Amata nosaukums

Prasības un galvenie amata pienākumi kandidātiem

Darba samaksa euro (bruto)

 

Centrālais aparāts,

Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, pasts@ievp.gov.lv

 

Stratēģijas daļas vecākais referents datu analīzes jomā

Prasības:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • Izpratne par valsts pārvaldes darbu;
 • Veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, MS Team, Outlook, Internet Explorer un citas pārlūkprogrammas), prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • Vismaz divu gadu profesionālā pieredze;
 • Spēja orientēties Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajās tiesību normās Pārvaldes darbības jomā;
 • Spēja nodrošināt sava darba precizitāti un kvalitāti, kā arī uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • Plānošanas un darba organizēšanas prasmes;
 • Ētiskums.

Pienākumi:

 • Izstrādāt Pārvaldes darba plānu un kontrolēt darba plānā un citos dokumentos noteikto pasākumu izpildi;
 • Apkopot un sagatavot informāciju Tieslietu ministrijai par ikgadējā Tieslietu ministrijas darba plāna aktualizāciju, kā arī kontrolēt Pārvaldei noteiktos pasākumus un uzdevumus;
 • Kontrolēt Tieslietu ministrijas rīkojumos uzdoto iekšējā audita un Valsts kontroles ieteikumu izpildes termiņus.
 • Izstrādāt Pārvaldes publisko pārskatu;
 • Veikt Pārvaldes procesu statistisko datu apkopošanu un analīzi, sagatavot statistiskos pārskatus;
 • Apkopot informāciju un sagatavot atbildes uz Tieslietu ministrijas, citu valsts pārvaldes iestāžu un starptautisko institūciju informācijas pieprasījumiem;
 • Izstrādāt rīkojuma projektu par Pārvaldes ieslodzījuma vietu darba pārbaudi un apkopot pārbaužu rezultātus, kā arī piedalīties pārbaudes ieteikumu izpildes kontrolē;
 • Piedalīties Pārvaldes procesu uzturēšanā un pilnveidošanā;
 • Izstrādāt Pārvaldes reglamentu un kontrolēt ieslodzījuma vietu reglamentu saskaņošanas procesu;
 • Piedalīties un apkopot priekšlikumus Pārvaldes stratēģijas izstrādes procesā;
 • Sagatavot dokumentu projektus atbilstoši dotajam uzdevumam.
no 835 līdz 1190  
Stratēģijas daļas vecākais referents IT jomā

Prasības:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātņu/informācijas tehnoloģiju jomā;
 • Latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • Izpratne par valsts pārvaldes darbu;
 • Veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • Pieredze programmatūru (lietojumu) izstrādē un attīstībā;
 • Zināšanas un pieredze informācijas sistēmu izstrādes projektu vadībā;
 • Padziļinātas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, MS Team, Outlook, Internet Explorer un citas pārlūkprogrammas);
 • Vismaz divu gadu profesionālā pieredze;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • Plānošanas un darba organizēšanas prasmes;
 • Ētiskums.

Pienākumi:

 • Analizēt iestādes darba procesus ar mērķi attīstīt tos, izmantojot jaunus informācijas tehnoloģiju risinājumus;
 • Novērtēt esošo sistēmu funkcionalitāti;
 • Piedalīties sarežģītāku sistēmu arhitektūras veidošanā iestādē un ārpus tās;
 • Izstrādāt jaunas IT sistēmas iestādē un ārpus tās;
 • Novērtēt nepieciešamos resursus un vajadzību pēc tiem;
 • Konsultēt iestādes vadību jautājumos par IT izstrādi, lietošanu un uzturēšanu;
 • Uzraudzīt iestādes IT attīstības projektus;
 • Piedalīties projektu īstenošanā, kas saistīti ar iestādes IT sistēmas pilnveidošanu.
no 1458 līdz 1917  

Iepirkumu un līgumu daļas jurists

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • praktiska pieredze līgumu un, vienošanās projektu izstrādē un tiesvedībā;
 • vēlama pieredze iepirkumu procedūru dokumentu sagatavošanā, iepirkumu procedūras organizēšanā (pieredze iepirkumu procedūru veikšanā valsts vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību).
 • vēlama jurista darba pieredze privāto tiesību jomā;

Pienākumi:

 • nodrošināt iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavošanu;
 • piedalīties iestādes iepirkumu komisijās un darba grupās;
 • izstrādāt un izvērtēt līgumus un vienošanās, kontrolēt līguma nosacījumu izpildi;
 • izstrādāt dokumentu projektus un sniegt atzinumus, kas saistīti ar publisko iepirkumu un privāto tiesību jautājumiem;
 • nodrošina iestādes pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā
 • sagatavot dokumentus, kas nepieciešami tiesvedībai;
 • pārstāvēt iestādi tiesā;
 • konsultēt struktūrvienības kompetences ietvaros.

no 835 līdz 1190

 

Personālvadības daļas vecākais referents (darba aizsardzības speciālists)

Prasības:

 • vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • vismaz 2 gadu pieredze darba aizsardzībā, vēlama pieredze ekspertīzē bīstamajās nozarēs.

