Amata nosaukums

Prasības un galvenie amata pienākumi kandidātiem

Darba samaksa euro (brutto)

centrālais aparāts

Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, pasts@ievp.gov.lv

Iepirkumu un līgumu daļas jurists

Prasības:

 • amatam nepieciešama akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • vismaz 3 gadu praktiska pieredze iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā, iepirkumu procedūras organizēšanā, tajā skaitā pieredze līgumu un vienošanās projektu izstrādē;
 • pieredze administratīvo tiesību jautājumu risināšanā;
 • pieredze strīdu risināšanā Iepirkumu uzraudzības birojā;
 • izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu.

Pienākumi:

 • nodrošināt iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavošanu;
 • piedalīties iestādes iepirkumu komisijās un darba grupās;
 • izstrādāt un izvērtēt līgumus un vienošanās, kontrolēt līguma nosacījumu izpildi;
 • izstrādāt dokumentu projektus un sniegt atzinumus, kas saistīti ar publisko iepirkumu un privāto tiesību jautājumiem;
 • nodrošina iestādes pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā
 • sagatavot dokumentus, kas nepieciešami tiesvedībai;
 • pārstāvēt iestādi tiesā;
 • konsultēt struktūrvienības kompetences ietvaros.

Darbavieta: iespēja strādāt elastīgu darba laiku ar pamatdarbavietu Stabu ielā 89, Rīgā vai pakļautības struktūrvienību atrašanās vietās (Cēsis, Valmiera, Olaine, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Liepāja)

no 1399 EUR līdz 1998 EUR

Grāmatvedības daļas informācijas uzskaites galvenais speciālists

Prasības:

 • vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas vai finanšu jomā;
 • vismaz 5 gadu pieredze grāmatveža amatā;
 • datorprasmes pieredzējušā lietotāja līmenī;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • labas iemaņas darbā ar grāmatvedības vadības sistēmām (priekšroka ar pieredzi darbā ar Horizon).

Pienākumi:

 • pārbaudīt ilgtermiņa ieguldījumu grāmatvedības uzskaites attaisnojošo dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 •  pārbaudīt zembilances grāmatvedības uzskaites attaisnojošo dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt resursu vadības sistēmā Horizon bankas moduļa atbilstību virsgrāmatas datiem, nodrošināt analītisko un sintētisko uzskaiti;
 • reizi mēnesī pārbaudīt apgrozījumu virsgrāmatai par visu iestādi kopā;
 • savas kompetences ietvaros veidot grāmatvedības un statistikas pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Darbavieta: iespēja strādāt elastīgu darba laiku ar pamatdarbavietu Stabu ielā 89, Rīgā vai pakļautības struktūrvienību atrašanās vietās (Cēsis, Valmiera, Olaine, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Liepāja)

no 1399 EUR līdz 1998 EUR

Juridiskās daļas jurists

Prasības:

 • amatam nepieciešama vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • latviešu valodu zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • vēlama pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē;
 • pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā;
 • zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa, civiltiesību jomā.

Pienākumi:

 • sagatavot spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus tiesību aktu projektus, konsultēt un sniegt juridisko palīdzību juridiskajos jautājumos, sagatavot juridiskos dokumentus, pārstāvēt Ieslodzījuma vietu pārvaldi valsts pārvaldes iestādēs;
 • veikt līgumu (izņemot publisko iepirkumu ietvaros sagatavoto līgumu) projektu, starpresoru vienošanās projektu saskaņošanas procedūru;
 • veikt iekšējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas procedūru;
 • sagatavot atzinumus par citu iestāžu izstrādātājiem tiesību aktu projektiem;
 • sagatavot nepieciešamos dokumentus tiesvedību procesos, tajā skaitā, prasības pieteikumus, paskaidrojumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, izpildu dokumentus u.c., kā arī pārstāvēt iestādi tiesvedību procesos administratīvajās lietās un civillietās;
 • izskatīt iesniegumus un sagatavot atbildes projektus uz tiem.

