Valmieras cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums

1.    Valsts pārvaldes iekārtas likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=63545
Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 6.jūnijā
________________________________________
2.    Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68492
Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.
________________________________________
3.    Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=110746
Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 2.jūnijā.
________________________________________
4.    Sodu reģistra likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=261384
Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 10.oktobrī.
________________________________________
5.    Informācijas atklātības likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=50601
Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 29.oktobrī.
________________________________________
6.    Fizisko personu datu aizsardzības likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=4042
Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.martā.
________________________________________
7.    Apžēlošanas likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=49063
Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 16.jūnijā.
________________________________________
8.    Iesniegumu likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=164501
Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 27.septembrī.
________________________________________
9.    Dokumentu juridiskā spēka likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=210205
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 6.maijā.
________________________________________
10.    Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138750
Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.
________________________________________
11.    Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138749
Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.
________________________________________
12.    Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202273
Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.
________________________________________
13.    Darba likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.jūnijā.
________________________________________
14.    Darba aizsardzības likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020
Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.jūnijā.
________________________________________
15.    Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=61913
Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 25.aprīlī.
________________________________________
16.    Valsts valodas likums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740
Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 9.decembrī.
________________________________________
17.    Publisko iepirkumu likums
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=133536
Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 6.aprīlī
________________________________________
18.    Likums „Par Eiropas Kopienas dalībvalstu konvenciju par ārvalstu kriminālsodu izpildi”
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=87345
Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.
________________________________________
19.    Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=120647
Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumi Nr.827
________________________________________
20.    Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta šaujamieroču nēsāšanas un glabāšanas noteikumi
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187133
Ministru kabineta 2009.gada 27. janvāra noteikumi Nr.70
________________________________________
21.    Apcietināto un notiesāto personu apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=123126
Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumi Nr.918
________________________________________
22.    Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212442
Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565
________________________________________
23.    Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=191573
Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumi Nr.386
________________________________________
24.    Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=188255
Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.137
________________________________________
25.    Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=175681
Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumi Nr.338
________________________________________
26.  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/doc.php?id=287625
Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr.845  
________________________________________
27.    Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=257102
Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumi Nr.288
________________________________________
28.    Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=149897
Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr.970
________________________________________
29.    Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pielīdzināmas iepriekš piešķirtās speciālās dienesta pakāpes
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=146966
Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumi Nr.872
________________________________________
30.    Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=147101
Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumi Nr.873
________________________________________
31.    Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212434&from=off
Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumi Nr.557
________________________________________
32.    Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212444&from=off
Ministru kabineta 2010.gada 21. jūnija noteikumi Nr.568
________________________________________
33.    Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212445
Ministru kabineta 2010.gada 21. jūnija noteikumi Nr.569
________________________________________
34.    Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207675
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.257
________________________________________
35.    Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/280632-kartiba-kada-izmekle-un-uzskaita-nelaimes-gadijumus-darba-kas-notikusi-ar-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma
Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr.116
________________________________________
36.    Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=196653
Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.950
________________________________________
37.    Noteikumi par kapelānu dienestu
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=226332
Ministru kabineta 2011. gada 15.februāra noteikumi Nr.134
________________________________________
38.    Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=67750
Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.478
________________________________________
39.    Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=194735
Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.733
________________________________________
40.    Ieslodzījuma vietu pārvaldes ētikas kodekss
2008.gada 2.decembra Ieslodzījuma vietu pārvaldes kodekss Nr.1/15-2 kod.
Grozījums leslodzījuma vietu pārvaldes 2008.gada 2.decembra iekšējos noteikumos Nr.1/15-2kod. "Ieslodzījuma vietu pālrvaldes Ētikas kodekss" - no 2015.gada 15.aprīļa
Grozījums leslodzījuma vietu pārvaldes 2008.gada 2.decembra iekšējos noteikumos Nr.1/15-2kod. "Ieslodzījuma vietu pālrvaldes Ētikas kodekss" - no 2015.gada 12.augusta
________________________________________
41.  Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/287499-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakapem
Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr.810
 
________________________________________
42.    Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=264500
Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr. 93
________________________________________
43.    Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=256000
Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.191
________________________________________
44.    Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=250163
Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.487
________________________________________
45.    Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo izziņu par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu
http://m.likumi.lv/doc.php?id=275021
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.344
________________________________________
46.    Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem
http://m.likumi.lv/doc.php?id=275022
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.345
________________________________________
47.    Kārtība, kādā izveido un slēdz notiesātās personas atbrīvošanas fondu un izmaksā atbrīvošanas fondā uzkrātos naudas līdzekļus
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=181143
Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.725
________________________________________
48.    Apcietināto un notiesāto personu apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=123126
Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumi Nr.918
________________________________________
49.    Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=259606
Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.739
________________________________________
50.    Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā
aktuālā redakcija:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=153123
Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.115
________________________________________
51.    Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=274511
Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.276
________________________________________
52.    Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=251860
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumi Nr.673
________________________________________
53.    Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=262621
Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumi Nr.1342
________________________________________
54.    Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=211791
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.519
________________________________________
55.   Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
Saeimā pieņemts 2017.gada 2.februārī
________________________________________
56.   

Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
aktuālā redakcija:
https://likumi.lv/ta/id/289076-noteikumi-par-oficialas-statistikas-veidlapu-paraugiem-iepirkumu-joma-un-veidlapu-iesniegsanas-un-aizpildisanas-kartibu
Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.102

________________________________________

57    Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=260775
Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumi Nr.1045
________________________________________
58.    Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=232351
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.454
________________________________________
59.    Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/doc.php?id=219491
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916
________________________________________
60.    Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus
aktuālā redakcija:
http://m.likumi.lv/doc.php?id=274597
Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.283
________________________________________
61.    Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas
aktuālā redakcija:
http://likumi.lv/ta/id/276212-notiesata-vai-apcietinata-parvesanas-un-apsardzes-kartiba-veselibas-aprupes-pakalpojuma-sanemsanas-laika-arstniecibas
Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumi Nr.497