Paziņojums par līdzdalības iespējām politikas plānošanas dokumenta

"Ministru kabineta noteikumu projekts "Ieslodzījuma vietas apmeklēšanas kārtība"" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ieslodzījuma vietu apmeklēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras apmeklē ieslodzījuma vietu dienesta vai darba pienākumu izpildei, ieslodzītie, ieslodzīto radinieki un citas personas, kuras apmeklē ieslodzītos ieslodzījuma vietās īslaicīgās vai ilglaicīgās satikšanās.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2021.gada 6.maijā Saeimā pieņemti "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā", kas paredz izteikt jaunā redakcijā minētā likuma 8. panta otro daļu, nosakot, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētās personas, kā arī citas personas apmeklē ieslodzījuma vietas. Minētie grozījumi stājušies spēkā 2021.gada 4.jūnijā.

Šobrīd kārtību, kādā apmeklētāji apmeklē ieslodzījuma vietas nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) iekšējais normatīvais akts. Ņemot vērā Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 8.panta otrajā daļā ietverto pilnvarojumu Ministru kabinetam, noteikumu izdošanai ir sagatavots Noteikumu projekts.

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 8.panta pirmo daļu noteiktas amatpersonas ieslodzījuma vietas apmeklē bez speciālas atļaujas.  Noteikumu projektā ir paredzēta kārtība, kādā šis personas un jebkuras citas personas apmeklē ieslodzījuma vietu. Šobrīd neviens normatīvais akts nenoteic kārtību speciālo atļauju iegūšanai ieslodzījuma vietas apmeklēšanai, kārtību, kas jāievēro, apmeklējot ieslodzījuma vietu, priekšmetu ienešanas un iznešanas kārtību, kā arī to, kādā veidā notiek personu un transportlīdzekļu, ar kuriem personas ierodas, pārbaude.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada septembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts;

Anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes nodrošinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu, kurš noteic, ka sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Noteikumu projektu jāiesniedz rakstveidā līdz 2021.gada 20.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Diana.Skavronska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv.