1. Kontakti:

Atbildīgā iestāde: Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde)

Struktūrvienība: Pārvaldes centrālā aparāta Stratēģijas daļa

Kontaktpersona: Una Zvaigzne

Amats: galvenais inspektors

Pasta adrese: Rīga, Stabu iela 89, LV-1009

E-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv

Telefona numurs: +371 67290612

 1. Metadatu aktualizēšana:

Metadatu apstiprināšana: 23.12.2021.

Metadati publicēti: 10.02.2021.

Metadati atjaunoti: 23.12.2021.

 1. Publicētā statistika:
  1. Datu apraksts: Oficiālā statistika ir daļa no ieslodzījuma vietu darba pamatrādītājiem, tās mērķis ir atspoguļot ieslodzīto skaita (t.sk. pēc vecuma, dzimuma, valstiskās piederības, īpašām vajadzībām (t.sk. invaliditātes grupas), soda izciešanas reižu skaita, termiņa un izvietojuma) izmaiņas, nodarbinātības rādītājus un izdevumus viena ieslodzītā uzturēšanai pārskata gadā
  2. Termini un definīcijas:
   1. Ieslodzīto skaits – notiesāto un apcietināto personu kopsumma pārskata gada 31.decembrī (plkst.23:59)
   2. Notiesāto skaits – personu skaits pārskata gada 31.decembrī (plkst.23:59), kuras ievietotas ieslodzījuma vietā un kurām tiesas nolēmums stājies spēkā vai tiesas nolēmums vēl nav stājies likumīgā spēkā, bet par kuru iesniegtā sūdzība atbilstoši Kriminālprocesa likuma noteiktajam neaptur lēmuma izpildi
   3. Apcietināto skaits – personu skaits pārskata gada 31.decembrī (plkst.23:59), kuras ievietotas ieslodzījuma vietā un kurām izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa ir piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājums
   4. Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaits – ieslodzīto skaits pārskata gada 31. decembrī, kuri pārskata gadā nodarbināti saimnieciskajā apkalpē vai komersantu izveidotajās darba vietās
   5. Notiesātā vidējais mēneša atalgojums – vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinātie ieslodzītie ieslodzījuma vietā - viena notiesātā vidējais mēneša atalgojums (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas) saimnieciskajā apkalpē vai komersantu izveidotajās darba vietās
   6. Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai dienā – dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kura tiek patērēta viena ieslodzītā uzturēšanai dienā
 2. Mērvienība: Skaits, euro
 3. Periods: Kalendārais gads
 4. Institucionālais pilnvarojums:
  1. Tiesību akti:
   1.  Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 2.panta 5.daļa
   2.  Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem"
  2. Datu koplietošana: N/A
 5. Konfidencialitāte: Datu konfidencialitāti aizsargā Statistikas likums:
  1. 7. panta 2. daļas 8. punkts, kas nosaka pienākumu statistikas iestādei nodrošināt statistisko konfidencialitāti
  2. 17. pants, kas nosaka datu apstrādes kārtību un to aizsardzības prasības
  3. 19. panta 1. daļa, kas nosaka, ka statistikas iestāde izplata oficiālo statistiku tādā veidā, kas neļauj ne tieši, ne netieši identificēt privātpersonu vai valsts institūciju
 6. Izplatīšanas politika: Visa oficiālā statistika (par iepriekšējo pārskata periodu) tiek publicēta līdz kārtējā gada 1.augustam
 7. Datu izplatīšanas periodiskums: Reizi gadā
 8. Datu izplatīšanas veidi:
  1. Preses relīzes: N/A
  2. Publikācijas: N/A
  3. Tiešsaistes datu bāzes: N/A
  4. Datubāžu tabulu skatījumu skaits: N/A
  5. Piekļuve pētniecības datu kopām: N/A
  6. Citi izplatīšanas veidi: Dati ir brīvi pieejami Pārvaldes tīmekļa vietnē (MS Word un infografika)
  7. Metadatu skatījumu skaits: N/A
  8. Metodoloģijas dokumenti: Dati tiek uzkrāti un apkopoti pamatojoties uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 2. panta 5. daļu un 2010. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem" 4.2. punktu
  9. Metadatu pilnīgums: N/A
  10. Kvalitātes dokumenti: N/A
 9. Kvalitātes vadība: N/A
 10. Atbilstība:
  1. Lietotāju vajadzības: statistika par sabiedrībā aktuālām tēmām, plašam subjektu lokam
