Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Darba piedāvājumi

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Pārvaldes personālu veido amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona), vispārējā valsts civildienesta ierēdņi un darbinieki.

Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums.

Vispārējā valsts civildienesta ierēdņa tiesisko statusu, tiesības, pienākumus un sociālās garantijas nosaka Valsts civildienesta likums.

Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.