Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums

IeVP logonorway grants -1

 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais Ieslodzījuma vietu pārvaldes individuālais projekts

Nr.LV0020 „Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija”

Donorvalstu partneri – Hordalandes Izglītības departaments, Bergena, Norvēģija

Projekta ieviešanas periods: 01.10.2008. – 30.04.2011

Projekta finansējums (LVL):

-          kopējais projekta finansējums: 841 904

-          Norvēģijas finansējums: 715 618

-          līdzfinansējums: 126 286

-

Projekta mērķis - veicināt Zemgales reģiona cietumos ieslodzīto resocializāciju. Izveidojot ilgtspējīgu mehānismu notiesāto sociālās uzvedības korekcijai un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai, novēršot esošos šķēršļus izglītības pasākumu īstenošanai Jelgavas un Jēkabpils cietumos.

  1. Sagatavošanās darbi resocializācijas modeļa ieviešanai

Aktivitātes mērķis bija sistemātiska resocializācijas procesa attīstīšana. Lai īstenotu „Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto resocializācijas koncepcija”, kas 2009.gada 9.janvārī atbalstīta Ministru Kabineta sēdē, bija nepieciešams izstrādāt resocializācijas modeļa ieviešanai un īstenošanai atbilstošu darba dokumentāciju un metodiku, un apmācīt ieslodzījuma vietu darbiniekus, kas tika paveikts projekta ietvaros. Tika izstrādātas notiesāto individuālās novērtēšanas anketas un metodika, ka arī projekta laikā apmācīti 40 visu Latvijas cietumu darbinieki.

9 cietumu sistēmas un izglītības iestāžu darbiniekiem tika dota iespēja apgūt Norvēģijas Karalistes penitenciārās sistēmas pieredzi jautājumos, kas saistīti ar resocializācijas un izglītības programmu realizēšanu ieslodzījuma vietās. Aktivitāte tika īstenotas sadarbībā ar norvēģu partneri – Hordaland Izglītības departamentu (County Governor of Hordaland, Department of Education).

  1. Sociālās korekcijas pasākumi

Pasākuma mērķis bija nodrošināt ilgtermiņa atbalsta sniegšanu mērķa grupai – ieslodzītajiem, motivējot strādāt vai mācīties, mainīt attieksmi un dzīves vērtības.

Projekta ietvaros tika nodarbināti 3 sociālie darbinieki, viens Jēkabpils cietumā, bet divi Jelgavas cietumā. Sociālie darbinieki veica sociālā atbalsta funkcijas, sadarbojoties ar aktivitāšu koordinatoriem no partnerinstitūcijām.

Aktivitātes ietvaros tika izstrādāta motivācijas programma, kas vērsta uz notiesāto motivēšanu iesaistīties resocializācijas procesā – izglītoties, strādāt, piedalīties resocializācijas programmās. Motivācijas programmas vadīšanai tika apmācīti visu cietumu sociālie darbinieki. Programma tika īstenota projekta laikā.

  1. Īstermiņa rehabilitācijas pasākumi

Aktivitāte bija paredzēta problēmas risināšanai, kas saistīta ar notiesāto latviešu valodas zināšanu trūkumu, kas mērķa grupai liedz iespēju pilnā mērā iesaistīties resocializācijas pasākumos.

Sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem tika komplektētas mācību grupas un projekta laikā katrā ieslodzījuma vietā tika apmācītas 3 notiesāto grupas, kopumā 120 notiesātie. Apmācību programmas ilgums bija 160 stundas.

  1. Mācību telpu renovācijas un rekonstrukcijas darbi

Projekta laikā bija paredzēts atrisināt problēmu, kas saistīta ar resocializācijas nodrošināšanai piemērotu telpu trūkumu. Projekta rezultātā tika renovētas un pielāgotas 14 mācību klases 5 profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai Jēkabpils un Jelgavas cietumā.

  1. Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās izglītības programmas īstenošanai

Aktivitātes mērķis bija profesionālās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana, lai sagatavotu prasmīgus speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi darba tirgū. Tikai ar labu materiāltehnisko nodrošinājumu ir iespējams piedāvāt atbilstošas kvalitātes apmācību profesionālās izglītības iegūšanai. Renovētās mācību klases tika aprīkotas ar mūsdienīgiem darbagaldiem, iekārtām, datortehniku, instrumentiem mācību materiāliem.

6. Ilgtermiņa sociālās rehabilitācijas pasākumi – profesionālās izglītības programmu realizācija

Aktivitātes ietvaros tika realizētas 5 profesionālās izglītības programmas: galdnieku, virpotāju, elektromontieru, metinātāju un atslēdznieku specialitātēs. tādejādi nodrošinot sistemātisku resocializācijas procesa norisi un ieslodzīto veiksmīgāku reintegrāciju sabiedrībā un darba tirgū pēc atbrīvošanas. Ieslodzījuma vietās tika organizēti eksāmeni, lai notiesātie varētu saņemt izglītību apliecinošu dokumentu.

  • Profesionālā pamatizglītība ar pedagoģisko korekciju metālapstrādes programmā Jelgavas cietumā, kursa ilgums 2 gadi jeb 2760 stundas, tika izveidotas 2 grupas;
  • Profesionālā tālākizglītība metālapstrādes (virpotājs) programmā, kursa ilgums 3168 stundas, Jēkabpils cietumā tika izveidotas 2 grupas (katru gadu pa 1 grupai);
  • Profesionālā izglītība kokapstrādes (galdnieks) programma, kursa ilgums 3136 stundas, Jēkabpils cietumā tika izveidotas 2 grupas(katru gadu pa vienai grupai);
  • Profesionālās tālākizglītības programma elektromontiera kvalifikācijas iegūšanai, kursa ilgums 3016 stundas, Jelgavas cietumā tika izveidotas 2 grupas (katru gadu pa vienai grupai);
  • Profesionālā tālākizglītības programma metinātāja kvalifikācijas iegūšanai, kursa ilgums 3020 stundas, Jelgavas cietumā tika izveidotas 2 grupas (katru gadu pa vienai grupai).

7. Publicitāte

Aktivitātes mērķis bija ziņot par projekta rezultātiem un gūto pieredzi.

Par projekta ieviešanu izveidota 20 minūšu gara dokumentālā filma „Projekts rītdienai”. Projekta laikā aktivitātes atspoguļotas vairākos nacionālajos laikrakstos un interneta portālos, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājas lapā. Informācija par projekta aktivitātēm atspoguļota arī Finanšu instrumenta biroja ikgadējā ziņojumā (Brisele).

Projekta vadītāja    Ilona Spure

 


 

 

norway grants -1

Projekts  „Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija”

Projekts tika uzsākts 2008.gada 1.oktobrī. Projekta ilgums 31 mēnesis (2011.gada aprīlis).

1.    Projekta aktivitātes

1.1.        Sagatavošanās darbi resocializācijas modeļa ieviešanai

2009.gada 9.janvārī LR MK atbalstījis „Ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas koncepciju”. Projektam ir nozīmīga loma šīs koncepcijas ieviešanas uzsākšanā. Projekta ietvaros ir izveidota darba grupa, kas, pētot Skandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Dānija un Somija) pieredzi, jau izstrādājusi priekšlikumus Latvijas Sodu izpildes kodeksa grozījumiem, kas reglamentētu notiesāto resocializāciju, izstrādājusi resocializācijas dokumentāciju, piemēram, notiesātā riska un vajadzību izvērtēšanas anketu un metodiku, resocializācijas plāna veidlapu u.c. Pašreiz tiek gatavota metodika resocializācijas personāla (sociālie darbinieki, psihologi, inspektori) apmācībai, lai sekmīgi ieviestu jauno resocializācijas modeli.

Šīs aktivitātes veiksmīgai īstenošanai liela nozīme bija pieredzes apmaiņas braucienam uz Norvēģiju, Bergenu. Norvēģu kolēģu ļoti veiksmīgi sastādītā mācību vizītes programma deva iespēju vispusīgi izzināt Norvēģijas cietumu sistēmas darbības pamatprincipus, filozofiju, ieslodzīto izglītības un nodarbināšanas organizēšanu, notiesāto iespējas sekmīgai reintegrācijai sabiedrībā.

1.2.        Sociālās korekcijas pasākumi

Saskaņā ar Latvijas nacionālo likumdošanu šīs aktivitātes īstenošanai tika organizēta publiskā iepirkuma procedūra, lai algotu 3 sociālos darbiniekus (1 Jēkabpils cietumā, 2 Jelgavas cietumā) sociālā darba pakalpojuma īstenošanai abos projektā iesaistītajos cietumos uz visu projekta īstenošanas laiku. Visi 3 sociālie darbinieki strādā gan individuāli ar notiesātajiem, gan vada grupu nodarbības. Projekta īstenošanas laikā sociālie darbinieki guvuši ievērojamu notiesāto atsaucību.