Priekšroka pretendentiem ar:

– specializāciju un pieredzi ārstniecības iestādēs;

– ar pieredzi darbā vai sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

Pienākumi:

 • organizēt pastāvīgu darba aizsardzības pasākumu ieviešanu un uzturēšanu;
 • izskatīt kompetentās institūcijas sagatavotos darba vides risku novērtējumus, darba aizsardzības pasākumu plānus, darba veidu, kuros iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos, sarakstus, darba un amata veidu, kuros lietojami IAL;
 • veikt nelaimes gadījumu darbā, izmeklēšanu un nepieciešamās informācijas apkopošanu un akta vai atzinuma sagatavošanu;
 • organizēt un kontrolēt ievadapmācību darba aizsardzībā, instruktāžu darba vietā (sākotnējo, atkārtoto, neplānoto un mērķa instruktāžu) un tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu

no 745  līdz 1093

 

Daugavgrīvas cietums,

Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418,  pasts@ievp.gov.lv

Medicīnas daļas ārsts

Psihiatrs uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1644 līdz 1920 (par pilnu slodzi)

 

Jēkabpils cietums,

Ķieģeļu iela 14,Jēkabpils, LV-5202, pasts@ievp.gov.lv

Medicīnas daļas ārsts

Zobārsts uz nepilnu darba laiku (10 stundas nedēļā)

no 1644 līdz 1920 (par pilnu slodzi)

 

Jelgavas cietums,

Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001, pasts@ievp.gov.lv

Nodrošinājuma daļas vadītājs

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;

Pienākumi:

 • organizēt daļas darbu, nodrošināt darbinieku amata pienākumu un doto uzdevumu izpildes kontroli;
 • pārraudzīt un organizēt ieslodzīto sadzīves vajadzību nodrošināšanu;
 • pārraudzīt un organizēt ieslodzījuma vietas nodarbināto materiāli tehnisko apgādi;
 • kontrolēt NĪ (ēku, būvju, inženiertīklu utt.) tehnisko stāvokli, sniegt informāciju Pārvaldei;
 • kontrolēt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
 • nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas veikšanu saimnieciskajā apkalpē nodarbinātām ieslodzītām personām, organizēt veselības pārbaudi;
 • veikt Pārvaldes pieprasījumu apstrādi, atbilžu sagatavošanu.

no 870 līdz 1200

 

Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors

Prasības:

 • tehniskā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 2. pakāpē;

Pienākumi:

 • sekot līdzi katliekārtas tehniskajam stāvoklim: (nepieciešams sertifikāts - Atbildīgā persona par gāzes saimniecību)
 • pārzināt un uzraudzīt katlumājas darbības tehnoloģisko procesu
 • ziņot par remontu nepieciešamību (materiāli, apkopes darbi)
 • pārraudzīt siltumapgādes un ventilācijas sistēmas, nodrošinot to atbilstošu darbību, organizēt nepieciešamo apkalpošanu un remontu, veikt patērēto resursu kontroli;
 • pārraudzīt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, nodrošinot to atbilstošu darbību, organizēt nepieciešamo apkalpošanu un remontu, veikt patērēto resursu kontroli.

no 770 līdz 1100

 

Rīgas Centrālcietums,

Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009, pasts@ievp.gov.lv

Medicīnas daļas ārsts

Ģimenes ārsts

no 1644 līdz 1920

 

Medicīnas daļas ārsts

Dermatologs-venerologs uz nepilnu darba laiku (30 stundas nedēļā)

no 1644 līdz 1920 (par pilnu slodzi)

 

Medicīnas daļas vecākā māsa

atbilstoša medicīniskā izglītība un sertifikāts

no 1344 līdz 1464

 

Valmieras cietums,

Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, pasts@ievp.gov.lv

Medicīnas daļas ārsts

Zobārsts uz nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā)

no 1644 līdz 1920 (par pilnu slodzi)