Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums

"Pieredzes apmaiņas vizīte uz Dāniju"/"Experience exchange visit to Denmark"

"Pieredzes apmaiņas vizīte uz Dāniju"/"Experience exchange visit to Denmark"

    No 2018. gada 8. oktobra līdz 11. oktobrim, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības daļu darba organizācija" ("Work organization of security and supervision departments in contemporary prisons") Nr. PA–GRO–1159 ietvaros tika īstenota pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā. Vizītes ietvaros četri Latvijas ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Apsardzes un Uzraudzības daļas pārstāvji apmeklēja divus cietumus – "Enner Mark" un "Nyborg". Apmeklējumu laikā bija iespēja iepazīties ar cietumu infrastruktūru, inženiertehniskajiem apsardzes un uzraudzības līdzekļiem, amatpersonu darba telpām, ieslodzīto kamerām un koplietošanas telpām, sporta, darba un resocializācijas telpām, pastaigu laukumiem, ieslodzīto pārvietošanas organizāciju un cietiem ar apsardzes un uzraudzības daļu darbu saistītiem jautājumiem.
    No 2017. gada 5. novembra līdz 8. novembrim tiek plānota pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā.


    From 8th October 2018 until 11th October within Nordic–Baltic and Network Programme for Public Administration project "Work organization of security and supervision departments in contemporary prisons" No. PA–GRO–1159 was implemented the experience exchange visit in Denmark. Four representatives of Security and Supervision Departments of Latvian Prison Administration central board visited two prisons – "Enner Mark" and "Nyborg". During the visits delegation had the opportunity to get acquainted with the prisons infrastructure, engineering security and supervision tools, facilities for officials, prison cells and common area premises, sports, work and re-socialization facilities, walking areas, inmates transfer organization and other questions related to the work of supervision and security units.
    From 5th November 2018 until 8th November the experience exchange visit to Sweden is planned.