Darbavieta: iespēja strādāt elastīgu darba laiku ar pamatdarbavietu Stabu ielā 89, Rīgā vai pakļautības struktūrvienību atrašanās vietās (Cēsis, Valmiera, Olaine, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Liepāja)

no 1399 EUR līdz 1998 EUR

Personālvadības daļas vecākais referents (darba aizsardzības speciālists)

Prasības:

 • vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • vismaz 2 gadu pieredze darba aizsardzībā, vēlama pieredze ekspertīzē bīstamajās nozarēs.

Priekšroka pretendentiem ar:

– specializāciju un pieredzi ārstniecības iestādēs;

– ar pieredzi darbā vai sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

Pienākumi:

 • organizēt pastāvīgu darba aizsardzības pasākumu ieviešanu un uzturēšanu;
 • izskatīt kompetentās institūcijas sagatavotos darba vides risku novērtējumus, darba aizsardzības pasākumu plānus, darba veidu, kuros iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos, sarakstus, darba un amata veidu, kuros lietojami IAL;
 • veikt nelaimes gadījumu darbā, izmeklēšanu un nepieciešamās informācijas apkopošanu un akta vai atzinuma sagatavošanu;
 • organizēt un kontrolēt ievadapmācību darba aizsardzībā, instruktāžu darba vietā (sākotnējo, atkārtoto, neplānoto un mērķa instruktāžu) un tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu.

Darbavieta: iespēja strādāt elastīgu darba laiku ar pamatdarbavietu Stabu ielā 89, Rīgā.

no 966 EUR  līdz 1457 EUR

Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vecākais speciālists

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē.

Pienākumi:

 • organizēt, kontrolēt un koordinēt Pārvaldes un tās struktūrvienību nodrošinājumu ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem, nodrošināt materiāltehnisko resursu uzskaiti un kontroli;
 • kontrolēt un koordinēt ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālo nodrošinājumu;
 • organizēt, kontrolēt un koordinēt ieslodzījuma vietās esošo pamatlīdzekļu un inventāra apriti, to savlaicīgu verificēšanu, kalibrēšanu, apkopi un norakstīšanu, izvērtēt to iegādes nepieciešamību;
 • savas kompetences ietvaros izstrādāt iepirkumu tehniskās specifikācijas un sagatavot iepirkuma pieteikumus;
 • kontrolēt noslēgto līgumu izpildi, tajā skaitā zaļa publiskā iepirkuma nosacījumu izpildes kontrole;
 • sagatavot atbildes saistībā ar fizisko personu iesniegumiem par Pārvaldes un ieslodzījuma vietu darbību, veikt nepieciešamo ziņu ieguvi un pārbaudi.

Darbavieta: iespēja strādāt elastīgu darba laiku ar pamatdarbavietu Stabu ielā 89, Rīgā.

no 966 EUR  līdz 1457 EUR

Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Līgatnes iela 6, Cēsis, LV-4101,  cain@ievp.gov.lv

Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors

Prasības:

 • tehniskā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 2. pakāpē;
 • vismaz 1 gadu praktiskā darba pieredze.

Pienākumi:

 • pārraudzīt gāzes katlumājas apkures, ventilācijas, ūdensapgādes  un kanalizācijas sistēmu, kā arī transportlīdzekļu atbilstošu ekspluatāciju, organizēt nepieciešamo apkalpošanu un remontu;
 • sagatavot un iesniegt gada, mēneša, ceturkšņa atskaites par dabas un energoresursu izmantošanu;
 • organizēt pakalpojumu sniedzēju darbu iestādes objektos, sekot apkopes grafikiem;
 • veikt aprēķinus par materiāliem un darba uzdevumiem, kas nepieciešami iestādes apgādes ievešanai, regulēšanai, tehniskajai apkopei, uzraudzībai un remontam;
 • organizēt ieslodzīto dzīvojamo un sadzīves telpu savlaicīgu remontu un trūkumu novēršanu;
 • sastādīt defekta aktus, tāmes par nepieciešamajiem vai izlietotajiem remontmateriāliem, sagatavot pieprasījumus un attaisnojošus dokumentus;
 • atbildēt par iestādes ēku, būvju, telpu tehnisko stāvokli un uzturēšanu, piedalīties tehniskajās apsekošanās.

