Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

    2015.gada 5.oktobris projektā iezīmējis jaunu posmu – 1.9.apakšaktivitātes ietvaros uzsākti izglītības pasākumi jaunās nodaļas – “Resocializācija centra atkarīgajiem” personāla pirmajai grupai. No visiem kandidātu pieteikumiem, šim mērķim izveidotā personāla atlases komisija pirmajā kārtā izraudzījusies 29 kandidātus, no kuriem 15 kandidātiem ir profesionālās darbības pieredze ieslodzījuma vietās, bet 14 kandidāti darbu ieslodzījuma vietās uzsāks no jauna. Papildus tam, ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces rīkojumu par centra vadītāju un vadītāja vietnieci ieceltas pieredzējušās Ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālistes, attiecīgi - Ilze Ušacka un Sanita Švesa. Izglītības pasākumi Mācību centra speciālistu un vieslektoru vadībā ilgs sešus mēnešus līdz 2016.gada aprīlim. Tie tiks organizēti atbilstoši programmai, kuru 1.8.apakšaktivitātes ietvaros izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sadarbības partneru – Norvēģijas korekcijas dienesta personāla akadēmijas speciālisti. Programmā centra personāls apgūs gan cietumzinības, gan zināšanas darbam ar atkarīgiem cilvēkiem izolācijas apstākļos. Programmas moduļu vidū īpaši jāizceļ moduļi, kas veltīti ārvalstīs aprobēto “Pathfinder” un “Atlantis” metodiku apguvei. Šīs ir 1.4.apakšaktivitātes ietvaros pielāgotās atkarīgo notiesāto resocializācijas metodikas, kas tapušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darba grupai sadarbojoties ar projekta sadarbības partneriem no Oslo cietuma Norvēģijā un Polijas centrālās cietumu pārvaldes. Pēc pirmās grupas mācību kursa beigām tiks nodrošināti izglītības pasākumi otrajai centra personāla grupai, kuras atlases kampaņa tiks uzsākta 2016.gada janvārī.


    Bez jau minētajām metodikām, 1.5.apakšaktivitātes ietvaros pilnveidota sociālo prasmju programma “Dzīves skola 3”, savukārt 1.2.apakšaktivitātes ietvaros izstrādāts padziļināts riska un vajadzību novērtēšanas instruments atkarīgajiem notiesātajiem. 2.13.apakšaktivitātes ietvaros tiek turpināta centra darbībai nepieciešamo procedūru izstrāde. Darba grupā noslēdzies darbs izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par iekšējās kārtības noteikumiem centrā.


    Liela vērība projektā tiek pievērsta ieslodzījuma vietu personāla sagatavošanai jautājumos, kas saistīti ar notiesāto atlasi nosūtīšanai uz centru. 1.7.apakšaktivitātes ietvaros 11 semināros 303 Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas un darbinieki, kā arī Valsts probācijas dienesta speciālisti iepazīstināti ar plānoto centra darbību. 1.6.apakšaktivitātes ietvaros organizētajos 7 semināros 104 Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas un darbinieki iepazinušies ar notiesāto atlases principiem nosūtīšanai uz centru. Atsevišķs seminārs tika organizēts arī cietumu priekšniekiem. 2015.gada 26.augustā projekta starpposma rezultāti tika prezentēti konferencē ar ārvalstu partnerorganizāciju un plašu nacionālo institūciju pārstāvniecību. Konferences dienas kārtības svarīgākais notikums bija vēstījuma kapsulas svinīgā ievietošana centra pamatakmenī.
Paralēli minētajam, Olaines cietumā 2.aktivitātes ietvaros norisinās resocializācijas centra būvniecība. 2015.gada 20.maijā tika saņemta atļauja “nulles cikla” būvniecībai, savukārt pilns tehniskais projekts būvvaldē saskaņots 2015.gada 13.jūlijā. Darbus plānots pabeigt 2016.gada martā, vienlaikus ar centra personāla 1.grupas izglītības procesa beigām.
Projekta turpinājumā, līdztekus būvniecībai un personāla sagatavošanai, tiks uzsākta tiešo labuma saņēmēju – notiesāto iesaiste, organizējot centra klientu atlasi ieslodzījuma vietās.
Atbilstoši projekta šībrīža redakcijai, projekta beigu termiņš ir 2016.gada 30.aprīlis. Taču, projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanas interesēs, sagatavoti un noteiktajā kārtībā iesniegti izskatīšanai projekta grozījumi, kas paredz beigu termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.decembrim.