Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums

Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmu izstrāde, aprobācija un īstenošana

Projekta finansējums:

Kopējais finansējums - 1 200 000 Ls.

Eiropas Sociālā fonda finansējums – 75%, Latvijas valsts finansējums – 25%.

Projekta finansējuma saņēmējs:

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Projekta īstenošanas pamats:

Projekts tika īstenots nacionālās programmas „Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījuma vietās” ietvaros. Tas atbilda Latvijas attīstības plāna (vienotā programmdokumenta) 2004.-2006.gadam 3.prioritātes „cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” 3.3.pasākuma „sociālās atstumtības mazināšana” 3.3.6.aktivitātei „pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana”.

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta sākums – 2006.gada 28.jūlijs

Projekta beigas – 2008.gada 20.augusts

Projekta mērķis:

Izstrādāt metodiski un organizatoriski pielāgotas pedagoģiskās korekcijas programmas ieslodzītajiem un nodrošināt to aprobāciju un ieviešanu ieslodzīto jauniešu (18 – 25 g.v.) mērķgrupā.

Sadarbības partneri:

Ieslodzījuma vietas

Izglītības iestādes

Brasas cietums

Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskola

Šķirotavas cietums

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Jelgavas cietums

Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola

Pārlielupes cietums

Jēkabpils cietums

Jēkabpils vakara vidusskola

Liepājas cietums

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola

Daugavpils cietums

Daugavpils 17.vidusskola

Grīvas cietums

Daugavpils 38.arodvidusskola

Projekta galvenie rezultāti:

  • Pielāgotas un aprīkotas 20 mācību telpas, sagatavotas 220 mācību vietas vienlaicīgai ieslodzīto apmācībai pēc pedagoģiskās korekcijas programmām.
  • Izstrādātas un licencētas pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas latviešu, kā arī mazākumtautību plūsmai (kods - 21011811, 21011821 (pieaugušajiem)). Uzsākta to īstenošana astoņās no piecpadsmit Latvijas ieslodzījuma vietām.
  • Izveidota ieslodzīto izglītības datu bāze.
  • Papildināts ieslodzījuma vietu bibliotēku fonds, veikta mācību grāmatu iegāde.
  • Izstrādāti mācību metodiskie materiāli galvenajos mācību priekšmetos sarežģītākajās tēmās.
  • Izstrādāta un aprobēta pedagogu tālākizglītības programma „Izglītības procesa specifika un mācību darba organizēšana ieslodzījuma vietās” 48 stundu apjomā.
  • Izstrādāta sociālās rehabilitācijas apakšprogramma 120 mācību stundu apjomā „Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes”, kas pielāgota pedagoģiskās korekcijas darbam ar pieaugušiem likumpārkāpējiem.
  • Veikta izglītību reglamentējošo tiesību aktu analīze un sagatavoti priekšlikumi grozījumiem un papildinājumiem;
  • Sagatavota ieslodzīto izglītībā iesaistīto speciālistu rokasgrāmata.

Pedagoģiskā korekcija ir izglītības programma, kas paredzēta personām, kuram nepieciešams papildināt zināšanas pamatizglītības programmas ietvaros.

Līdz šim, Latvijā pedagoģiskā korekcija tika attiecināta tikai uz personām obligātās izglītības vecumā. Taču lielai daļai pieaugušo ieslodzīto ir tik lielas izglītības vajadzības un ilgstoši pārtraukumi mācībās, ka tiem piemērotākās ir tieši pedagoģiskās korekcijas programmas.

2007./2008.mācību gadā minētajā projektā tika iesaistītas astoņpadsmit mācību grupas astoņās ieslodzījuma vietās, no tām - divpadsmit mācību grupas tika nokomplektētas no jauna. Šīs aktivitātes ļāva vispārējā izglītībā iesaistīto pieaugušo skaitu palielināt par 43% un no jauna uzsākt vispārējās izglītības aktivitātes četros Latvijas cietumos.

Projekta ietvaros mācību gadu uzsāka 215, bet mācību gada laikā izglītībā iesaistījās 253 ieslodzītie.

Mācību metodiskie materiāli (atbalsta materiāli un diagnosticējošie darbi) galveno mācību priekšmetu sarežģītākajās tēmās.

1.daļa - Atbalsta materiāli

2.daļa - Diagnosticējošie darbi

Pedagogu tālākizglītības programma

Rokasgrāmata ieslodzīto izglītībā iesaistītajiem speciālistiem

Sociālās rehabilitācijas apakšprogramma

2010. gadā Ieslodzījuma vietu pārvalde ir īstenojusi ES fonda projektu „Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām” (1.preses relīze ; 2.preses relīze ; 3.preses relīze )