INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS DATU SUBJEKTAM (FIZISKAI PERSONAI)

Par datu apstrādi videonovērošanas ietvaros, ko veic Ieslodzījuma vietu pārvalde

 1. Datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas nr.: 90000027165 (turpmāk – Pārvalde)

Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Latvija

Tālr.+371 67290612

E-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv

 1. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

e-pasta adrese: datu.specialists@ievp.gov.lv

 1. Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Videonovērošanas nolūks:

 1. apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpilde, uzraudzības, apsardzes un drošības funkcijas nodrošināšana;
 2. pierādījumu nodrošināšana iespējamu strīdu gadījumā.  
 1. Datu apstrādes apraksts

Pārvalde videonovērošanu veic, lai nodrošinātu apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi. Videonovērošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu ieslodzījuma vietas uzraudzības, apsardzes un drošības funkcijas, lai novērstu ieslodzījuma vietas, sabiedrības drošības vai citu personu tiesību apdraudējumu. Pārvalde videonovērošanas ierakstus, var izmantot, lai konstatētu un pierādītu prettiesiskas darbības no ieslodzīto, trešo personu un nodarbināto puses. Videonovērošanas ieraksti var tikt izmantoti kā pierādījumi dienesta pārbaudē, disciplinārlietas izmeklēšanā, resoriskajā pārbaudē, kriminālprocesā, administratīvajā procesā vai civilprocesā. Videonovērošanas ieraksti, kā pierādījumi var tikt izmantoti, ja saņemts fiziskas personas t.sk. amatpersonas, ierēdņa vai darbinieka (turpmāk - nodarbinātais) iesniegums, ziņojums, sūdzība, vai radušās pamatotas aizdomas par nepienācīgu amata pienākumu izpildi, kas var būt saistīts ar apdraudējumu ieslodzījuma vietai, sabiedrības drošībai vai citu personu tiesībām. Videonovērošanas ieraksti var tikt izmantoti arī, ja saņemts kompetentās iestādes pieprasījums un būtu jāvērtē attiecīga ieslodzītā, trešās personas vai nodarbinātā rīcības likumība konkrētā situācijā. Attiecībā uz videonovērošanas rezultātā veikto nodarbināto personas datu apstrādi apstrādes nolūks nav primāri novērot nodarbinātos, uzraudzīt nodarbinātos vai kontrolēt darba izpildes kvalitāti, bet gan iegūt informāciju kā pierādījumu iespējamu strīdu izskatīšanai, ja tādi rastos attiecībā uz konkrētu novērojamo situāciju, kā arī nodrošināt nodarbinātajiem drošu darba vidi paaugstināta drošības riska apstākļos darba vietā. Paaugstināti drošības riski ir saistīti ar precīzu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, neatļautu vielu, priekšmetu un izstrādājumu ienešanu, glabāšanu, nodošanu, neformālu attiecību pastāvēšanu un nodarbināto vai ieslodzīto savstarpēju prettiesisku fizisku ietekmēšanu, ieslodzīto bēgšanu.

Pārvalde veic videonovērošanu gan ieslodzījuma vietā, gan ieslodzījuma vietas teritorijā un tai piegulošajā teritorijā, ieslodzījuma vietas transportlīdzeklī, kā arī noteiktos gadījumos ārpus ieslodzījuma vietas. Videonovērošana tiek veikta izmantojot stacionārās videokameras, pārvietojamās videokameras, bezpilota gaisa kuģus un cita veida lidaparātus, kas nav klasificējami kā gaisa kuģi vai citas ierīces, kuras izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu. Videonovērošana var tikt veikta nepārtraukti, terminēti vai reaģējot uz kustību, vai noteiktas procedūras laikā, piemēram, ieslodzītā pārvešanas laikā uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas teritorijas. Videonovērošanu Pārvaldes dienesta transportlīdzeklī nepārtraukti veic transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā. Pārvaldes dienesta transportlīdzeklī videonovērošana notiek ar audioierakstu. Ieslodzītā transportēšanas un apsardzes laikā uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas videokameras, kas piestiprinātas pie nodarbināto, kas nodrošina apsardzes funkciju apģērba tiek ieslēgtas filmēšanas un audioieraksta režīmā brīdī, pirms ieslodzītais tiek pārvests no transportlīdzekļa uz ārstniecības iestādi un turpināts līdz brīdim kad ieslodzītais sāk saņemt ārstniecības pakalpojumu. Ārstniecības pakalpojuma saņemšanas brīdī videokamera tiek izslēgta. Pēc ārstniecības pakalpojuma saņemšanas videokamera tiek ieslēgta un darbojas līdz brīdim, kad ieslodzītais iekāpj Pārvaldes transportlīdzeklī. Rodoties apdraudējuma situācijai, vai citai situācijai, kad var tikt apdraudēta ieslodzītā, apsarga vai sabiedrības drošība, kā arī situācijai, kurā ir saskatāmi korupcijas, vardarbības un likumpārkāpumu izdarīšanas riski, videokamera nekavējoties tiek ieslēgta un izslēgta tikai pēc apdraudējuma situācijas atrisināšanas.

Pārvalde videonovērošanu izmanto tikai likumīgiem un ētiskiem mērķiem, dati tiek iegūti tikai 3. punktā noteikto nolūku sasniegšanai nepieciešamajā apjomā (t.sk. pielāgojot kameru filmēšanas leņķi, nodrošinot vai atslēdzot audioieraksta funkciju, vai noteikta procesa laikā ieslēdzot/izslēdzot videokameru). Videonovērošanas kameras netiek izvietotas sanitārajās telpās (labierīcības, dušas telpas), kā arī nodarbināto atpūtas telpās. Pārvalde, ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī risku attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus t.sk. šifrēšanu, anonimizēšanu, programmatūras savlaicīgu atjaunināšanu u.c., lai nodrošinātu atbilstošu  videonovērošanas rezultātā iegūto datu drošību, t.sk. aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem, cita starpā novēršot nepilnvarotu personu piekļuvi videoierakstiem, vai to nodošanu trešajām personām, nepastāvot atbilstošam juridiskajam pamatojumam. Pārvalde nodrošina, ka piekļuve videonovērošanas ierakstiem tiek nodrošināta tikai pilnvarotām personām. Pārvalde par videonovērošanas zonu informē datu subjektus izvietojot informatīvās zīmes, kurās tiek norādīta Fizisko personu datu apstrādes likuma 36. panta trešajā daļā norādītā informācija.  

 1. Datu subjekti

Fiziskās personas, kuras nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, piemēram, ieslodzītie, ieslodzījuma vietu apmeklētāji, nodarbinātie, ārstniecības iestāžu nodarbinātie un apmeklētāji.

 1. Personas datu veidi

Fiziskās personas attēls (izskats, uzvedība), balss, ja tiek veikts videoieraksts ar audioierakstu, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas) un vieta.

 1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" 2. pants. Latvijas sodu izpildes kodeksa 13.1, 41. panta pirmā daļa, 50.4 otrā daļa, 50.5 otrā daļa, 50.6 trešā daļa, 78.1 pants, Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 11., 22.1, 22.4 pants.  Eiropas Padomes un Parlamenta regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/ 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts  - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī atsevišķos gadījumos 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, Pārvaldes tiesisko interešu aizstāvēšanai tiesā nodrošināšanai. 

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas dati var tikt nodoti ārējos normatīvajos aktos minētajām personām t.sk. valsts drošības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, citām valsts pārvaldes iestādēm pēc to rakstveida pieprasījuma, kurā norādīts pieprasījuma pamatojums, datu apstrādes nolūks, juridiskais pamats un datu apjoms.

Videoieraksta rezultātā iegūtie datu saņēmēji var būt arī datu Apstrādātāji – ārpakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz Pārvaldei pakalpojumus, kas saistīti ar videonovērošanas sistēmas un kameru tehnisko uzturēšanu.

Pārvalde videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus nenodod ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm, ja šāda datu nodošana tieši nav paredzēta Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 1. Laikposms cik ilgi dati tiks glabāti

Pārvalde glabā videonovērošanas ierakstu ne ilgāk kā 40 diennaktis no videonovērošanas ieraksta veikšanas brīža. Ieraksts videonovērošanas sistēmā automātiski tiek dzēsts hronoloģiskā secība no ieraksta veikšanas brīža. Ja videonovērošanas ieraksts tiek izņemts kā pierādījums dienesta pārbaudē, disciplinārlietas izmeklēšanā, resoriskā pārbaudē, kriminālprocesā, administratīvajā vai civilprocesā, to glabā līdz dienesta pārbaužu, disciplinārlietu izmeklēšanas, kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai Pārvaldē, bet ne ilgāk kā trīs gadus. Pēc šī termiņa beigām videoieraksts Pārvaldē tiek neatgriezeniski dzēsts.

 1. Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Pārvalde neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu tostarp profilēšanu, kas saistīta ar videonovērošanas rezultātā iegūto datu izmantošanu un, kas attiecībā uz datu subjektu rada vai varētu radīt tiesiskās sekas vai līdzīgā veidā ietekmē vai varētu ietekmēt datu subjektu.

 1. Personas, kā datu subjekta, tiesības

Personai ir tiesības pieprasīt Pārvaldei piekļuvi saviem personas datiem, norādot tiesisku mērķi piekļuvei saviem datiem videoierakstā, kā arī konkrētu laiku un sevi identificējošu informāciju. Pārvalde saņemot šādu pieprasījumu no trešajām personām var lūgt iesniegt papildu informāciju (piemēram personas fotoattēlu, kas uzņemts pēdējā gada laikā), lai Pārvaldei būtu iespējams identificēt personu videoierakstā.  Izvērtējot konkrētu pieprasījumu videonovērošanas ieraksts vai ierakstā iegūts attēls var arī netikt izsniegts, ja šādas informācijas izsniegšana ir aizliegta normatīvajos aktos. Personai ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, ierobežot personas datu apstrādi vai iebilst personas datu apstrādei ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārvaldes pienākumiem, kas tai uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kas tiek veikti sabiedrības interesēs. Ja fiziskā persona uzskata, ka Pārvalde veic neatbilstošu personas datu apstrādi videonovērošanas ietvaros, Pārvalde aicina vispirms vērsties ar iesniegumu Pārvaldē. Ja fiziskā persona uzskata, ka Pārvalde ir pārkāpusi tās tiesības uz personas datu aizsardzību videonovērošanas ietvaros, personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv, pasta adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese pasts@dvi.gov.lv).