomas līguma priekšmets;    telpa
Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts , Burtnieku novads, LV-4219
lietošanas mērķis;    Ražošanai
nekustamā īpašuma kadastra numurs;    96900080174
būvju kadastra apzīmējums;    96900080174004
būvju/telpu platība, m2;    902,1/106,4

nosacītā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī, Ls/m² (bez PVN);    0.28
nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā, Ls (bez PVN);    29.79

maksimālais nomas termiņš (gadi);    3 gadi
pretendentu pieteikšanās termiņš 27.09.2013

nomas pieteikumu iesniegšanas vieta;    Valmieras cietums, faktiskā adrese: Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
pieteikumu atvēršanas datums - 27.09.2013, plkst.11.00

Telpā ir elektrība
Bez tiesībām nodot objektu apakšnomā

Iznomātājs;    Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietums, reģ. Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; faktiskā adrese: Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
kontaktpersona - Valmieras cietuma, vecākā inspektore (juriste) Kristīne Leoke, tālr.64281473, 26542807,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

1.pielikums

Telpu plāni
20.09.2013 27.09.2013, plkst.11.00

14.10.2013

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

           
Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts , Burtnieku novads

nomas līguma priekšmets - Telpa
adrese;    Dzirnavu iela 7, Valmieras pagasts , Burtnieku novads, LV-4219
lietošanas mērķis;    Ražošanai
nekustamā īpašuma kadastra numurs;    96900080174
būvju kadastra apzīmējums;    96900080174001
būvju/telpu platība, m2;    969,7/204.1m2

nosacītā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī, Ls/m² (bez PVN);    0,28 Ls/ m2
nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā, Ls (bez PVN);    57,15Ls

maksimālais nomas termiņš (gadi);    3 gadi
pretendentu pieteikšanās termiņš 30.09.2013.

nomas pieteikumu iesniegšanas vieta;    Valmieras cietums, faktiskā adrese: Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
pieteikumu atvēršanas datums - 30.09.2013., plkst. 10.00

cita nomas objektu raksturojoša informācija;    Telpā ir elektrība
citi iznomāšanas nosacījumi.    Bez tiesībām nodot objektu apakšnomā

Iznomātājs - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietums, reģ. Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; faktiskā adrese: Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
kontaktpersona - Valmieras cietuma, vecākā inspektore (juriste) Kristīne Leoke, tālr.64281473, 26542807,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

1.pielikums

Telpu plāni
20.09.2013 30.09.2013

14.10.2013

Informācija par noslēgtu nomas

līgumu.

           
Rīgā,
Asotes ielā 2

Iznomā: Rīgā, Asotes ielā 2;
Ēkas kadastra apzīmējums: - 0100 121 2575 009;
Telpa 242,00 m2;
Nosacītā nomas maksa 0,38 Ls/m2 (bez PVN);

Administratīvai ēkai: Neapkurināmas telpas, elektrības pievads, griesti 5,75m;
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 31.05.2013.; laiks: 11:00;
Pieteikumi jāiesniedz: Krustpils ielā 63, Rīgā, lietvedībā, darba dienās plkst. 9.00-16.30 līdz 31.05.2013.,11:00, Šķirotavas cietumā Krustpils ielā 63, Rīgā;
Kontaktpersona: Viesturs Ģēģeris, cietuma priekšnieka vietnieks, 67260185, 26672824 viesturs.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums
24.05.2013 31.05.2013.
plkst. 11:00

Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:

uz 242,00 m2
SIA „UNITECH LATVIJA”,
Reģ.Nr.40103595964
(0,38 Ls/m2 bez PVN).
Līgumu noslēgšanas
termiņš:
11.06.2013.
Kontaktpersona:
Šķirotavas cietuma
priekšnieka vietnieks
Viesturs Ģēģeris
tālr.67260185,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           
Daugavpils,
18.novembra iela 66a

