Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) ar Norvēģijas grantu atbalstu veic darbus, kas vērsti uz korekcijas dienestu personālam pieejamās apmācību vides uzlabošanu.

Pēdējā desmitgadē korekcijas dienestu sistēmā ir notikušas būtiskas pārmaiņas, un par Latvijas ieslodzījuma vietu reformu mērķi ir izvirzīta ne tikai mūsdienīga soda izpilde mūsdienīgā cietumu infrastruktūrā, tai skaitā piemērotas, drošas un modernas darba vides nodrošināšana, bet arī sistēmā strādājošā personāla kapacitātes uzlabošana un tā profesionālā pilnveide.

IeVP sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu, kurā notiek aktivitātes, kas saistītas ar ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta personāla atlases un piesaistes sistēmas pilnveidi. Ņemot vērā uzsāktās darbības, lai nodrošinātu efektīvu un mūsdienīgu personāla apmācību sistēmas izveidi, šī brīža lielākais izaicinājums ir izveidot modernu mācību vidi, kas atbilstu pilnveidotās personāla apmācību sistēmas vajadzībām. Ar Norvēģijas grantu atbalstu IeVP var turpināt iesākto, īstenojot projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā", kura ietvaros  2021. gada 17. februārī noslēgts līgums par jauna Mācību centra būvniecību. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Norvēģijas grantu finansējums 85 % apmērā.

IeVP Mācību centrs tiks izveidots Olaines cietuma teritorijā, tajā īpaša uzmanība tiks vērsta uz praktisko iemaņu apguvei nepieciešamu telpu izveidi. Mācību centrā ir paredzētas arī telpas teorētisko zināšanu apguvei, konferenču zāle, grupu nodarbību telpas, datorklase, sporta komplekss, dienesta viesnīca, IeVP  muzejs un bibliotēka.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit: https://ieej.lv/5Z2QI

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmu vari uzzināt vietnē www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 top ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu

attels