Jaunumi

Notiesāto noziedzīgas uzvedības risku līmeņa un kriminogēno vajadzību diagnostikas jomā tika veikta no datu bāzēm izgūto datu sistematizēšana un sagatavošana matemātiskajai apstrādei. Datu analīzes rezultāti ļaus pilnveidot Ieslodzījuma vietu pārvaldē izmantojamo diagnostikas instrumentu un, tādējādi, uzlabot atkārtotu noziegumu izdarīšanas prognozētspēju. Uz šo brīdi jau izstrādāta pilnveidojamā instrumenta lietotāja rokasgrāmatas pilotversija, kā arī uzsākti sagatavošanās darbi notiesātajām sievietēm paredzētas instrumenta versijas izstrādei.

Koncentrējoties darbam ar īpašām notiesāto mērķgrupām, uzsākta sagatavošanās Kanādas korekcijas iestāžu sistēmā aprobēta vardarbīgu notiesāto, kā arī vardarbīgu dzimumnoziedznieku diagnostikas un intervences kompleksa pārņemšanai. Minētais komplekss sastāv no "Vardarbības riska skalas" (VRS), "Vardarbības riska skalas dzimumnoziedzniekiem" (VRS – SO), kā arī sociālās uzvedības korekcijas programmas vardarbības mazināšanai (VRP). 2020.gadā minētie diagnostikas instrumenti un programma tiks ieviesta trīs ieslodzījuma vietās – Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietumā un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un to veiks īpaši atlasītas un sagatavotas amatpersonas un darbinieki, kuriem par minēto metodiku tika organizēts ievadseminārs.
Bez jau minētā, aizvadītajā ceturksnī turpinājās pētījums dinamisko riska faktoru novērtēšanas skalas prognostiskās validitātes pārbaudei un skalas pilnveidei Valsts probācijas dienesta vajadzībām. Dienesta darbiniekiem, kas veic klientu riska novērtēšanu ar instrumentiem "STATIC-99R", "STABLE-2007" un "ACUTE-2007", tika organizēti divi semināri STABLE-2007 jauno kodēšanas noteikumu izmantošanai praksē.

Stiprinot uz notiesāto riska mazināšanu un kriminogēno vajadzību apmierināšanu vērsto intervenci, kas tiek nodrošināta resocializācijas programmu formā, projektā jau noslēgusies visu ieslodzījuma vietās izmantoto resocializācijas programmu izpēte, katrā no tām fiksējot pilnveidojamos parametrus. Kā pirmā no šīm programmām, aizvadītajā ceturksnī pilnveidota programma, kurai piešķirts nosaukums "Pārmaiņām Jā!" Tās mērķis ir palīdzēt notiesātajiem atrast iekšējo motivāciju dalībai resocializācijas pasākumos likumpaklausīgas dzīves uzsākšanai. Programmas jaunās versijas ieviešanai ieslodzījuma vietās apmācītas amatpersonas un darbinieki, aprobācija tiks uzsākta 4.ceturkšņa laikā.

Bez jau minētā, personāla mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla kapacitātes celšanas pasākumu ietvaros Valsts probācijas dienesta speciālistu grupai tika nodrošināta iespēja atjaunot un nostiprināt zināšanas kognitīvi biheiviorālajā teorijā, kas kalpo par mūsdienīgas kriminālsodu izpildes teorētisko bāzi.

Organizējot profesionālo atbalstu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta speciālistiem aizvadītajā ceturksnī organizētas 42 grupu supervīzijas, kā arī probācijas speciālistiem – arī 160 individuālās supervīzijas.
Nolūkā stiprināt ieslodzījuma vietu sociālo darbinieku, pašvaldību sociālo dienestu un Valsts probācijas dienesta sadarbību nodrošinot iestrādņu pārnesi dažādu institūciju secīgajā darbā ar vienas personas vai ģimenes sociālo gadījumu, Jelgavā un Valmierā norisinājās semināri "Bijušo ieslodzīto sociālā iekļaušana. Kā apvienot spēkus kopīgam uzdevumam", kuros iesaistītās puses kopīgi modelēja risinājumus konkrētās problēmsituācijās. Šī iniciatīva tiek realizēta sadarbībā ar Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" administrāciju. Lai panāktu sekmīgāku bijušo ieslodzīto sociālo iekļaušanu, sadarbības rezultātā plānots noformulēt priekšlikumus informācijas apmaiņas tiesiskajam regulējumam. Vēl trīs seminārus dažādos Latvijas reģionos ar plašu pašvaldību pārstāvniecību plānots organizēt 4.ceturksnī.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Māris Luste