"Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana"

Nr. 2.2.1.1/17/I/012 

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) E-lietas programmas 1.posma ietvaros (Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākums "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu organizēšana un attīstība") ir uzsākusi īstenot projektu "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" Nr.2.2.1.1/17/I/012 (turpmāk – Projekts).

Projekta virsmērķis:

Uzlabot IeVP efektivitāti un mazināt ar kriminālprocesa virzību un soda izciešanu saistīto dokumentu plūsmas laiku, pilnveidojot un attīstot Ieslodzīto informācijas sistēmu (turpmāk – IIS) un integrējot to ar E-lietas platformu.

Projekta aktivitātes:

 • Projekta vadība un administrēšana;
 • IIS pilnveidojumu izstrādes tehniskās specifikācijas sagatavošana;
 • IIS pilnveidojumu izstrāde;
 • IIS programmatūras uzlabojumu izstrāde;
 • IIS integrācijas ar E-lietas platformu;
 • IIS pilnveidojumu izstrādes autoruzraudzība;
 • Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits;
 • Lietotāju apmācības;
 • Publicitātes nodrošināšana.

Projekta iznākuma rādītāji:

 • Pilnveidotie 4 pamatdarbības procesi;
 • Nodrošināts e-pakalpojuma izmantošanas skaita pieaugums pilnveidotajos e-pakalpojumos.

Projekta rezultatīvie rādītāji:

 • Elektroniski apstrādāto dokumentu starp IIS un tieslietu nozares iestāžu informācijas sistēmām (Tiesu administrācija, Latvijas Republikas Prokuratūra, Valsts probācijas dienests) īpatsvars, izmantojot E-lietas platformu (2016. g. – 0%; 2021. g. – 100%);
 • Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās IeVP datu kopas (2016. g. – 0; 2021. g. – 7);
 • Elektroniska informācijas par ieslodzītajām personām (lai sagatavotu ieslodzītos atbrīvošanai – atbilstoši likumdošanā noteiktajam) sagatavošana un nosūtīšana pašvaldībām un to iestādēm (2016. g. – 0%, 2021. g. – 100%).

Projekta izpildes gaita:

 • 29/11/2018 pabeigta IIS pilnveidojumu izstrādes tehniskā specifikācija
 • 31/10/2019 noslēgts līgums par Ieslodzīto informācijas sistēmas attīstību, kura ietvaros plānots realizēt IIS pilnveidojumu, t.sk. programmatūras uzlabojumu, izstrādi, IIS integrāciju ar E-lietas platformu un IIS administratoru un lietotāju apmācības

Projekta sadarbības partneri:

 • Latvijas Republikas Prokuratūra
 • Tiesu administrācija
 • Valsts probācijas dienests

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 475 000 eiro, no tiem 403 750 eiro ir ERAF finansējums (85%) un 71 250 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums (15%). Projekts tiks īstenots no 2018.gada marta līdz 2021.gada martam.

 

eraf