Iznomā: Daugavpils, 18.novembra iela 66a;

Ražošanas telpas Daugavpils, 18.novembra iela 66a;
Ēkas kadastra apzīmējums: 0500 002 0405 008;
Telpa 17.1 m2;
Nosacītā nomas maksa 0,208 Ls/m2 (bez PVN);
Telpā ir elektrība, kanalizācija;
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 23.05.2013.; laiks: 10:00;
Pieteikumi jāiesniedz: darba dienās 9:00-16:30 Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietums, reģ.Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; faktiskā adrese: Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418;
Kontaktpersona: Jurijs Landenoks, Daugavgrīvas cietuma jurists, 65440672, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;

Līguma projekts

Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta
16.05.2013 23.05.2013.
plkst. 10:00
Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:
uz 17.1 m2
SIA „Svētā Lūkas
darbnīca”,
reģ.Nr.40103602630
(0,208 Ls/m2 bez PVN),
Līgumu noslēgšanas
termiņš: 31.05.2013.
Kontaktpersona:
Jurijs Landenoks,
Daugavgrīvas cietuma
jurists,
65440672,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
           
Rīga,
Platā iela 4

Iznomā: Rīga, Platā iela 4;

Ēkas kadastra apzīmējums: - 0100 110 0361;
Telpa 2221.10 m2;
Nosacītā nomas maksa 0,25 Ls/m2 (bez PVN);

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā LVL 128,23 (bez PVN);

Nosacītā nomas maksa par zemi mēnesī LVL/m2 85,49 (bez PVN);

Administratīvai ēkai: elektroapgāde, aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, vietējā centrālā apkure. Pārējām ēkām – tikai elektroapgāde;
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 25.04.2013.; laiks: 10:00;
Pieteikumi jāiesniedz: darba dienās 8:30-17:00 Ieslodzījuma vietu pārvaldē, 433.kabinetā, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009;
Kontaktpersona: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Nodrošinājuma dienesta priekšnieks Gints Kampe, 67290286,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

Zemes nomas līgums

pretendentu pieteikšanas iesniegums

18.04.2013 25.04.2013. plkst. 10:00

Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:

uz 2221,10 m2 -
SIA „VIKTAN OST”,

Reģ.Nr.40103595964
(0,25 Ls/m2 bez PVN).
Līgumu noslēgšanas
termiņš: 31.05.2013.
Kontaktpersona:
Gints Kampe
Tālr.: 67290286,
Fakss: 67278697
e-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

"Līguma darbības termiņš

pagarināts līdz 2022.gada 1.jūnijam".

           
Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu ielā 32

Iznomā: Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu ielā 32;

Ražošanas telpas notiesāto nodarbināšanai Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu ielā 32;
Ēkas kadastra apzīmējums: - 9690 008 0173;
Telpa 1381.9 m2;
Nosacītā nomas maksa 0,09 Ls/m2 (bez PVN);

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā LVL 124,37 (bez PVN);

Elektrības pievads;
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 11.04.2013.; laiks: 11:00;
Pieteikumi jāiesniedz: darba dienās 9:00-16:30 Valmieras cietumā, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219;
Kontaktpersona: Valmieras cietuma juriste Kristīne Leoke, tālr.64281473, 29491739;
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
03.04.2013 11.04.2013. plkst. 11:00

Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:

uz 1381.9 m2-
SIA „Koku Tilts”,
Reģ.Nr. 40003635620
(0,10 Ls/m2 bez PVN),
Līgumu noslēgšanas
termiņš: 22.04.2013.
Kontaktpersona:
Valmieras cietuma
Kristīne Leoke vecākā

inspektore (juriste),
64281473,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           
Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu ielā 32

Iznomā: Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu ielā 32;

Ražošanas telpas notiesāto nodarbināšanai Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu ielā 32;
Ēkas kadastra apzīmējums: - 9690 008 0173;
Telpa 592 m2;
Nosacītā nomas maksa 0,09 Ls/m2 (bez PVN);

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā LVL 53,28 (bez PVN);

Elektrības pievads;
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 11.04.2013.; laiks: 11:30;
Pieteikumi jāiesniedz: darba dienās 9:00-16:30 Valmieras cietumā, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219;
Kontaktpersona: Valmieras cietuma juriste Kristīne Leoke, tālr.64281473, 29491739;
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
03.04.2013 11.04.2013. plkst. 11:30

Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:

uz 592 m2
SIA „RA&C”,
Reģ.Nr. 44103031664
(0,10 Ls/m2 bez PVN),
Līgumu noslēgšanas
termiņš: 22.04.2013.
Kontaktpersona:
Valmieras cietuma
Kristīne Leoke vecākā
inspektore (juriste),
64281473,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           
Burtnieku novads,
Valmieras pagasts,
Dzirnavu ielā 7

Iznomā: Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu ielā 7;
Ražošanas telpas notiesāto nodarbināšanai Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu ielā 7;
Ēkas kadastra apzīmējums: 9690 008 0174;
Telpa 204.1 m2;
Nosacītā nomas maksa 0,28 Ls/m2 (bez PVN);
Elektrības pievads;
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 11.04.2013.; laiks: 10:00;
Pieteikumi jāiesniedz: darba dienās 9:00-16:30 Valmieras cietumā, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219;
Kontaktpersona: Valmieras cietuma juriste Kristīne Leoke, tālr.64281473, 29491739;
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
03.04.2013 11.04.2013. plkst. 10:00

Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:

uz 204.1 m2
Jānis Zariņš,
(0,28 Ls/m2 bez PVN),
Līgumu noslēgšanas
termiņš: 22.04.2013.
Kontaktpersona:
Valmieras cietuma
Kristīne Leoke vecākā

inspektore (juriste),
64281473,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           

Rīgā,
Asotes ielā 2

Ražošanas telpas notiesāto nodarbināšanai Asotes ielā 2, Rīgā
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001212575009
Telpa Nr.21 – 222,5 m2 ; telpa Nr. 26 – 1076,5 m2
Nosacītā nomas maksa 0,38 Ls/m2 (bez PVN).
Neapkurināmas telpas, elektrības pievads, griesti - 5,75 m
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 21.03.2013.; laiks: 11:00.
Pieteikumi jāiesniedz: darba dienās 9:00-16:30 Šķirotavas cietumā, Krustpils ielā 63, Rīgā, LV-1057.
Kontaktpersona: Viesturs Ģēģeris Šķirotavas cietuma priekšnieka vietnieks,
67260185,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
14.03.2013 21.03.2013. plkst. 11:00

Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:

uz 1076.5 m2
SIA „GALDNIECĪBA AB”,
Reģ.Nr. 40103606469
(0,38 Ls/m2 bez PVN),
uz 222,5 m2
SIA „Latframe”,
Reģ.Nr. 40103186879
(0,38 Ls/m2 bez PVN).
Līgumu noslēgšanas
termiņš: 04.04.2013.
Kontaktpersona:
Viesturs Ģēģeris
Šķirotavas cietuma

priekšnieka vietnieks,
67260185,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           
Jelgava,
Palidzibas iela 3
Ražošanas telpas notiesāto nodarbināšanai Palīdzības ielā 3,Jelgavā
Ēkas kadastra apzīmējums: 09000060098010
1.stāvā – 1882,57 m2 ; 2.stāvā - 415,6 m2
Nosacītā nomas maksa 0,40 Ls/m2 (bez PVN)
Pieejamās komunikācijas: ūdensvads, kanalizācija, elektrība.
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.
Informācija par izsoli: rakstiska; datums: 18.03.2013.; laiks: 13:00.
Pieteikums jāiesniedz: darba dienās 9:00-16:30 Jelgavas cietumā, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001.
Kontaktpersona: Armands Blūms, Jelgavas cietuma priekšnieka vietnieks,
29203769,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
11.03.2013 18.03.2013. plkst. 13:00

