Nr.
p.k.

Nosaukums

Norāde

Informācija

1.

Valsts pārvaldes iekārtas likums

http://likumi.lv/doc.php?id=63545

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada 6. jūnijā

2.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68492

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada 31. oktobrī

3.

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums

http://likumi.lv/doc.php?id=110746

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada 2. jūnijā

4.

Sodu reģistra likums

http://likumi.lv/doc.php?id=261384

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 10. oktobrī

5.

Informācijas atklātības likums

http://likumi.lv/doc.php?id=50601

Likums Saeimā pieņemts 1998. gada 29. oktobrī

6.

Fizisko personu datu apstrādes likums

 

https://likumi.lv/ta/id/300099

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 21. jūnijā

7.

Apžēlošanas likums

http://likumi.lv/doc.php?id=49063

Likums Saeimā pieņemts 1998. gada 16. jūnijā

8.

Iesniegumu likums

http://likumi.lv/doc.php?id=164501

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada 27. septembrī

9.

Dokumentu juridiskā spēka likums

http://likumi.lv/doc.php?id=210205

Likums Saeimā pieņemts 2010. gada 6. maijā

10.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=138750

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada 15. jūnijā

11.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=138749

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada 15. jūnijā

12.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202273

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada 1. decembrī

13.

Darba likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada 20. jūnijā

14.

Darba aizsardzības likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada 20. jūnijā

15.

Likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=61913

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada 25. aprīlī

16.

Valsts valodas likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada 9. decembrī

17.

Publisko iepirkumu likums

https://likumi.lv/ta/id/287760

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī

18.

Likums "Par Eiropas Kopienas dalībvalstu konvenciju par ārvalstu kriminālsodu izpildi"

http://likumi.lv/doc.php?id=87345

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada 7. aprīlī

19.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=120647

Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumi Nr. 827

20.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta šaujamieroču nēsāšanas un glabāšanas noteikumi

http://www.likumi.lv/doc.php?id=187133

Ministru kabineta 2009. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 70

21.

Apcietināto un notiesāto personu apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas

http://www.likumi.lv/doc.php?id=123126

Ministru kabineta 2005. gada 6. decembra noteikumi Nr. 918

22.

Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212442

Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 565

23.

Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību

http://www.likumi.lv/doc.php?id=191573

Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumi Nr. 386

24.

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību

http://www.likumi.lv/doc.php?id=175681

Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumi Nr. 338

25.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība

https://likumi.lv/doc.php?id=287625

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 845

26.

Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

http://www.likumi.lv/doc.php?id=257102

Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumi Nr. 288

27.

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību

http://www.likumi.lv/doc.php?id=149897

Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 970

28.

Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pielīdzināmas iepriekš piešķirtās speciālās dienesta pakāpes

http://www.likumi.lv/doc.php?id=146966

Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 872

29.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība

http://www.likumi.lv/doc.php?id=147101

Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 873

30.

Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212434&from=off

Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 557

31.

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru

https://likumi.lv/ta/id/287422

Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr. 806

32.

Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212445

Ministru kabineta 2010. gada 13. decembra noteikumi Nr. 569

33.

Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību

http://www.likumi.lv/doc.php?id=207675

Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 257

34.

Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

https://likumi.lv/ta/id/280632

Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 116

35.

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība

http://www.likumi.lv/doc.php?id=196653

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 950

36.

Noteikumi par kapelānu dienestu

http://likumi.lv/doc.php?id=226332

Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumi Nr. 134

37.

Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti

http://www.likumi.lv/doc.php?id=67750

Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumi Nr. 478

38.

Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194735

Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 733

39.

 

 

  

 

2008. gada 2. decembra Ieslodzījuma vietu pārvaldes Ētikas kodekss Nr. 1/15-2 kod.

40.

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju

https://likumi.lv/ta/id/287499

Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr. 810

41.

Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus

http://likumi.lv/doc.php?id=264500

Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 93

42.

Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība

http://m.likumi.lv/doc.php?id=256000

Ministru kabineta 2013. gada 9. aprīļa noteikumi Nr. 191

43.

Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā

http://m.likumi.lv/doc.php?id=250163

Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 487

44.

Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo izziņu par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu

http://m.likumi.lv/doc.php?id=275021

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 344

45.

Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem

http://m.likumi.lv/doc.php?id=275022

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 345

46.

Kārtība, kādā izveido un slēdz notiesātās personas atbrīvošanas fondu un izmaksā atbrīvošanas fondā uzkrātos naudas līdzekļus

http://m.likumi.lv/doc.php?id=181143

Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumi Nr. 725

47.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis

http://likumi.lv/doc.php?id=259606

Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 739

48.

Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā

https://likumi.lv/ta/id/281809

Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 253

49.

Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība

http://m.likumi.lv/doc.php?id=274511

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 276

50.

Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi

http://m.likumi.lv/doc.php?id=251860

Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 673

51.

Kārtība, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība

http://likumi.lv/doc.php?id=262621

Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumi Nr. 1342

52.

Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām

https://likumi.lv/ta/id/289083

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 105

53.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

https://likumi.lv/ta/id/288730

Saeimā pieņemts 2017. gada 2. februārī

54.

Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību

https://likumi.lv/ta/id/289076

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 102

55.

Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi

https://likumi.lv/doc.php?id=260775

Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumi Nr. 1045

56.

Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu

https://likumi.lv/ta/id/232351

Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 454

57.

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

https://likumi.lv/ta/id/301436

Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558

58.

Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus

http://m.likumi.lv/doc.php?id=274597

Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 283

59.

Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas

http://likumi.lv/ta/id/276212

Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumi Nr. 497

60. Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai https://likumi.lv/ta/id/288414 Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 23
61. Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai https://likumi.lv/ta/id/283811 Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr. 491
62. Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu https://likumi.lv/ta/id/243154 Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumi Nr. 63
63. Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām https://likumi.lv/ta/id/150405 Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr. 1022
64. Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/136495 Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumi Nr.423
65. Noteikumi par materiālo palīdzību personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm https://likumi.lv/ta/id/16406 Ministru kabineta 1999.gada 12.oktobrā noteikumi Nr. 351
66. Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/167184 Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr. 800
67. Noteikumi par uzņēmuma līguma saturu un noslēgšanas kārtību, ja tiek nodarbināts apcietinātais https://likumi.lv/ta/id/158854 Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumi Nr. 387
68. Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu https://likumi.lv/ta/id/309800 Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumi Nr.464
69. Latvijas Sodu izpildes kodekss https://likumi.lv/ta/id/90218