LĪGUMS Nr. 1/16/2020/324

"Valmieras cietuma apkures katlu remontdarbi"

 

 

 

 

Rīgā                                                                                                Datums skatāms laika zīmogā

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīgā, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

    SIA "WESEMANN", reģistrācijas Nr.40003140237, juridiskā adrese: Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, tās valdes locekļa Ivara Paura personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma "Valmieras cietuma apkures katlu remontdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/77), (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

 

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic apkures sistēmu (apkures katlu) remontdarbus Valmieras cietumā (faktiskā adrese: Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 32, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219 un Valmieras cietums, Alejas iela 4, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219), (turpmāk – Darbi), atbilstoši Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegtajai tehniskajai specifikācijai, finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma Pielikums un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 14 (četrpadsmit) kalendārās darba dienas, no līguma parakstīšanas brīža.

1.3. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās, saistības.

 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības, Pušu atbildība

 

2.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

2.1.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

2.1.2. Pasūtītājs, konstatējot kādu ar Darbu izpildi saistītu neatbilstību, Līguma noteikumu pārkāpumu vai nepienācīgu izpildi pirms Darbu uzsākšanas, vai Darbu veikšanas laikā, ir tiesīgs prasīt Izpildītāju nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī iesniegt Izpildītājam rakstisku pretenziju par Līguma noteikumu pārkāpumiem un Darbu kvalitāti;

2.1.3. Pasūtītājs iepazīstina Izpildītāju ar informāciju, kas viņam nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei;

2.1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt parakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, pamatojot to ar attiecīgajiem iebildumiem, ja ir pietiekošs pamats uzskatīt, ka Darbi ir izpildīti neatbilstoši Līguma noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

2.1.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbi ir izpildīti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, tas informē, Līguma noteiktajā kārtībā, Izpildītāju par konstatētajām neatbilstībām un Izpildītājs apņemas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;

2.1.6. Pasūtītājs nenodrošina Izpildītāju Līguma 1.1.apakšpunktā minētā Darbu izpildei ar darba ierīcēm, kādiem citiem instrumentiem vai materiāliem ar saviem resursiem un materiāltehniskiem līdzekļiem;

2.1.7. Par Līguma 4.5.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma, maksā Izpildītājam Līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no rēķinā norādītas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no rēķinā norādītas summas.

2.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

2.2.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem sniegt kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošus Darbus saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Darbu izpildes jomā;

2.2.2. Saskaņot ar Pasūtītāju konkrētu Darbu izpildes laiku;

2.2.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz Darbu izpildi, ievērošanu, tai skaitā savu darbinieku instruktāžu;

2.2.4. Izpildītājs, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit euro nulle centi) gadījumā, ja Izpildītājs izvairās no savu saistību izpildes vai nepilda savas saistības pienācīgā kārtā, un minētā neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā. Minētajā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam arī visus šajā sakarā radušos zaudējumus;

2.2.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nokavējis Līguma 4.5.apakšpunktā norādīto termiņu, tad Izpildītājs, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, apņemas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, ka 10 % (desmit procenti) no rēķinā norādītās summas;

2.2.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu savlaicīgu izpildi;

2.2.7. Izpildītājam ir pienākums izskatīt visas par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, vai nepienācīgu izpildi radušās Pasūtītāja pretenzijas ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas;

2.2.8. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus Pasūtītājam, kas varētu rasties Darbu nepienācīga sniegšanas rezultātā, kā arī veikt līgumsodu samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem.

 

3. Darbu izpildes kārtība

 

3.1. Izpildītājs vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītājam informāciju par Izpildītāja darbiniekiem (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kuri apmeklēs ieslodzījuma vietu.

3.2. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.2.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.2.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.2.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

3.3. Pasūtītāja atbildīgā persona pārbauda Darbu izpildi un atbilstību Līguma noteikumiem, un paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.4. Garantijas laiks remontmateriālu un veikto (apkures sistēmu (apkures katlu) Darbiem Valmieras cietumā) ne mazāks, kā 24 (divdesmit četri) mēneši pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

3.5. Ja Līgums tiek izbeigts, garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma un attiecas tikai uz tiem remontmateriāliem un Darbiem, par kuru pabeigšanu ir noformēts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

 

 

4. Līgumcena un norēķinu kārtība

 

4.1. Līgumcena par Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma Pielikumā, finanšu piedāvājumā norādītajam ir līdz 4957,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi), (turpmāk – Līgumcena), bez pievienotās vērtības nodokļa, (turpmāk – Nodoklis).

