Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā 18.02.2015

1.
 
Dokumenta veids Noteikumu projekts
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā”.
 
3. Politikas joma un nozare vai teritorija
 
Tieslietu politika
4.
 
Dokumenta mērķgrupas Komersanti
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka komersantu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) objektīvu iemeslu dēļ, kad komisija nav lemttiesīga komisijas locekļu prombūtnes dēļ (atrodas komandējumā, atvaļinājumā utt.) vai tehniski nav iespējams izmantot tīmekļa vietnes informācijas iegūšanai par komersanta tiesībām piedalīties konkursā, var komersanta pieteikuma izvērtēšanas termiņu pagarināt uz laiku ne ilgāku par vienu mēnesi no konkursa pieteikšanas termiņa beigām.
Noteikumu projektā paredzēts noteikt gadījumus komersantu izslēgšanai no dalības konkursā, lai novērstu situāciju, ka konkursam varētu pieteikties:
- komersanti, kuriem ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta komersanta saimnieciskā darbība, uzsākta bankrota procedūra vai komersants tiek likvidēts;
- komersants, kuram Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā adrese, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
- komersants vai tā valdes loceklis ir atzīts par vainīgu tādā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kas var apdraudēt brīvības atņemšanas iestādes drošību un sodāmība nav dzēsta.
Noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka, lai pārbaudītu, vai komersants nav izslēdzams no dalības konkursā, komisija nepieciešamo informāciju pieteikuma atvēršanas dienā iegūst no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta un Sodu reģistra, bet, lai pārbaudītu, vai ārvalsts komersants nav izslēdzams no dalības konkursā, ārvalstī reģistrētajam komersantam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī atrodas tā juridiskā adrese) pieteikumam jāpievieno izziņa, ka tam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
Lai paātrinātu konkursa norisi gadījumos, kad konkursam piesakās tikai viens komersants un komisija to atzīst par uzvarētāju, noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka šajā gadījumā brīvības atņemšanas iestādes administrācija un izraudzītais komersants noslēdz sadarbības līgumu 14 darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par konkursa uzvarētāju.
 
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība
 
Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī.
7. Dokumenti 1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā””, uz divām lapām;
2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā””, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz piecām lapām.
 
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 5.martam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.
 
9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 5.martam, nosūtot tos uz e-pasta adresi:natalija.jarmiko@ievp.gov.lv
10. Cita informācija Nav.
 
11. Atbildīgā amatpersona Ieslodzījuma vietu pārvaldes
centrālā aparāta
Tiesiskā regulējuma daļas priekšniece
Natālija Jarmilko, tālr.67290159,
e-pasta adrese: natalija.jarmilko@ievp.gov.lv
 

 


Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)


Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā”"