Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā 06.03.2015

01. Dokumenta veids Noteikumu projekts
02. Dokumenta nosaukums Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā”.
03. Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
04. Dokumenta mērķgrupas Apcietinātās un ar brīvības atņemšanu notiesātās sievietes, kas atrodas ieslodzījuma vietā kopā ar bērniem.
05. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.115 „Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā” (turpmāk – Noteikumi Nr.115) neparedz pēc kāda principa tiek noteikta dienas uztura norma tiem bērniem, kuriem viņu veselības stāvokļa dēļ ir jānodrošina speciālais uzturs, kas atbilstu bērna noteiktajai diagnozei. Noteikumu projektā paredzēts noteikt diētas, kas nepieciešama bērniem viņu veselības stāvokļa (diagnozes) dēļ, noteikšanas kārtību.
Noteikumi Nr.115 nenosaka bērna dienas uztura enerģētisko vērtību un uzturvērtību. Noteikumu projektā paredzēts noteikt sabalansētā dienas uztura normas, enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas bērnam. Noteikumu projektā paredzēts noteikt produktus, kurus nelieto ēdiena, kas paredzēts bērnam, gatavošanā, kā arī produktus, kurus bērna uzturā var iekļaut ne biežāk kā reizi nedēļā, kas nebija paredzēts Noteikumos Nr.115.
Noteikumu projektā paredzēts aktualizēt bērnam izsniedzamā apģērba, apavu, gultas piederumu, inventāra un higiēnas piederumu normas.
Ņemot vērā to, ka Noteikumos Nr.115 ietvertais regulējums attiecībā uz noteikto bērniem izsniedzamā apģērba, apavu un mīkstā inventāra lietošanas ilgumu ierobežo Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1489 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” noteikto regulējumu attiecībā uz inventāra - apģērba, apavu, veļas un gultas piederumu, uzskaiti līdz faktiskajai to norakstīšanai, noteikumu projektā noteikts tikai bērniem izsniedzamās apģērba, apavu un mīkstā inventāra normas, neparedzot to lietošanas ilgumu. Līdz ar to bērniem izsniedzamais apģērbs, apavi un inventārs tiks uzskaitīts līdz faktiskajai tā izlietošanai, norakstot to kā faktiski izlietotu.
06. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī.
07. Dokumenti 1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā”, uz četrām lapām;
2. 1.pielikums „Higiēnas piederumu normas bērnam līdz gada vecumam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā” uz vienas lapas;
3. 2.pielikums „Higiēnas piederumu normas bērnam no gada līdz četru gadu vecumam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā” uz vienas lapas;
4. 3.pielikums „Apģērba un apavu normas bērnam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā” uz divām lapām;
5. 4.pielikums „Gultas piederumu un inventāra normas bērnam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā” uz vienas lapas;
6. Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz deviņām lapām.
08. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 23.martam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.
09. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 23.martam, nosūtot tos uz e-pasta adresi:natalija.jarmiko@ievp.gov.lv
10. Cita informācija Nav.
11. Atbildīgā amatpersona Ieslodzījuma vietu pārvaldes
centrālā aparāta
Tiesiskā regulējuma daļas priekšniece
Natālija Jarmilko, tālr.67290159,
e-pasta adrese: natalija.jarmilko@ievp.gov.lv

 


Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)


Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"

1.pielikums "Higiēnas piederumu normas bērnam līdz gada vecumam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā"


2.pielikums "Higiēnas piederumu normas bērnam no gada līdz četru gadu vecumam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā"


3.pielikums "Apģērba un apavu normas bērnam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā"


4.pielikums "Gultas piederumu un inventāra normas bērnam, kurš kopā ar apcietināto vai notiesāto māti uzturas ieslodzījuma vietā"