Jaunumi
eraf

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.
Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkumu komisija 2019. gada 16. augustā izskatīja divu pretendentu SIA “Ēkas siltināšana” un PS “VAAB” sarunas procedūrai iesniegtos piedāvājumus par būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu energoefiktivitātes  paaugstināšanai Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusam.

Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesības piešķirt PS “VAAB”, reģistrācijas Nr. 40103874946, ar kopējo līgumcenu 522267.68 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

logo