Starpresoru vienošanās "Par informācijas sistēmas "Vienotā migrācijas informācijas sistēma" izmantošanu un ziņu aktualizēšanu"(noslēgta 04.06.2020.)

 

Dalībnieki

Ieslodzījuma vietu pārvalde un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde


Sadarbības tiesiskais pamats

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 58.panta pirmā daļa.


Funkcija/uzdevums, kura īstenošanai nepieciešama sadarbība

Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumu Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” 11.1 punkts (Ieslodzījuma vieta sniedz ziņas par personas papildu adresi ieslodzījuma vietā un ieslodzījuma vietas adreses kā personas papildu adreses reģistrācijas izbeigšanu) un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta otrā daļa (Ieslodzījuma vieta vai ārstniecības iestāde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas papildu adresi triju darba dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā personas iesnieguma saņemšanas, vienlaikus pārliecinoties par iesniegumā norādīto ziņu pareizību un personas identitāti, vai triju darba dienu laikā pēc personas atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas vai izrakstīšanas no ārstniecības iestādes, vai pēc šā likuma 5. panta trešajā daļā minētā termiņa beigām.)


Sadarbības priekšmets

Sadarbības priekšmets ir noteikt veidu un kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, izmantojot informācijas sistēmu "Vienotā migrācijas informācijas sistēma" (turpmāk – VMIS), tiešsaistes datu pārraides režīmā pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieka pieprasījuma (turpmāk – VMIS lietotāji) sniedz datus no valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs" par fiziskām personām, lai VMIS lietotāji atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumu Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" 11.1 punktā un Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 11.1 panta otrajā daļā noteiktajam, veiktu ziņu par personas papildu adreses aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā.


Sadarbības ilgums

Uz nenoteiktu laiku.


Maksa par sadarbību un ārējā normatīvā akta, kas to pamato, vienība

Nav.


Fiziskas personas datu apjoms, apstrādes mērķis, tiesiskas pamats

Datu apjoms:

1. Personas kods;

2. Vārds (vārdi), uzvārds;

3. Personas statuss;

4. Papildu adrese.

Mērķis:

Ziņu par personas papildu adresi ieslodzījuma vietā un ieslodzījuma vietas adreses kā personas papildu adreses reģistrācijas izbeigšanu sniegšana Iedzīvotāju reģistrā un minēto ziņu aktualizēšana.

Tiesiskais pamats:

Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumu Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" 11.1 punkts un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.1 panta otrā daļa.


Valsts informācijas sistēmas, ko izmanto sadarbības nodrošināšanai

"Iedzīvotāju reģistrs" un "Vienotā migrācijas informācijas sistēma".


Cita būtiska informācija 

Nav.