Pārzinis personas datu apstrādei ir Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde), adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV–1009, elektroniskā pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@ievp.gov.lv

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir:

  1. datu subjekta piekrišana (nosūtot/iesniedzot sludinājumā norādīto informāciju Pārvaldei);
  2. Pārvaldei (pārzinim) tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums,  Darba likums, Valsts civildienesta likums (izvērtējot atbilstību amatam); Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”; Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"; Ministru kabineta 2013.gada 28.maijs noteikumi Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”.
  3. Pārvaldes kā pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai - saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu Pārvaldei rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Nolūks personas datu apstrādei ir valsts amatpersonas, vispārējā valsts civildienesta ierēdņa, darbinieka atlases procesa nodrošināšana un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšana, kā arī saziņa ar Jums.

Pārvalde par jums apstrādās šādas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, CV un motivācijas vēstulē norādītā informācija, kontaktinformācija, informācija par veselību (tikai pretendentiem, kuri stājas dienestā), informācija par fizisko sagatavotību (tikai pretendentiem, kuri stājas dienestā), informācija par sodāmību un cita informācija, ko esat iesniedzis.

Jūsu iesniegto informāciju un personas datus saņems Pārvaldes nodarbinātie, kuri atbild par pretendentu atlases procesu, kā arī Sodu reģistrs, lai Pārvalde pārliecinātos, ka atbilstat Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma prasībām.

Informējam, ka visa informācija par pretendentiem, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus mēnešus, lai nodrošinātu Pārvaldes tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Pārvalde saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums vai Jūs tiksiet pieņemti dienestā, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu personas lietai un glabāti visu dienesta vai darba līguma spēkā esamības laiku.

Pārvalde Jūsu personas datus iegūst, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu Pārvaldei saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu Pārvaldes leģitīmās intereses. Šajos gadījumos Pārvaldei noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama augstāk norādīto nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt dienesta gaitas vai darba attiecību uzsākšanu.

Informējam, ka personas datus, Pārvalde iegūst no Jums, Jums iesniedzot CV dalībai konkursā uz vakanto amatu; no Sodu reģistra, lai pārbaudītu Jūsu atbilstību normatīvo aktu prasībām; no Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas par Jūsu veselības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

Ja ir norādīta persona atsauksmju/rekomendāciju sniegšanai, tad šo informāciju iegūstam no Jums kā pretendenta uz vakanto amata vietu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.  pieprasīt Pārvaldei piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.  iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.