Augstākās nomas
maksas piedāvātājs:

Uz 1882,57 m2
SIA „SC Koks”,
reģ.Nr. 40003391875
(0,40 Ls/m2 bez PVN)
Uz 415,6 m2
SIA „Ziemeļu logi”,
reģ.Nr. 40103477991
(0,40 Ls/m2 bez PVN)
Līgumu noslēgšanas

termiņš: 02.04.2013
Kontaktpersona:
Armands Blūms,
Jelgavas cietuma
priekšnieka vietnieks 29203769,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           

Rīgā,
Asotes ielā 2

Iznomā ražošanas telpas - 100 m2, Asotes ielā 2, Rīgā:
Telpas paredzētas notiesāto nodarbināšanai

Būves kadastra apzīmējums: 01001212575009
Telpa 100 m2 platībā.
Nosacītā nomas maksa 38 Ls/mēn. (0,38 Ls/m2) bez PVN.
Maksimālais nomas termiņš: 5 (pieci) gadi
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles vieta: IeVP Šķirotavas cietums, Krustpils ielā 63, Rīgā, LV-1057
Pieteikties izsolei līdz 22.02.2013. plkst. 11:00.
Kontaktpersona: Viesturs Ģēģeris, Šķirotavas cietuma priekšnieka vietnieks,
67260185,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
15.02.2013 22.02.2013
plkst. 11:00

Noslēgts līgums.
Nomnieks: SIA „Tacis”, Reģ.Nr. 40003642548    
Nosacīta nomas maksa:38,00,

Ls/mēn. ; 038 Ls/m2 (bez PVN);    
Līguma noslēgšanas datums: 04.03.2013.    
Līguma darbības termiņš:

31.12.2015.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs:
SIA Tacis , reģ. Nr.LV40003642548
Līguma noslēgšanas termiņš: 06.03.2013
Kontaktpersona:

Viesturs Ģēģeris, tālr.67260185, mob. tel. 26672824,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           

Rīgā,
Asotes ielā 2

Iznomā ražošanas telpas  Asotes 2, Rīgā
Ēkas kadastra apzīmējums: 0100 121 2575 009
Telpu platība: 368.7 m2
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Neapkurināmas telpas, elektrības pievads, griesti 5,75m
Nosacītā nomas maksa mēnesī:  0,33 Ls/m2, 121,67 Ls/mēn. (bez PVN)

Telpas paredzētas notiesāto nodarbināšanai.
Bez tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā
Izsoles
Datums: 04.02.2013
Laiks: 11:00
Vieta: IeVP Šķirotavas cietums, Krustpils ielā 63, Rīgā, LV-1057
Veids: rakstiska
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Artūrs Laganovskis 67260449,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
29.01.2013 04.02.2013

Nomnieks: SIA „Mežadārzs”,

Reģ.Nr. 44103027438
Iznomājamā platība 158 m2
Nosacītā nomas maksa:

53,72 Ls/mēn.,

0,34 Ls/m2 (bez PVN),
Līguma darbības termiņš:
līdz 31.12.2015.

Nomas līgumu slēgšanas

tiesības piešķirtas
SIA „Mežadārzs”,

Reģ.Nr. 44103027438
Līguma noslēgšanas termiņš:15.02.2013
Kontaktpersona:

Artūrs Laganovskis, 29499782,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           

Rīgā,
Asotes ielā 2

Iznomā ražošanas telpas Asotes ielā 2, Rīgā:

Būves kadastra apzīmējums: 01001212545009

1.Telpa 476,7 m2 platībā.
Nosacītā nomas maksa 166,85 Ls/mēn. (0,35 Ls/m2) bez PVN.

