Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Brasas cietums
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Eiropas Sociālā fonda projekts
"Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, 2016. gada 9. decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un uzsāk projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" īstenošanu.


Projekta mērķis ir paaugstināt administratīvo un cilvēkresursu kapacitāti iestādēs, kas īsteno vai ir iesaistītas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializācijas pasākumu īstenošanā, kā arī izvērtēt esošo resocializācijas sistēmu, apzināt un praksē ieviest jaunus instrumentus, kas nodrošinās esošās sistēmas efektivitātes paaugstināšanu un kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Projektā plānotās darbības: Resocializācijas programmu pilnveidošana, Riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide un jaunu specializētu instrumentu piesaiste, Atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveide, Mācību sistēmas pilnveide, Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai, Informatīvi un labas prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšanai un citi informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu, Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Projekta plānotie rezultāti: izstrādāta resocializācijas programmu akreditācijas sistēma, jaunas resocializācijas programmas atsevišķām mērķa grupām, pilnveidoti un izstrādāti jauni risku un vajadzību novērtēšanas instrumenti, veiktas darbības profesionālās kapacitātes stiprināšanai, izstrādātas jaunas un aktualizētas esošās darbinieku apmācību programmas, e-apmācību sistēmas izveidošana, īstenoti labās prakses pasākumi stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem u.c. Projektā paredzētās darbības un apakšdarbības atbilst Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plāna aktivitātēm.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums: 2022. gada 31. decembris

Projektam plānotais finansējums ir 3 969 482 EUR, tai skaitā 3 374 060 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 595 422 EUR valsts budžeta finansējums.

 

Aktualitātes projektā uz 2017. gada 1. ceturksni (29.03.2017)

Aktualitātes projektā uz 2017. gada 2. ceturksni (10.08.2017)

Aktualitātes projektā 2017. gada 3. ceturksnī (31.10.2017)

Projekta prezentācija 2017. gada 2. novembra ESF projekta ietvaros rīkotajā konferencē korekcijas iestāžu darbiniekiem

Aktualitātes projektā 2017. gada 4. ceturksnī un atskats uz 2017. gada rezultatīvajiem rādītājiem kopumā (7.02.2017)

Aktualitātes projektā uz 2018. gada 1. ceturksni (10.05.2018)

Informācija plašsaziņas līdzekļiem:

Ar semināru Daugavpilī IeVP uzsākt pašvaldību informēšanu par darbu ar ieslodzītajiem un personām pēc atbrīvošanās (28.08.2017)

Aizvadīta pirmā korekcijas dienestu darbinieku ikgadējā Eiropas Sociālā fonda ietvaros īstenotā konference (3.11.2017)