Brasas cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums

 

Nr.
p.k.
Nosaukums Norāde Informācija
1. Valsts pārvaldes iekārtas likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=63545 Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 6.jūnijā
2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68492 Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.
3. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=110746 Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 2.jūnijā.
4. Sodu reģistra likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=261384 Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 10.oktobrī.
5. Informācijas atklātības likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=50601 Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 29.oktobrī.
6. Fizisko personu datu aizsardzības likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=4042 Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.martā.
7. Apžēlošanas likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=49063 Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 16.jūnijā.
8. Iesniegumu likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=164501 Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 27.septembrī.
9. Dokumentu juridiskā spēka likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=210205 Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 6.maijā.
10. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138750 Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.
11. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138749 Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.
12. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202273 Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.
13. Darba likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019 Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.jūnijā.
14. Darba aizsardzības likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020 Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.jūnijā.
15. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=61913 Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 25.aprīlī.
16. Valsts valodas likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740 Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 9.decembrī.
17. Publisko iepirkumu likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=133536 Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 6.aprīlī
18. Likums „Par Eiropas Kopienas dalībvalstu konvenciju par ārvalstu kriminālsodu izpildi”
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=87345 Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.
19. Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=120647 Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumi Nr.827
20. Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta šaujamieroču nēsāšanas un glabāšanas noteikumi
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187133 Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.70
21. Apcietināto un notiesāto personu apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=123126 Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumi Nr.918
22. Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212442 Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565
23. Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=191573 Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumi Nr.386
24. Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=188255 Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.137
25. Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=175681 Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.338
26. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/doc.php?id=287625 Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.845
27. Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=257102 Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumi Nr.288
28. Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=149897 Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.970
29. Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pielīdzināmas iepriekš piešķirtās speciālās dienesta pakāpes
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=146966 Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.872
30. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=147101 Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.873
31. Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212434&from=off Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.557
32. Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212444&from=off Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.568
33. Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212445 Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.569
34. Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207675 Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.257
35. Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/280632-kartiba-kada-izmekle-un-uzskaita-nelaimes-gadijumus-darba-kas-notikusi-ar-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr.116
36. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=196653 Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.950
37. Noteikumi par kapelānu dienestu
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=226332 Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.134
38. Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=67750 Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.478
39. Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=194735 Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.733
40. Ieslodzījuma vietu pārvaldes ētikas kodekss Grozījums leslodzījuma vietu pārvaldes 2008.gada 2.decembra iekšējos noteikumos Nr.1/15-2kod. "Ieslodzījuma vietu pālrvaldes Ētikas kodekss" - no 2015.gada 15.aprīļa

Grozījums leslodzījuma vietu pārvaldes 2008.gada 2.decembra iekšējos noteikumos Nr.1/15-2kod. "Ieslodzījuma vietu pālrvaldes Ētikas kodekss" - no 2015.gada 12.augusta
2008.gada 2.decembra Ieslodzījuma vietu pārvaldes kodekss Nr.1/15-2 kod.
41. Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/287499-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakapem Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumi Nr.810
42. Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=264500 Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr. 93
43. Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=256000 Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.191
44. Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=250163 Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.487
45. Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo izziņu par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu http://m.likumi.lv/doc.php?id=275021 Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.344
46. Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem http://m.likumi.lv/doc.php?id=275022 Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.345
47. Kārtība, kādā izveido un slēdz notiesātās personas atbrīvošanas fondu un izmaksā atbrīvošanas fondā uzkrātos naudas līdzekļus
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=181143 Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.725
48. Apcietināto un notiesāto personu apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=123126 Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumi Nr.918
49. Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=259606 Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.739
50. Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=153123 Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.115
51. Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=274511 Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.276
52. Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=251860 Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumi Nr.673
53. Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=262621 Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumi Nr.1342
54. Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=211791 Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.519
55. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums Saeimā pieņemts 2017.gada 2.februārī
56. Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/289076-noteikumi-par-oficialas-statistikas-veidlapu-paraugiem-iepirkumu-joma-un-veidlapu-iesniegsanas-un-aizpildisanas-kartibu Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.102
57. Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/doc.php?id=260775 Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumi Nr.1045
58. Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=232351 Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.454
59. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=219491 Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916
60. Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=274597 Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.283
61. Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/ta/id/276212-notiesata-vai-apcietinata-parvesanas-un-apsardzes-kartiba-veselibas-aprupes-pakalpojuma-sanemsanas-laika-arstniecibas Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumi Nr.497