logo2

Profesionālās tālākizglītības centrs “Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs” ir profesionālās izglītības iestāde (reģistrācijas Nr. 3361602440) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienība.

VĒSTURE

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs dibināts 1993.gada 17.septembrī ar Iekšlietu ministrijas pavēli Nr.235 “Par mācību centra un rehabilitācijas centra izveidi” kā struktūrvienība, kur ieslodzījuma vietu personāls varēs saņemt profesionālās zināšanas un rehabilitācijas pakalpojumus. Pirmā mācību grupa tika uzņemta 1994.gadā. Kopš 2000.gada 1.janvāra Ieslodzījuma vietu pārvalde un Mācību centrs ir Tieslietu Ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs pirmo reiz kā izglītības iestāde reģistrēts 2001.gada 3.maijā. Laika gaitā mainījies gan Mācību centra nosaukums, gan statuss, bet kopš 2022.gada 23.decembra Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs ir noteikts kā Profesionālās tālākizglītības centrs.

Līdz 2007.gada nogalei Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs atradās Jūrmalā, Dzintaros, bet kopš 2008.gada – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma teritorijā Rīgā.

DARBĪBAS MĒRĶI

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra misija - nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanās, prasmēs un kompetencēs balstītu profesionālo izglītību Latvijas ieslodzījuma vietu nodarbinātajiem. 

Darbības mērķi ir:

  1. Dot iespēju izglītojamajiem ar iepriekšēju izglītību iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju
  2. Veikt ārpus formālās izglītības organizētu interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

MĀCĪBU PROGRAMMAS

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā tiek īstenota Profesionālās tālākizglītības programma “Ieslodzījuma vietu apsardze” (izglītības programmas kods 30T86107).

Profesionālās tālākizglītības programmas “Ieslodzījuma vietu apsardze” ietvaros 966 stundu apjomā ieslodzījuma vietu instruktoru sastāva amatpersonas apgūst 20 mācību priekšmetus, kvalifikācijas praksi un sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, var iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors”

ESF projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros tika izstrādātas un 2023.gadā tiks uzsākta četru Profesionālās pilnveides izglītības programmu aprobācija (izglītības programmas kods 30P861031) ieslodzījuma vietu virsniekiem:

  • “Vispārējās zināšanas un prasmes ieslodzījuma vietas drošības, apsardzes, uzraudzības, resocializācijas un vadības līmeņa jomās virsnieka dienesta veikšanai”
  • “Specializētās kompetences ieslodzījuma vietas vadības jomās virsnieka dienesta veikšanai”
  • “Specializētās kompetences resocializācijas jomā virsnieka dienestam penitenciārajās iestādēs”
  • “Specializētās kompetences ieslodzījuma vietas drošības, apsardzes un uzraudzības jomās virsnieka dienesta veikšanai”.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs organizē un īsteno arī kvalifikācijas pilnveides kursus  un pieaugušo neformālās izglītības programmas. 2022.gadā kopumā tika organizēti un īstenoti 26 šādi mācību pasākumi, kuros kopā piedalījās 2071 Ieslodzījuma vietu pārvaldē nodarbinātais.

ATTĪSTĪBA

Ar Norvēģijas grantu atbalstu Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā". Plānots, ka NFI projekta ietvaros jaunā Mācību centra būvniecība tiks pabeigta 2024.gada 1.pusē.

Projekta mērķis ir izveidot jaunu infrastruktūru, uzbūvējot izglītības procesa norisei atbilstošu Mācību centru un paredzot atklātā cietuma korpusa būvniecību, tādējādi nodrošinot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) teritorijā Pārvaldes personālam pilnvērtīgas mācību iespējas, kā arī mūsdienīgas prakses vietas.

KONTAKTI

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra kontaktinformācija:

Mācību centra korpuss atklāšanas dienā – 1994.gada 7.februārī Dzintaros, Jūrmalā.

mc1

 

 

 

 

 

 


 

Kopš 2008.gada – Mācību centrs atrodas Rīgas Centrālcietuma teritorijā.

mc2

 

 

 

 

 

 

 

 

NFI projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt izglītības procesa norisei atbilstošu Mācību centru Olaines cietuma teritorijā.

mc3