Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijas, uzdevumi un kompetence noteikti Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr. 827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” otrajā sadaļā

Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un kompetence

Pārvaldes funkcijas ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, pārvalde:

 1. veic ieslodzījuma vietu apsardzi;
 2. uzrauga un nodrošina ieslodzītajām personām noteikto uzvedības normu un tiesību ievērošanu, kā arī pienākumu izpildi;
 3. nodrošina normatīvajos aktos noteikto sadzīves un komunālo pakal­pojumu sniegšanu ieslodzītajiem;
 4. nodrošina ieslodzīto medicīnisko aprūpi;
 5. organizē ieslodzīto garīgās aprūpes un audzināšanas pasākumus;
 6. nodrošina pārvaldes personāla tiesību ievērošanu un pienākumu izpildi, kā arī tiesisko aizsardzību, darbības un sociālās garantijas;
 7. nodrošina pārvaldes darbinieku profesionālās ievirzes un profesionālās pilnveides izglītību.

Pārvalde atbilstoši kompetencei:

 1. sagatavo valsts investīciju un citu programmu projektus, kā arī sekmē ar pārvaldes interesēm saistītu valsts investīciju programmu īstenošanu;
 2. atbilstoši kompetencei sniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem un piedalās attiecīgo projektu izstrādē;
 3. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar apcietinājuma nodrošināšanu un brīvības atņemšanas soda izpildi;
 4. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām jautājumos, kas saistīti ar apcietinājuma nodrošināšanu un brīvības atņemšanas soda izpildes uzlabošanu, analizē Latvijas un citu valstu pieredzi minēto jautājumu risināšanā;
 5. piedalās starptautisko līgumu projektu sagatavošanā un izpildē;
 6. nodrošina plašsaziņas līdzekļus ar informāciju par pārvaldes darbību;
 7. sniedz maksas pakalpojumus.