Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi” 59.6.apakšpunktā noteikto prasību saskaņot lidojumus virs objektiem, kas saistīti ar valsts un sabiedrības interesēm un norādītajā attālumā no minētajiem objektiem, atbilstoši objekta īpašnieka, valdītāja vai lietotāja nosacījumiem, kas ir publicēti objekta īpašnieka, valdītāja vai lietotāja tīmekļvietnē,

Ieslodzījuma vietu pārvalde publicē kārtību, kādā saskaņojami bezpilota gaisa kuģu lidojumi virs ieslodzījuma vietām un to jaunbūvēm, bet horizontālā plaknē – līdz 500 m no minētajiem objektiem:
 

  • Vismaz 5 darba dienas pirms bezpilota gaisa kuģa lidojuma nepieciešams Ieslodzījuma vietu pārvaldei iesniegt iesniegumu ar lūgumu saskaņot bezpilota gaisa kuģa lidojumu.
  • Iesniegums jāsūta uz ieslodzījuma vietu pārvaldes elektroniskā pasta adresi pasts@ievp.gov.lv.
  • Iesniegumā par bezpilota gaisa kuģa lidojuma saskaņošanu jānorāda:
     
  1. vārds un uzvārds (juridiskām personām – nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds);
  2. kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs);
  3. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta numurs, kas piešķirts atbilstoši regulas Nr. 2019/947 14. panta prasībām;
  4. unikālais sērijas numurs (sertificētās kategorijas gadījumā – bezpilota gaisa kuģim piešķirtā reģistrācijas zīme), kas identificē bezpilota gaisa kuģi, ar kuru plānots veikt lidojumu, kā arī informācija par to, vai un kā tiek nodrošināta bezpilota gaisa kuģa attālinātā identifikācija;
  5. plānotā lidojuma adrese, laiks un mērķis.