no 966 EUR līdz 1457  EUR

Iļģuciema cietums

Tvaikoņu iela 3,Rīga, LV-1007, ilguciema.cietums@ievp.gov.lv

Nodrošinājuma daļas namdaris

 • vismaz pamatizglītība;
 • latviešu valodas zināšanas A līmeņa 2. pakāpē.

no 648  EUR līdz 972 EUR

Nodrošinājuma daļas noliktavas pārzinis

Prasības:

 • pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 1. pakāpē;
 • vismaz 1 gadu praktiskā darba pieredze.

Pienākumi:

 • veikt materiālo vērtību uzskaiti grāmatvedības   vadības sistēmā (priekšroka ar labām iemaņām darbā ar HORIZON) un kontroli;
 • veikt derīguma termiņu un preču precīzu kontroli un uzskaiti;
 • izsniegt preces, noformējot attiecīgus dokumentus.

I

no 662 EUR līdz 993  EUR

Jēkabpils cietums

Ķieģeļu iela 14,Jēkabpils, LV-5202, jekabpils.cietums@ievp.gov.lv

Nodrošinājuma daļas vecākais speciālists

Prasības:

 • vidēja izglītība un profesionālās pilnveides izglītības programma vai profesionālā vidējā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 1. pakāpē;
 • vismaz 1 gadu praktiskā darba pieredze.

Pienākumi:

 • apkopot informāciju par ieslodzījuma vietas struktūrvienību un ieslodzīto vajadzībām;
 • plānot un uzskaitīt saimnieciskajā apkalpē nodarbināto darbu, veikt ieslodzīto personu darba laika uzskaiti, noformēt darba grafikus un darba laika uzskaites tabulas;
 • veikt datu (rēķinu) ievadīšanu un apstrādi resursu vadības sistēmā Horizon;
 • veikt materiālo vērtību uzskaiti (iekšējo kustību/pārvietošanu, norakstīšanu) resursu vadības sistēmā Horizon;
 • pārraudzīt un organizēt veļas mazgāšanu, deratizācijas un dezinsekcijas pasākumus;
 • pārraudzīt un organizēt ieslodzīto uztura nodrošināšanu (pārtikas aprite no piegādes līdz ēdiena izsniegšanai), kontrolēt virtuves darbu;
 • izskatīt ieslodzīto iesniegumus un pieteikumus.

no 905 EUR līdz 1357  EUR

Jelgavas cietums

Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001, jelgavas.cietums@ievp.gov.lv

Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors

Prasības:

 • tehniskā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 2. pakāpē.

Pienākumi:

 • atbildīgs par katliekārtas tehnisko stāvoklī: (sertifikāts - Atbildīgā persona par gāzes saimniecību)
 • Pārzina un ievēro katlumājas darbības tehnoloģisko procesu
 • Ziņo par remontu nepieciešamību, (materiāli, apkopes darbus)
 • pārrauga siltumapgādes un ventilācijas sistēmas, nodrošinot to atbilstošu darbību, organizē nepieciešamo apkalpošanu un remontu, veic patērēto resursu kontroli;
 • pārrauga ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, nodrošinot to atbilstošu darbību, organizē nepieciešamo apkalpošanu un remontu, veic patērēto resursu kontroli.

no 966 EUR līdz 1457  EUR

Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Rīgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, olaines.cietums@ievp.gov.lv

Latvijas Cietumu slimnīcas klīniskais psihologs

 • maģistra grāds psiholoģijā;
 • sertifikāts klīniskajā psiholoģijā;
 • pieredze psiholoģijas jomā.

no 1156 EUR līdz 1652 EUR

Rīgas Centrālcietums

Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009, rigas.centralcietums@ievp.gov.lv

Nodrošinājuma daļas vecākais speciālists

Prasības:

 • vidēja izglītība un profesionālās pilnveides izglītības programma vai profesionālā vidējā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 1. pakāpē.

