Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums

 

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

  1. tabula

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr. p. k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Speciālā dienesta pakāpe

1.1.

Ģenerālis

170 euro

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma V nodaļa,

MK 13.12.2016. noteikumu Nr.806 2.pielikums

1.2.

Pulkvedis

135 euro

1.3.

Pulkvežleitnants

120 euro

1.4.

Majors

106 euro

1.5.

Kapteinis

78 euro

1.6.

Virsleitnants

71 euro

1.7.

Leitnants

64 euro

1.8.

Virsniekvietnieks

43 euro

1.9.

Virsseržants

36 euro

1.10.

Seržants

28 euro

1.11.

Kaprālis

21 euro

1.12.

Ierindnieks

14 euro

2.

Speciālās piemaksas

2.1.

Piemaksa pedagogam par darbu īpašos apstākļos

30 % apmērā mēnesī no mēneša darba algas;

MK 05.07.2016. noteikumu Nr.445 4.pielikuma 3.punkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.9.punkts

2.2.

Piemaksa darbiniekam, kas savus darba pienākumus pilda ieslodzījuma vietā par darbu, kas saistīts ar īpašu risku

10 % apmērā mēnesī no noteiktās mēnešalgas;

MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 V daļa 31.punkts, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 V daļa 29.1.apakšpunkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.6.punkts

2.3.

Piemaksa ārstniecības personai par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, kurai ir paaugstināts risks drošībai vai veselībai

20 % apmērā mēnesī no noteiktās mēnešalgas;

 

MK 18.12.2018. noteikumu Nr.851 6.punkts, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 V daļa 29.2.apakšpunkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.3.punkts

2.4.

Piemaksa ārstniecības personai par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, kura ārstē tuberkulozes, alkoholisma, narkomānijas un infekcijas slimniekus

20 % apmērā mēnesī no noteiktās mēnešalgas

MK 18.12.2018. noteikumu Nr.851 6.punkts, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 V daļa 29.3.apakšpunkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.4.punkts

2.5.

Piemaksa ārstniecības personai atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā

līdz 15 % apmērā mēnesī no noteiktās  mēnešalgas

MK 18.12.2018. noteikumu Nr.851 8.punkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.5.punkts

2.6.

Piemaksa amatpersonai par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni

3 % apmērā mēnesī no noteiktās mēnešalgas

MK 13.12.2016. noteikumu Nr.806 3.pielikuma 2.punkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.10.punkts

2.7.

Piemaksa amatpersonai, kura pilda ar informācijas tehnoloģiju un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus

1 % apmērā mēnesī no noteiktās mēnešalgas

MK 13.12.2016. noteikumu Nr.806 3.pielikuma 1.punkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.11.punkts

3.

Vispārējās piemaksas

3.1.

Piemaksa par nakts darbu

50 % apmērā no noteiktās stundas algas likmes

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 4.,11. un 13.daļa, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.14.punkts

3.2.

Piemaksa par darba vai dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā darba vai dienesta pienākumu izpildes laika

100 % apmērā no noteiktās stundas algas likmes

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 10.,11.un 13.daļa

3.3.

Piemaksa ja papildus saviem tiešajiem amata (darba vai dienesta) pienākumiem pilda amatpersonas (darbinieka), kurai piešķirts ikgadējais vai papildus atvaļinājums, kura nosūtīta komandējumā vai kurai ir iestājusies darbnespēja, pienākumus

5 % apmērā no noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 1.,2.,3. un 13.daļa, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 II daļa 4.1. un 4.2.apakšpunkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.12.1.apakšpunkts

3.4.

Piemaksa ja papildus saviem tiešajiem amata (darba vai dienesta) pienākumiem pilda vakanta amata vai no amata pienākumu pildīšanas atstādinātās amatpersonas (darbinieka) pienākumus, vai amatpersonas (darbinieka), kurai piešķirts grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas vai atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas, pienākumus

30 % apmērā no noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 1.,2.,3. un 13.daļa, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 II daļa 4.3.apakšpunkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.12.2.apakšpunkts

3.5.