4.2. Izpildītājs izpilda Darbus par Līguma Pielikumā norādītajiem izcenojumiem.

4.3. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, pieņemšanas – nodošanas aktu, sniegto Darbu izpildes cenu, Nodokļu likmi un kopējo apmaksājamo summu.

4.4. Puses piemēro nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

4.5. Pasūtītājs veic apmaksu par faktiski sniegtiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

4.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

 

5. Nepārvarama vara

 

5.1. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šādu Līguma saistību nepildīšanu.

5.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 5.1.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

 

6. Līguma grozīšana un izbeigšana

 

6.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

6.2. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Puses noformē rakstveidā un tie stājas spēkā, kad tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Puses savstarpēji vienojoties var pagarināt Līguma darbības termiņu, gadījumā, ja tas ir nepieciešams, par objektīviem iemesliem, kurus Puses nevarēja paredzēt iepriekš.

6.4. Pasūtītājs var izbeigt Līgumu pirmstermiņā, gadījumā ja Izpildītājs izvairās no savu saistību izpildes vai nepilda savas saistības pienācīgā kārtā, un minētā neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā. Minētajā gadījumā Līgums tiks uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas.

6.5. Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja, Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam).

 

7. Fizisko personu datu aizsardzība

 

 

7.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

7.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

7.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

7.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

7.5. Neskatoties uz Līguma 7.3.apakšpunktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

7.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas tiesiskais pamats tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

 

  1. Citi noteikumi

 

8.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.

8.3. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos minētajos gadījumos.

8.4. Izpildītāja atbildīgā persona saistībā ar Līguma izpildi:

Vārds, uzvārds:

Artjoms Boriskins

Amats:

Avārijas dienesta vadītājs

Juridiskā adrese:

Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050

Faktiskā adrese:

Ganību dambis 30a, Rīga, LV-1050

Telefona Nr.:

27722966

E-pasta adrese:

artjoms.boriskins@wesemann.lv; office@wesemann.lv

 

 

Izpildītāja atbildīgā persona ir tiesīga veikt Darbu sniegšanas koordinēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, veikt Darbu apstiprināšanu/ pieņemšanu, kā arī parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus.

 

8.5. Pasūtītāja atbildīgā persona saistībā ar Līguma izpildi:

Vārds, uzvārds:

Večislavs Romanovskis

Amats:

Nodrošinājuma daļas Tehniskais inspektors

Faktiskā adrese:

Valmieras cietums Dzirnavu ielā 32, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

Valmieras cietums Alejas iela 4, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

Telefona Nr.:

tālr.: 64281510; mob.tālr.: 29354619

E-pasta adrese:

itd.valmiera@ievp.gov.lv; valmieras.cietums@ievp.gov.lv

 

 

Vārds, uzvārds:

Roberts Balodis

Amats:

Nodrošinājuma daļas Vadītājs

Faktiskā adrese:

Valmieras cietums Dzirnavu ielā 32, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

Valmieras cietums Alejas iela 4, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

Telefona Nr.:

64281467

E-pasta adrese:

itd.valmiera@ievp.gov.lv; valmieras.cietums@ievp.gov.lv

 

 

Kontaktpersona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, veikt Darbu pasūtīšanu / pieņemšanu, kā arī parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus.

8.6. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

8.6.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

8.6.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

8.6.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

8.6.3.1. Krimināllikums;

8.6.3.2. Administratīvās atbildības likums;

8.6.3.3. Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 43.pants;

8.6.3.4. Latvijas Sodu izpildes kodeksa, Divpadsmitā "A" nodaļa Administratīvie pārkāpumi kriminālsodu izpildes jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 76.1 pants;

8.6.3.5. Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1.pielikums;

8.6.3.6. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5.pielikums;

8.6.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

8.7. Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

8.8. Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

          8.9. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

8.10. Puses 10 (desmit) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

8.11. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

8.12. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

8.13. Līgums sagatavots uz 6 (sešām) lapām ar Pielikumu uz 3 (trīs) lapām. Pušu pārstāvji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma  parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejami abpusēji parakstīti Līgumi elektroniskā formātā.

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Ieslodzījuma vietu pārvalde

SIA "WESEMANN"

Reģistrācijas Nr. 90000027165

Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga,

LV-1009

Reģistrācijas Nr. 40003140237

Juridiskā adrese: Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050

Faktiskā adrese:  Ganību dambis 30a, Rīga, LV-1050

Banka: Valsts kase

Konts: LV93TREL2190468043000

Banka: AS Luminor

Konts: LV63RIKO0002010062653

Kods: TRELLV22

Kods: RIKOLV2X

 

 

Priekšniece

 

________________________I.Spure

 

 

Valdes loceklis

 

________________________ I.Paurs