Pilsonība:

Ir Latvijas Republikas pilsonis.

Vecums:

No 18 līdz 40 gadiem. Ņemot vērā dienesta nepieciešamību, iestādes vadītājs dienestā var pieņemt arī personu, kura ir vecāka par 40 gadiem un kuras izdienas laiks Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, vai kuras militārā dienesta izdienas stāžs nav īsāks par 10 gadiem.

Izglītība:

Amatam nepieciešama vismaz vidējā izglītība.

Valodu prasmes:

Latviešu valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai (Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 1.pielikums).

Fiziskā sagatavotība:

Fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm").

Veselība:

Veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību").

Citas prasības:

  • Nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
  • nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
  • nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
  • nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
  • nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta.
  • labas komunikācijas prasmes;
  • spēja strādāt komandā un individuāli.