Jaunumi
Norway Grants logo

2019. gada 28. jūnijā ir apstiprināts Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI)
2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" (turpmāk – projekts) pieteikums.

Savukārt 2019. gada 1. jūlijā ir parakstīts līgums Nr.1-6.4/2-2019 starp Tieslietu ministriju un Ieslodzījuma vietu pārvaldi (turpmāk – IeVP) par projekta īstenošanu NFI 2014.–2021. gada perioda programmas ietvaros. Projekta īstenotājs un līdzfinansējuma saņēmējs – IeVP.

Projekta mērķis ir radīt modernu infrastruktūru un saturu Latvijas korekcijas dienestu personāla – IeVP un Valsts probācijas dienesta darbinieku – apmācībai, turpmāk sagatavojot mūsdienīgas sodu izpildes nodrošināšanai. Projekta ietvaros Olaines cietuma teritorijā plānots būvēt jaunu Mācību centru, kurā apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes varēs gan darbinieki bez priekšzināšanām, kuri tikai uzsāk darbu korekcijas sistēmā, gan savas zināšanas un pieredzi papildināt varēs arī nozares profesionāļi. Mācību centrā būs iespējams nodrošināt moduļu izglītību, piedāvājot korekcijas dienestu personālam mūsdienu sodu izpildei atbilstošu izglītību.

Mācību centra programmu saturs tiks sagatavots Eiropas Sociālā fonda Darbības Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana"
9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" Projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Projektā plānots būvēt arī atklātā cietuma korpusu, tādejādi veidojot Olaines cietuma infrastruktūru kā jaunuzņemto korekcijas dienestu darbinieku prakses vietu.   

Projektā izvirzītie mērķi un uzdevumi noteikti 4 (četrās) projekta aktivitātēs:

  1. Būvniecība.

Aktivitātes ietvaros Olaines cietuma teritorijā paredzēts būvēt Mācību centra un atklātā cietuma nodaļas ēkas. Tiks labiekārtota cietumam pieguļošā teritorija, sagatavota būvniecībai nepieciešamā dokumentācija, nodrošināta būvuzraudzība un iegādāts Mācību centra un atklātās nodaļas darbībai nepieciešamais aprīkojums un inventārs.

  1. Normatīvo aktu izstrāde.

Aktivitātes ietvaros ir plānots izstrādāt normatīvos aktus, tai skaitā ar Mācību centra darbību saistītos Ministru kabineta noteikumus, īstenot pieredzes apmaiņas vizītes Norvēģijā un Eiropas Savienības valstīs par normatīvā regulējuma izstrādi, organizēt projekta sadarbības partneru – Norvēģijas Korekcijas dienestu akadēmijas un Romerike cietuma pārstāvju – vizītes Latvijā.

  1. Programmu aprobācija.

Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta Mācību centra personāla kvalifikācijas pilnveide, dalība tematiskās ārvalstu konferencēs, pētījumu veikšana par ieslodzīto un ieslodzījuma vietu darbinieku dzīves kvalitāti ieslodzījuma vietās, mentoru ieslodzījuma vietās apmācību organizēšana.

  1. Projekta vadība un publicitāte.

Aktivitātes ietvaros tiks izveidota projekta vadības grupa, nodrošinot projekta vadības ikdienas darbu – projekta aktivitāšu īstenošana, koordinēšanu un uzraudzību.

Projekta partneri:

  1. Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts (plašāk informācija pieejama šeit: http://www.kriminalomsorgen.no/information-in-english.265199.no.html;
  2. Norvēģijas ieslodzījuma vietu personāla akadēmija (plašāk informācija pieejama šeit:

http://www.krus.no/about-us.5194157-287935.html;

  1. Romerike cietums (plašāk informācija pieejama šeit: https://romerikefengsel.no/;
  2. Nevalstiskā organizācija Wayback (plašāk informācija pieejama šeit: https://www.wayback.no/ .

Projekta kopējais finansējums ir 14 073 529 euro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 11 962 500 euro, un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb
2 111 029 euro. Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. aprīlim. Projekta īstenošanas vieta – Olaines cietuma teritorija un IeVP Centrālais aparāts.

 

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana