Informācija presei Jaunumi
prakses vaditaji

Ieslodzījuma vietu pārvaldē noslēdzies jaunās prakses vadītāju apmācību programmas īstenošanas pirmais posms. 38 prakses vadītāji apmācībās pilnveidoja profesionālās kompetences, kas nepieciešamas, lai spētu vadīt kvalifikācijas praksi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālo tālākizglītības mācību programmu “Ieslodzījuma vietu apsardze”.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra vecākā pasniedzēja kapteine Evija Jansone: “Prakses vadītāju apmācību programma izstrādāta ar mērķi nodrošināt ieslodzījuma vietu personālu ar mūsdienu soda izpildei atbilstošu izglītību, kā arī veicināt personāla profesionālo pilnveidi. Tas ir nozīmīgs instruments pakāpenisku uzlabojumu un jauna konteksta radīšanai ieslodzījuma vietu personāla izglītības līmeņa paaugstināšanai un jēgpilnai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vīzijas realizēšanai.”

Programmas apguve ietvēra arī atgriezeniskās saites nozīmīguma akcentēšanu un praktizēšanu ikdienā. Būtiska loma apmācību īstenošanā bija tieši iespējai iepazīties ar Norvēģijas sadarbības partneru pieredzi. Topošie prakses vadītāji bija vienisprātis par to, cik nozīmīga ir ikkatra loma pozitīvu pārmaiņu procesā, jo no norvēģu kolēģu pieredzes redzams, ka šis process ir ilgstošs un darbietilpīgs, taču iespējams un nozīmīgs iestādes darba efektivizēšanai.

Jaunajā apmācību programmā prakses vadītāji apguva tādas tēmas kā:

  • Kvalifikācijas prakse – instruments efektīvai izglītības programmas apguvei un profesionālo prasmju attīstīšanai.
  • Atgriezeniskā saite un tās pielietošana.
  • Kvalifikācijas prakses vadītāja un izglītojamā sagatavošanās pirmajai un turpmākajām sanāksmēm.
  • Uzticēšanās veidošana un stiprināšana.
  • Motivācija. Pašmotivācija. Atbalsts. Sadarbība.
  • Mērķu un uzdevumu sasniegšanas stratēģija kvalifikācijas prakses norises procesā.
  • Vērtēšana. Kritiskā domāšana. Lēmumu pieņemšana.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, prakses vadītāju apmācības norisinājās tiešsaistē.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu 2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.