Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.
Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkumu komisija 2019. gada 16. augustā izskatīja divu pretendentu SIA “Ēkas siltināšana” un PS “VAAB” sarunas procedūrai iesniegtos piedāvājumus par būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu energoefiktivitātes  paaugstināšanai Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusam.

Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesības piešķirt PS “VAAB”, reģistrācijas Nr. 40103874946, ar kopējo līgumcenu 522267.68 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

 


Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

Projektā plānotās darbības:

  1. Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkai Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads kad. Nr. 8009 003 1403 033;
  2. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;
  3. Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
  4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Plānotie rezultāti:

  1. Siltumenerģijas ietaupījums Mwh gadā/siltumenerģijas patēriņu Mwh gadā pirms uzlabošanas – 60 % (minimālās prasības > 30 %)
  2. Siltumenerģijas ietaupījums (Mwh gadā)/Projekta attiecināmajām izmaksām – 0,83 (minimālās prasības > 0,3)
  3. Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kwh/m²) gadā – 51,74 (obligātās prasības < 90)

 

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2019. gada janvāris – 2020. gada janvāris)

 

Projekta plānotais finansējums: 469034,72 EUR, tai skaita 398679,51 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85 %) un 70355,21 EUR valsts budžeta finansējums (15 %).

 

 

 


Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

  1. gada 11. novembrī tika parakstīti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Minētie līguma grozījumi paredz Projekta finansējuma pieaugumu,

Kopējais projekta finansējums

652 068.61

ES fonda finansējums

554 258.32(85%)

Valsts budžeta finansējums

97 810.29 (15%)

 

kā arī Projekta īstenošanas ilguma pieaugumu par 8 mēnešiem (2019. gada janvāris – 2020. gada septembris).

 

 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

Īstenojot projektu 2019.gadā 29.novembrī tika parakstīts līgums Nr.1/16/2019/345 ar darbu izpildītāju Pilnsabiedrību “VAAB”. Izpildītāju Pilnsabiedrību “VAAB” uzsāka projektēšanas darbus. Papildus minētajam tiek gatavoti iepirkumi par būvuzrauga pakalpojumiem un siltināšanas projekta ekspertīzes veikšanai.  

 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

 

Īstenojot projektu 2020. gadā 3. martā tika noslēgts līgums Nr.1/16/2020/55 ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VPM Latvia" par ekspertīzes pakalpojumu. Pilnsabiedrība “VAAB” sagatavoja energoefektivitātes paaugstināšanas projektu kurš tika iesniegts “VMP Latvia” ekspertīzei. Uz doto momentu notiek projekta ekspertīze un tiek sludināts iepirkums par būvuzrauga pakalpojumu.