Pienākumi:

 • veic iestādes apgādes nodrošināšanu, daļas lietvedību, veic uztura normas piešķiršanu un kontroli, nodrošina datu ievadi un uzskaiti resursu vadības sistēmā HORIZON;
 • organizē veļas mazgāšanu, deratizācijas un dezinfekcijas pasākumus, ieslodzīto apgādi un darba laika uzskaiti;
 • veic materiālu, iekārtu, mēbeļu un inventāra iegādi un organizē to tehnisko apkopi un remontu;
 • atbild par drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu darba iecirkņos nodarbinātām ieslodzītām personām;
 • atbild par kārtības uzturēšanu darba vietās u.c.

no 905 EUR līdz 1357  EUR

Administratīvās daļas tulks

Prasības:

 • augstākā filoloģiskā izglītība, specializācijā – latviešu – krievu valodas tulks vai skolotājs;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • pieredze juridisko tekstu mutiskā un rakstiskā tulkošanā.

Pienākumi:

 • Kriminālprocesa likuma 321.1 pantā noteiktajos gadījumos veikt mutiskus un rakstiskus tulkojumus krievvalodīgajiem ieslodzītajiem;
 • Kriminālprocesa likuma 321.1 pantā noteiktajos gadījumos organizēt no ārpakalpojumu sniedzēja mutisku un rakstisku tulkojumu saņemšanu personām ar dzirdes invaliditāti, ārvalstniekiem un tiem ieslodzītajiem, kas nav ārvalstnieki, bet nesaprot latviešu valodu;
 • veikt dokumentu tulkošanu Pārvaldes vecākajam inspektoram (vecākajam izmeklētājam) kriminālprocesa ietvaros valsts valodā;
 • Veikt tulkojumus (organizēt) Krimināllikuma 11.pantā noteiktajos gadījumos;
 • tulkot cietuma tiesvedībai nepieciešamos dokumentus valsts valodā.

no 966 EUR līdz 1457 EUR

Valmieras cietums

Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, valmieras.cietums@ievp.gov.lv

Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors

Prasības:

 • tehniskā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 2. pakāpē;
 • vismaz 1 gadu praktiskā darba pieredze.

Pienākumi:

 • pārraudzīt gāzes katlumājas apkures, ventilācijas, ūdensapgādes  un kanalizācijas sistēmu, kā arī transportlīdzekļu atbilstošu ekspluatāciju, organizēt nepieciešamo apkalpošanu un remontu;
 • sagatavot un iesniegt gada, mēneša, ceturkšņa atskaites par dabas un energoresursu izmantošanu;
 • organizēt pakalpojumu sniedzēju darbu iestādes objektos, sekot apkopes grafikiem;
 • veikt aprēķinus par materiāliem un darba uzdevumiem, kas nepieciešami iestādes apgādes ievešanai, regulēšanai, tehniskajai apkopei, uzraudzībai un remontam;
 • organizēt ieslodzīto dzīvojamo un sadzīves telpu savlaicīgu remontu un trūkumu novēršanu;
 • sastādīt defekta aktus, tāmes par nepieciešamajiem vai izlietotajiem remontmateriāliem, sagatavot pieprasījumus un attaisnojošus dokumentus;
 • atbildēt par iestādes ēku, būvju, telpu tehnisko stāvokli un uzturēšanu, piedalīties tehniskajās apsekošanās.

no 966 EUR līdz 1457  EUR