VIENOŠANĀS Nr.1/16/2020/298

par 2017. gada 26. oktobra līguma Nr.1/16/2017/317 "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Rīgas Centrālcietumā" grozījumiem

 

Rīgā,                                                                                             Datums skatāms laika zīmogā

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumu Nr. 827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEKS UN V", reģistrācijas Nr. 40003357396, juridiskā adrese: Līvciema iela 49 - 116, Rīga, LV-1058, tās valdes locekļa Igora Bulatova personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar 2017. gada 26. oktobrī noslēgtā līguma Nr. 1/16/2017/317 "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Rīgas Centrālcietumā"  (turpmāk – Līgums) 9.1. apakšpunktu, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu vienošanos par Līguma grozījumiem (turpmāk – Vienošanās):

  1. Puses, pamatojoties uz Līguma 1.6. apakšpunktā minēto, vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu par 1 (vienu) gadu un izsaka Līguma 1.5. apakšpunktu jaunā redakcijā:

"Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021. gada 31. oktobrim, bet finanšu norēķinu daļā - līdz saistību pilnīgai izpildei".

  1. Pārējie Līguma noteikumi ir spēkā un netiek grozīti. Visas no Līguma izrietošās savstarpējās saistības ir spēkā un paliek par saistošām abām Pusēm.
  2. Puses ir iepazinušās ar Vienošanās saturu, piekrīt tās noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
  3.  Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Vienošanos.
  4. Pušu pārstāvji paraksta Vienošanos ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.
  5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
  6. Vienošanās noformēta latviešu valodā uz 1 (vienas) lappuses. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

 

  1. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs :

Izpildītājs:

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"ALEKS UN V",

Reģistrācijas Nr.90000027165

Juridiskā adrese: Stabu ielā 89 Rīga,

LV-1009

Reģistrācijas Nr.40003357396

Juridiskā adrese:   Līvciema iela 49 - 116, Rīga, LV-1058

Banka: Valsts kase

Konts: LV93TREL2190468043000

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV65HABA0551001440655

Kods: TRELLV22

 

Kods:  HABALV22

Priekšniece

 

_______________________I. Spure

/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/

Valdes loceklis

 

_________________I. Bulatovs

/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/