Publikācijas datums:
IeVP 2020/96/ESF
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piedāvājuma dokumentus var iesniegt: elektroniski – ievp@ievp.gov.lv; pa faksu – 67278697; pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde

 

 INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

1. Pasūtītājs:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Reģ. Nr. 90000027165.

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2020/96/ESF

Iepirkums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (Nr. 9.1.2.0/16/I/001) un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (Nr. 9.1.3.0/16/I/001) ietvaros.

 

3. Iepirkuma priekšmets:

CPV kods: 30237240-3 (Tīmekļa kamera), 32342100-3 (Austiņas).

 

4. Līguma izpildes vieta:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

 

5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divas) daļās:

Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu variantu par katru daļu atsevišķi vai visām daļām kopā.

 

1. daļa. Austiņas ar mikrofonu;

2. daļa. Tīmekļa kamera.

 

6. Līguma izpildes termiņš:

No līguma noslēgšanas dienas līdz 2020. gada 4. decembrim.

Līgums ir informatīvā paziņojuma neatņemama sastāvdaļa (4. pielikums).

 

7. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija:

Tehniskā specifikācija noteikta informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

8. Apmaksas nosacījumi:

Samaksa par precēm tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc preču piegādes un rēķina saņemšanas no piegādātāja.

 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko līgumcenu (bez PVN) katrā daļā atsevišķi, saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 3. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai. Līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, tajā skaitā transporta pakalpojumu, piegādes u.c., izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādīto un neparedzēto darbu izpildi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā.

 

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

9.1. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu.

9.2. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 3. pielikums).

 

10. Prasības pretendentiem:

10.1. Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1.1. tehniskā specifikācija – saskaņā ar informatīvā paziņojuma 1. pielikumu;

10.1.2. pieteikums – saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2. pielikumu;

10.1.3. finanšu piedāvājums saskaņā ar informatīvā paziņojuma 3. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu.

 

11. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

  1. elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;
  2. pa faksu – 67278697;
  3. pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;
  4. personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433.kabinetā (tālr. 67290096, 67290183).

Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. oktobrim, plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos, vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

12. Kontaktpersonas:

12.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (Nr.9.1.2.0/16/I/001) Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka vadītāja Linda Kušnire, tālr.: 67021118, mob. tālr. 29615813, e - pasta adrese linda.kusnire@ievp.gov.lv;

12.2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.:9.1.2.0/16/I/001), un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (I.D. Nr.9.1.3.0./16/I/001) jurists Dmitrijs Orlovs,
tālr.: 67290262, mob. tālr. 22301885, e-pasts: dmitrijs.orlovs@ievp.gov.lv.