2.Telpa 41,6 m2 platībā.
Nosacītā nomas maksa 14,56 Ls/mēn. (0,35 Ls/m2) bez PVN.

Pieteikties izsolei līdz 22.01.2013. plkst. 11:00.
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles vieta: IeVP Šķirotavas cietums, Krustpils ielā 63, Rīgā, LV-1057
Kontaktpersona: Ināra Grosa, Šķirotavas cietuma vecākā inspektore (juriste)

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
15.01.2013

22.01.2013

līdz plkst 11:00

Nomnieks:
41,6 m2 - SIA „Tacis”, Reģ.Nr. 40003642548
Nosacītā nomas maksa:

15,8 Ls/mēn.,

0,38 Ls/m2 (bez PVN),
Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2015.

Nomnieks:
476,7 m2 - SIA „Pylon”, Reģ.Nr. 40003870416
Nosacītā nomas maksa:

181,15Ls/mēn.,

0,38 Ls/m2 (bez PVN),
Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2015.

 

Nomas līgumu slēgšanas

tiesības piešķirtas
1. 476,7 m2  – SIA „Pylon”, reģ.Nr.40003870416
2. 41,6 m2 – SIA „Tacis”,reģ.Nr.40003642548
Līguma noslēgšanas termiņš:04.02.2013.
Kontaktpersona:
Artūrs Laganovskis 67260449,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           
Rīga,
Mazā Matīsa 3

Iznomā ražošanas telpas
Rīga, Mazā Matīsa 3
kadastra numurs - 0100 038 2024 020
telpu platība - 860.94 m2
Maksimālais nomas termiņš - 10gadi
Stāvs: 1 no 2
Objektu raksturojoša informācija
Ēkas jumtam nepieciešams kapitālais remonts, nepieciešams veikt inženierkomunikāciju nomaiņu (apkures sistēma, elektroinstalācija, ūdensapgādes sistēma)
Izsoles
Datums: 21.01.2013
Laiks: 11:00
Vieta: IeVP Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 3, Rīgā,
LV-1009

Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Bez tiesībām nodot nomas objektu apakšnomā
Dokumenti lejupielādei
Kontakti:
Jevgenijs Arhipovs, IeVP Rīgas Centrālcietuma galvenais inspektors,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,29375753
Nosacītā nomas maksa mēnesī: 0,55 LVL/m2, (bez PVN),  Ls 473,52 (bez PVN)

Līguma projekts

pretendentu pieteikšanas iesniegums

Telpu plāni
14.01.2013 21.01.2013

līdz plkst 11:00

Nomnieks: SIA „Valis” reģ. Nr.40003270868,
Nosacītā nomas maksa:473,52 Ls/mēn., 0,55Ls/m2 (bez PVN),
Līguma darbības termiņš:līdz 11.02.2018.

Nomas līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Valis”. reģ.Nr.400032708681
Līguma noslēgšanas termiņš:
01.02.2013.
Kontaktpersona:
Jevgenijs Arhipovs  29375753,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

           

 

 

 

 

 

 

 

1)      Iznomā: Krustpils ielā 63D, Rīgā;

2)       Būvju kadastra apzīmējums:

  1. Šķūnis (kadastra apzīmējums 01001211422002),  platība - 8,7 m2,
  2. Administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 01001212574001), platība - 85,1 m2,
  3. Garāža (kadastra apzīmējums01001212574002), platība - 136,8 m2,
  4. Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574003), platība - 347,9 m2,
  5. Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574004, platība - 247,3 m2,
  6. Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574005), platība - 470, 2 m2,
  7. Noliktava (kadastra apzīmējums 01001212574007), platība - 437,6 m2,
  8. Nojume (kadastra apzīmējums 01001212574010), platība - 277 m2.

3)      Nosacītā nomas maksa 0,41 Ls/m2 (bez PVN);

Administratīvai ēkai: Neapkurināmas telpas, elektrības pievads;
Ar tiesībām nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā;