Norway Grants logo

Ieslodzījuma vietu pārvalde ar Norvēģijas grantu atbalstu īsteno projektu par jauna Mācību centra un Atklātā cietuma paraugkorpusa izveidi Olaines cietuma teritorijā. Projekta mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu personālam pieejamo apmācību vidi teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei, tādējādi veicinot personāla kvalifikācijas celšanu un līdz ar to arī mūsdienīgas soda izpildes nodrošināšanu, kā arī notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveidi ieslodzījuma vietās.

Notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveides pamatā ir Latvijas korekcijas dienestu darbs ar ieslodzītajiem, kas balstīts uz profesionalitāti, notiesāto situācijas izpratni, pozitīvu attiecību veidošanu, pozitīvu komunikāciju un savstarpējo mijiedarbību, izpratni un konsekvenci amata pienākumu izpildē. Lai varētu turpināt attīstīt šo pieeju un sasniegt augstus rezultātus, Latvijas ieslodzījuma vietās liela nozīme ir tieši personāla profesionālās kvalifikācijas līmenim un profesionālai izaugsmei.

Tādējādi Olaines cietums projekta īstenošanas gaitā tiek pārveidots par multidisciplināru sodu izpildes sektora iestādi, kas ne tikai izpildīs tiesas noteiktos sodus un sniegs ārstniecības pakalpojumus ieslodzītajiem, bet arī nodrošinās integrētus notiesāto resocializācijas pasākumus, kā arī mūsdienīgu apmācību un prakses vidi Latvijas korekcijas dienestu personālam.

Lai sekmētu pozitīvas pārmaiņas personāla apmācību procesā, projekta ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvalde 2022. gada 1. februārī parakstīja līgumu ar SIA  "Citrus  Solutions" par Atklātā cietuma paraugkorpusa būvniecību Olaines cietuma teritorijā. Būvniecību paredzēts pabeigt līdz 2023.gada 31.decembrim. Jaunajā ēkā tiks izvietoti atklātā cietumā esošie ieslodzītie, kā arī tiks labiekārtota atklātās nodaļas pieguļošā teritorija. Savukārt Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra apmācāmajiem jaunajā Atklātā cietuma paraugkorpusā būs nodrošinātas mācību prakses iespējas.

Papildu informācija:

2021. gada 17. februārī projekta ietvaros jau tika noslēgts līgums par jauna Mācību centra būvniecību, kurā tiks izveidotas telpas korekcijas dienestu personāla teorētisko zināšanu apguvei, konferenču zāle, grupu nodarbību telpas, datorklase, sporta komplekss, dienesta viesnīca, Ieslodzījuma vietu pārvaldes muzejs un bibliotēka.

korpuss

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmu vari uzzināt vietnē www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 top ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu