Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums

2016.gada jūnijā, pēc divu mācību gadu intensīva apmācību perioda, noslēdzas Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrētā projekta valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” īstenošana LATGALES reģionā ieslodzījuma vietā - Daugavgrīvas cietums, Daugavpilī.

Projekta ietvaros Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem, īpaši jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, tika nodrošināta iespēja ar valsts atbalstu apgūt un pilnveidot savas latviešu valodas prasmes, trīs mēnešos mācoties valsts valodu 100 stundu apjomā. Apmācībām, lai kārtotu latviešu valodas prasmes diagnosticējošo testu, reģistrējās 251 interesents.

Mācībām pamata - A līmeņa latviešu valodas apguves programmās, kopumā tika uzņemti 126 kursanti, no kuriem 114 izglītojamie, programmu beidzot, kārtoja arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centra (VISC) izbraukumu eksaminācijās, kas sniedz iespēju, iegūt Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu.

30% no tiem, kuri uzsāka mācības latviešu valodas apguvei sākotnējā valodas prasme bija vāja, bet programmas noslēgumā 80% no visiem izglītojamiem, apliecināja savas sekmes valodas apguvē, kārtojot jau valodas pārbaudi VISC. Kā liecina salīdzinājums starp sākotnējā un noslēguma testa rezultātiem, 81 kursants mācības beidzot, ir paaugstinājis savas latviešu valodas prasmes vismaz par vienu pakāpi, kā rezultātā 30% no apmācību dalībniekiem apmācības pabeidza, sasniedzot valsts valodas prasmes vidējo līmeni (B).

Projekta īstenošanas pieredze, vērtējot izglītojamo individuālos mācību sasniegumus un latviešu valodas prasmes pilnveides pakāpi, rāda, ka labākie rezultāti latviešu valodas prasmē uzrādīti klausīšanās un, lasītprasmēs, bet rakstītprasme un runātprasme arvien ir turpmāk uzlabojamas valodas lietojumā. Savukārt tieši valodas prasmes pilnveide var sekmēt pašu valodas lietojumu, novēršot tendenci, kad valsts valodu prot, bet saskarsmē nelieto.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes un izglītības iestādes sadarbība valsts valodas apguvei vērtējama arī kā konkrēts atbalsts resocializācijas pasākumiem ieslodzījuma vietās, praksē sniedzot piemēru un pieredzi neformālās izglītības ceļam, kas ir viena no iespējām un izvēlēm tieši pieaugušo izglītībā.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13).
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” (2016)