Bez tam, aktivitātes ietvaros tiek izstrādāta notiesāto motivācijas programma. Programmas vadīšanai tiks apmācīti cietumu sociālie darbinieki, kas veic ikdienas darbu ar mērkgrupu.

1.3.        Īstermiņa sociālās rehabilitācijas pasākumi

Abos cietumos tiek īstenota latviešu valodas apmācība cittautībniekiem. Projekta laikā katrā no cietumiem tiks komplektētas 3 grupas. 2 grupas latviešu valodu apgūs šogad, bet 1 – nākamgad. Aprīļa sākumā abos cietumos valodas kursus beigs pirmās grupas, par iegūtajām zināšanām saņemot sertifikātus.

Aktivitātes īstenošanas rezultātā plānots, ka latviešu valodas kursus pabeigs 120 notiesāto. Ņemot vērā šī brīža notiesāto (apmācāmo) aktivitāti, šis rezultāts ir sasniedzams.

1.4.        Mācību telpu renovācijas darbi Jēkabpils un Jelgavas cietumos

Piemērojot publiskā iepirkuma procedūru 2008.gada novembrī tika veikta abu objektu ģeotehniskā izpēte, lai precīzāku veidotu tehnisko specifikāciju, pakalpojumu un darbu iepirkuma dokumentāciju.

Ir noslēdzies atklātais iepirkuma konkurss renovācijas darbiem. Uzvarējusi firma „SunStone”, ar kuru jau noslēgts līgums un uzsākti darbi.

Īstenojot aktivitāti līdz 2009.gada 1.jūlijam tiks renovētas mācību telpas (teorijas un praktisko nodarbību) profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

Abos cietumos algoti būvuzraugi.

Jēkabpils cietumā esošajās Viesītes arodvidusskolas telpās jau ilgus gadus nav bijis remonts, tās kļuvušas nepiemērotas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Projekta ietvaros renovētās telpas ļaus paplašināt notiesātajiem pieejamo profesionālās izglītības programmu klāstu.

Jelgavas cietumā mācību klasēm tiks pielāgotas līdz šim citiem mērkiem izmantotas telpas, lai radītu mācību procesam atbilstošu vidi cietumā strādājošajai Jelgavas Amatniecības vidusskolai un Jelgavas Amatu skolai. Ēkai, kurā izvietotas šīs telpas tiks nomainīts jumta segums un siltināta ārsiena.

1.5.        Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai

Sadarbībā ar arodskolām tiek gatavota tehniskā specifikācija un publiskā iepirkuma dokumentācija iekārtu, mēbeļu un datortehnikas iegādei, kas nepieciešams profesionālās izglītības programmu īstenošanai. Iepirkuma procedūru plānots veikt aprīlī/maijā, lai nodrošinātu savlaicīgu iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

1.6.        Profesionālās izglītības programmu realizācija

Šīs aktivitātes ietvaros plānots iegādāt izejmateriālus (instrumentus, materiālus) praktiskajām nodarbībām un mācību grāmatas. Mācību process jaunajās renovētajās telpās jāuzsāk 2009.gada 1.septembrī.

Jēkabpils cietumā tiks realizēta programma metālapstrādē (virpotājs) un programma kokapstrādē (galdnieks)

Jelgavas cietumā tiks realizēta programma ar pedagoģisko korekciju metālapstrādē un programma elektromontiera kvalifikācijas iegūšanai.

Sākotnēji tiks veikta apmācāmo atlase, bet mācību beigās tiks organizēti noslēguma eksāmeni kvalifikācijas iegūšanai. Notiesātajiem tiks izsniegti arodskolu izglītību apliecinoši dokumenti.

1.7.        Publicitāte

Projekta īstenošanas gaita tiek atspoguļota nacionālās preses izdevumos un Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājas lapā.

Lai optimizētu un lietderīgi tērētu projekta budžetu, ir iesniegti projekta grozījumi, kuros tiek lūgts samazināt administratīvos izdevumus un daļu izdevumus, kas paredzēti publicitātes aktivitātē. Tā vietā plānots uzņemt dokumentālu īsfilmu par projekta īstenošanas gaitu un projektā sasniegtajiem rezultātiem. Filmu būtu iespējams demonstrēt projekta noslēguma konferencē.

1.8.        Projekta vadība un uzraudzība

Ikdienas projekta vadību nodrošina projekta vadītāja Ilona Spure, projekta vadītāja asistente Dace Uzulniece un grāmatvede Inesa Rudusāne.

Ik mēnesi projektā iesaistītais personāls, ne tikai projekta vadības grupa, bet arī sociālie darbinieki, iesniedz atskaites par paveikto darbu.

Reizi nedēļā notiek projekta darba grupas sanāksmes, bet reizi 3 mēnešos projekta Uzraudzības komitejas sēdes.

2009.gada 6.martā noslēdzies Tieslietu ministrijas Iekšējā audita daļas veiktais projekta īstenošanas audits, kas ir ļoti pozitīvs faktors sekmīgam darbam projekta sākuma stadijā.

2.    Projekta nozīmīgums/nepieciešamība

Projektam „Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija” ir neatsverama nozīme Latvijas cietumu sistēmas reformas īstenošanā, un tieši, jauna notiesāto resocializācijas modeļa ieviešanā. Projekts dod iespēju aprobēt jaunu pieeju darbā ar mērkgrupu pirms tas ir noteikts likumdošanā, kas ļauj savlaicīgi ieviest korekcijas, ja tas nepieciešams. Tādējādi projektam ir sava loma kriminālsodu izpildes politikas plānošanā.

Projekta ietvaros Latvijas cietumu un tajos strādājošo arodskolu pārstāvjiem bija iespēja gūt pozitīvu pieredzi tiekoties ar Norvēģijas partneriem, kas sniedza ieskatu norvēģu kolēģu darbā cietumos un cietumu skolās, darbā ar dažādām notiesāto riska grupām un atbalsta sistēmu notiesāto sekmīgai reintegrācijai sabiedrībā pēc soda izciešanas.

Visbeidzot, īstenojot minēto projektu, labuma guvēji ir ievērojama daļa notiesāto Jelgavas un Jēkabpils cietumos, kas gūst jaunas iespējas un motivāciju sekmīgai resocializācijai, lietderīgai soda laika izmantošanai attīstot savas spējas un iemaņas, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi. Projekts daudziem notiesātajiem pavēris iespēju apmeklēt sociālo darbinieku, apgūt latviešu valodu un iegūt nākotnē tik nepieciešamo specialitāti, saņemot izglītības un kvalifikācijas dokumentu. Tas ir motivējošs faktors piedalīties kādā no projekta piedāvātajām aktivitātēm.

Projekta norise liecina, ka cietuma darbinieki kļuvuši daudz pieejamāki un atvērtāki notiesātajiem. Tas pateicoties sociālajiem darbiniekiem, kuri veicina un koordinē komandas darbu ikdienā, un pedagogiem, kuri cietumā ik dienu ar izglītību ienes brīvības sajūtu notiesātajiem, jo izglītībai nav robežu.

Svarīgi, ka arī cietuma darbinieki ir novērojuši un novērtējuši projekta ietekmi pozitīvām pārmaiņām.

Šāda veida projektu nepieciešamība Latvijas cietumu sistēmā ir liela. Īstenojot šo projektu, jau radušās idejas, kuras būtu vērtīgi īstenot nākamajos projektos, kas ļautu turpināt iesākto darbu un dažādu inovāciju ieviešanai cietumos gan resocializācijas procesa īstenošanai kopumā, gan ieslodzīto izglītības pieejamības paplašināšanai. Cita projekta ietvaros esam izmēģinājuši e-izglītības metodes tālmācības nodrošināšanai. Iesāktā turpināšanai un attīstīšanai arī citos cietumos nepieciešams atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums (pielāgota telpa, datortehnika, mācību līdzekļi) un darbinieku apmācība. Jauns projekts visādā ziņā būtu solis uz priekšu jaunu inovatīvu metožu īstenošanā cietumos, paverot jaunas iespējas notiesātajiem.

Vērtīgi būtu nākamajos projektos paredzēt cietuma darbinieku, kuri strādā tiešā kontaktā ar notiesātajiem, apmācību, pieredzes apmaiņu studiju vizīšu ietvaros vai stažēšanos. Personīgi redzētais, izzinātais un piedzīvotais ir neatsverami jaunas attieksmes veidošanai.