VIENOŠANĀS Nr.1/16/2020/297

par 2016.gada 27.oktobra līguma Nr.1/16/2016/213 "Mirušā ieslodzītā ķermeņa transportēšanas, morga un autopsijas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām" grozījumiem

 

Rīgā                                                                                                 Datums skatāms laika zīmogā

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apbedīšanas nams-krematorija", reģistrācijas Nr.40103201487, juridiskā adrese: Jēkabpils iela 28-1, Rīga, LV-1003, tās valdes locekļa Sergeja Pizāna personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 2016.gada 27.oktobra noslēgto līgumu  Nr.1/16/2016/213 "Mirušā ieslodzītā ķermeņa transportēšanas, morga un autopsijas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām", (turpmāk – Līgums), 1.7. un 7.1. punktu, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu vienošanos par Līguma grozījumiem (turpmāk – Vienošanās):

  1.  Puses apliecina, ka, lai nodrošinātu nepārtrauktu mirušā ieslodzītā ķermeņa savākšanu un transportēšanu no tā atrašanās vietas (attiecīgajā ieslodzījuma vietā) uz attiecīgajā reģionā esošo ārstniecības iestādi (pataloģijas centru) pataloganatomiskas izmeklēšanas (autopsijas) veikšanai, kā arī sniedz morga pakalpojumus un līķa autopsijas pakalpojumus Latvijas ieslodzījuma vietām, ir nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu un izteikt Līguma 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"1.6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021.gada 26.janvārim vai līdz Līguma 4.1.punktā minētās kopējās līgumcenas izlietojumam, bet finanšu un norēķinu daļā līdz saistību pilnīgai izpildei".

  1.  Pārējie Līguma noteikumi ir spēkā un netiek grozīti.

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  1.  Puses ir iepazinušās ar Vienošanās saturu, piekrīt tās noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
  2.  Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Vienošanos.

6. Vienošanās noformēta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas. Pušu pārstāvji Vienošanos paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

  1.  Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Ieslodzījuma vietu pārvalde

SIA "Apbedīšanas nams-krematorija"

Reģistrācijas Nr.90000027165

Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga,

LV-1009

Reģistrācijas Nr. 40103201487

Juridiskā adrese:  Jēkabpils iela 28-1, Rīga, LV-1003

Banka: Valsts kase

Konts: LV93TREL2190468043000

Banka: AS Citadele

Konts: LV93PARX0016709830001

Kods: TRELLV22

Kods: LV93PARX

 

Priekšniece________________I.Spure

/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/

 

Valdes loceklis________________S.Pizāns

/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/