Starpresoru vienošanās par šautuves izmantošanu

Dalībnieki

Ieslodzījuma vietu pārvalde un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs


Sadarbības tiesiskais pamats

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 58.panta pirmā daļa.


Funkcija/uzdevums, kura īstenošanai nepieciešama sadarbība

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums" 2.2. un 3.7.apkšpunktā noteikto Centra funkciju un uzdevumu izpildi, un lai nodrošinātu Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 7. un 24.pantā, un Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumu Nr.497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas" 3.punktā noteikto Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi.


Sadarbības priekšmets

Vienošanās priekšmets ir Pušu pastāvīga sadarbība, kuras ietvaros Centrs nodrošina Pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) iespēju izmantot Centra lietošanā esošo šautuvi Rīgā, Klusā ielā 12, K-3 (turpmāk – šautuve), lai nodrošinātu Pārvaldes amatpersonu šaujamieroču lietošanas apmācību un treniņšaušanas norisi (turpmāk - šaušanas nodarbības).


Sadarbības ilgums

Uz nenoteiktu laiku.


Maksa par sadarbību un ārējā normatīvā akta, kas to pamato, vienība

Nav.