Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums

Projekta vispārīgais mērķis ir aizstāt Daugavgrīvas cietuma teritorijā esošās, fosilos energoresursus izmantojošās siltumapgādes tehnoloģijas ar tehnoloģijām, kas siltumenerģijas ražošanas procesā patērē atjaunojamos energoresursus, tādejādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Specifiskais mērķis ir pārstāt esošās katlu mājas un tajā ietilpstošo ūdens sildāmo akmeņogļu apkures katlu izmantošanu, ierīkojot biomasas ūdens sildāmos katlus siltumenerģijas ražošanai.

Projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz:

  1. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 2006.000 tonnas CO2 gadā;
  2. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā - KPFI) finansējumu Projektam vismaz 10.500 kgCO2/latiem.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 250904,15, no tām KPFI līdzekļi ir 75%, Projekta iesniedzēja līdzfinansējums ir 25% no kopējā finansējuma.

Projekta ieviešanas beigu datums - 30.06.2012.