  2. Lietotāju apmierinātība: statistikas lietotāju apmierinātība netiek apzināta
 11. Precizitāte un uzticamība: Apkopoto datu precizitāte kopumā ir nemainīga
 12. Savlaicīgums un punktualitāte: Pārvalde publicē statistikas datus 7 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām – kārtējā gada 1.augustā
 13. Salīdzināmība:
  1. Teritoriālā salīdzināmība: N/A
  2. Salīdzināmība laikā, salīdzināmo datu laikrindu garums:
   1. Ieslodzīto skaita izmaiņas: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2006.gada
   2. Ieslodzīto skaits: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   3. Ieslodzīto skaits pēc dzimuma: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   4. Ieslodzīto skaits pēc vecuma: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   5. Nepilngadīgo ieslodzīto skaits: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2006.gada
   6. Ieslodzīto skaits pēc valstiskās piederības: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   7. Ieslodzīto ārzemnieku skaits: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   8. Ieslodzīto izvietojums: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   9. Notiesāto statistika: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   10. Notiesāto skaits atbilstoši soda izciešanas reižu skaitam: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   11. Notiesāto sadalījums atbilstoši piespriestā brīvības atņemšanas soda termiņa ilgumam: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   12. Notiesāto skaits pēc vecuma: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   13. Notiesāto skaits pēc īpašām vajadzībām: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   14. Notiesāto skaits atbilstoši invaliditātes grupai: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   15. Apcietināto statistika: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   16. Nodarbināto ieslodzīto skaits: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   17. Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinātie ieslodzītie ieslodzījuma vietā (komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē): Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   18. Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai dienā: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   19. Faktiskais personāla sadalījums amata grupās: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   20. Personāla sadalījums pēc dzimuma: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   21. Personāla sadalījums pēc izglītības: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   22. Personāla sadalījums pēc vecuma: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   23. Personāla sadalījums pēc vecuma un amata grupas: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   24. Amatpersonu sadalījums pēc izdienas stāža: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
   25. Darbinieku un ierēdņu sadalījums pēc darba stāža: Salīdzināmi gada dati pieejami sākot no 2017.gada
 14. Saskaņotība:
  1. Saskaņotība starp statistikas tēmām: N/A
  2. Saskaņotība starp gada un īstermiņa statistiku: N/A
  3. Saskaņotība ar nacionālo kontu statistiku: N/A
  4. Iekšējā saskaņotība: N/A
 15. Izmaksas un slogs: Nav pieejami
 16. Datu revīzijas: Plānotas revīzijas netiek veiktas, nepieciešamības gadījumā oficiālās statistikas dati var tikt precizēti, norādot precizēšanas iemeslu
 17. Statistikas procesi:
  1. Datu avots: Pārvaldes centrālā aparāta Tiesu nolēmumu izpildes daļas, Resocializācijas daļas, Finanšu vadības un kontroles daļas un Grāmatvedības daļas atskaišu apkopojums
  2. Datu vākšanas periodiskums: gads
  3. Datu vākšana: N/A
  4. Datu validācija: N/A
  5. Datu apkopošana: Dati tiek apkopoti par pārskata gadu no 1.janvāra (plkst.00:00) līdz 31.decembrim (plkst.23:59)
  6. Koriģēšana: N/A
 18. Komentāri: N/A