Piemaksa ja papildus saviem tiešajiem amata (darba vai dienesta) pienākumiem pilda pienākumus, īstenojot projektu, darba grupā, komisijā vai citus pienākumus, izņemot, ja pienākumu pildīšana izriet no brīvības atņemšanas soda vai apcietinājuma izpildes regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiešajām funkcijām

līdz 30 % apmērā mēnesī no noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 1.,2. un 13.daļa, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 II daļa 4.4.apakšpunkts

3.6.

 

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

līdz 30 % apmērā no noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 12. un 13.daļa, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 III daļa 25.punkts

3.7.

Piemaksa par Ieslodzījuma vietu pārvaldei būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu

līdz 100 % apmērā no mēnešalgas (mēnešalgas apmērs kopā ar šo speciālo piemaksu nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu)

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta 11.daļa, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 IV daļa 28.punkts

4.

Naudas balva

4.1.

Naudas balva

līdz 100 % apmērā no noteiktas mēnešalgas (naudas balvu kopējais apmērs kalendāra gada ietvaros nepārsniedz noteiktās mēnešalgas apmēru)

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 5.punkts, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 VI daļa 36.punkts

5.

Prēmijas

5.1.

Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, pildot amata pienākumus amatpersonām

līdz 100 % apmērā no noteiktas mēnešalgas (prēmiju kopējais apmērs kalendāra gada ietvaros nepārsniedz divas mēnešalgas)

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta 3. un 4.daļa, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 VI daļa 34.punkts

5.2.

Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, pildot amata pienākumus darbiniekiem

līdz 60 % apmērā no noteiktas mēnešalgas (prēmiju kopējais apmērs kalendāra gada ietvaros nepārsniedz 120 % no  mēnešalgas)

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta 3.daļa, IeVP 21.12.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 VI daļa 34.punkts

5.3.

Prēmija par nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu amatpersonām

līdz 120 % apmērā no noteiktas mēnešalgas (prēmiju kopējais apmērs kalendāra gada ietvaros nepārsniedz divas mēnešalgas)

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta 4.daļa, Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 VI daļa 35.punkts

5.4.

Prēmija par nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu darbiniekiem

līdz 60 % apmērā no noteiktas mēnešalgas (prēmiju kopējais apmērs kalendāra gada ietvaros nepārsniedz 120 % no  mēnešalgas)

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta 4.daļa, Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 VI daļa 35.punkts

5.5.

Prēmija Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekam un vispārējā valsts civildienesta ierēdņiem, pamatojoties uz ikgadējās darba izpildes novērtēšanas rezultātiem

līdz 75 % no mēnešalgas reizi gadā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta 2.daļa, Iekšējo noteikumu Nr.1/3 - n. 37 VI daļa 31.punkts

  1. tabula

Informācija par sociālajām garantijām

Nr. p. k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1.

 

Pabalsts par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam

50 % apmērā no mēnešalgas reizi kalendārajā gadā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļa 7.punkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.1.1.apakšpunkts

2.

Atvaļinājuma pabalsts

līdz 50 % no noteiktās mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļa 8.punkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 8. pielikuma 1.punkts

3.

Atlaišanas vai atvaļināšanas pabalsts

1) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta mazāk nekā piecus gadus;

2) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta piecus līdz 10 gadus

3) triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta 10 līdz 20 gadus;

4) četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta vairāk nekā 20 gadus

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.pants

4.

Amatpersonu (darbinieku) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā vai nāves gadījumā izmaksājamais pabalsts

1) amatpersonu (darbinieku), nāves gadījumā - amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā;

2) amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā – 12 mēnešalgu apmērā, bet ne mazāku kā 10 000 euro;

3) ja amatpersonas (darbinieki), pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir cietušas nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu un 12 mēnešu laikā ir noteikta invaliditāte, izmaksā vienreizēju pabalstu: I grupas invalīdam — 71 145 euro; II grupas invalīdam — 35 573 euro; III grupas invalīdam — 14 229 euro;

4) ja amatpersonas (darbinieki), pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir cietušas nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu, izmaksā vienreizēju pabalstu: smaga veselības bojājuma gadījumā — 10 000 euro; vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā — 5 000 euro; viegla veselības bojājuma gadījumā — 200 euro;

5) amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem vienreizēju pabalstu 50 % apmērā no 3.un 4.punktā norādītā pabalsta, ja tā cietusi nelaimes gadījumā bet nav pildījusi ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta (amata) pienākumus, guvusi ievainojumu vai sakropļojumu;

6) ja amatpersonu (darbinieku), amata (dienesta, darba) pienākumi ir saistīti ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) un tās gājušas bojā vai mirušas gada laikā pēc nelaimes gadījuma tajā gūto veselības bojājumu dēļ -izmaksā vienreizēju pabalstu 100 000 euro apmērā.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.pants, MK 21.06.2010. noteikumi Nr.565

5.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

vienas minimālās mēneša darba algas apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pants, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.1.2.apakšpunkts

6.

Pabalsts par katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem amatpersonām

triju mēneša darba algu apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta 4.daļa, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 8.pielikuma 9.punkts

7.

Brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4. klasē

viena apmaksāta brīvdiena

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļa 2.punkts

8.

Brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā

trīs apmaksātas brīvdienas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļa 3.punkts

9.

Brīvdiena izlaiduma dienā amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi

viena apmaksāta brīvdiena

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļa 4.punkts

10.

Apmaksātas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi

divas apmaksātas darba dienas

Darba likuma 74.pants 1.daļa 4.punkts, IeVP 27.12.2019. rīkojuma Nr.354 2.2.apakšpunkts

11.

Mācību atvaļinājums līdz 10 darba dienām mācību gadā semestru pārbaudījumu kārtošanai

saglabājot mēnešalgu

Darba likuma 157.pants, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 IV daļa 31.4.apakšpunkts

12.

Mācību atvaļinājums līdz 20 darba dienām gadā studiju gala pārbaudījumu un valsts  pārbaudījumu kārtošanai

saglabājot mēnešalgu

Darba likuma 157.pants, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 IV daļa 32.3.apakšpunkts

13.

Papildatvaļinājums amatpersonai, kuras aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam

trīs apmaksātas darba dienas

Darba likuma 151.pants 1.daļa 1.punkts, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 IV daļa 32.1.1.apakšpunkts

14.

Papildatvaļinājums ierēdnim un darbiniekam, kura aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam

trīs apmaksātas darba dienas

Darba likuma 151.pants 1.daļa 1.punkts, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 IV daļa 32.1.2.apakšpunkts

15.

Papildatvaļinājums darbiniekam, kura darba vieta atrodas ieslodzījuma vietā

trīs apmaksātas darba dienas

Darba likuma 151.pants 1.daļa 2.punkts, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 IV daļa 32.1.3.apakšpunkts

16.

Papildatvaļinājums nodarbinātajam, kura aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem

viena apmaksāta darba diena

Darba likuma 151.pants 1.daļa 3.punkts, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 IV daļa 32.2.apakšpunkts

17.

Speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi saistīto izdevumu apmaksa

līdz 50 euro apmērā (ne biežāk kā reizi piecos gados, ja redzes kvalitāte nav pasliktinājusies vai uzlabojusies)

MK 06.08.2002. noteikumu Nr.343 12. un 14.punkts, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 X daļa 65.punkts un 70.3.apakšpunkts

 

18.

Ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšana

Ieslodzījuma vietu pārvalde var veikt veselības apdrošināšanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta 1.daļa, IeVP 24.05.2017. Iekšējo noteikumu Nr.1/2 - n. 16 XI daļa 74.punkts