Statuss:
Noslēdzies
eraf

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I006

Ieslodzījuma vietu pārvalde Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīcā" Nr. 4.2.1.2/18/I/006.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zāli un ēdnīca.
 

Projektā plānotās darbības:
1.Projekta tehniskas dokumentācijas sagatavošana ēkām Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads kad.Nr. 4201 007 1004 004 un 4201 007 1004 005;
2.Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;
3.Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
4.Publicitates pasākumi par projekta īstenošanu.

Plānotie rezultāti:
1.Skola ar sporta zāli:
1.1.Siltumenerģijas ietaupījums Mwh gadā/siltumenerģijas patēriņš Mwh gadā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – 52,40 % (minimālās prasības > 30 %);
1.2.Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kwh/m²) gada – 85,15 (minimālas prasības < 90kwh/m²).
2.Ēdnīca:
1.1.Siltumenerģijas ietaupījums Mwh gada/siltumenerģijas patēriņš Mwh gadā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – 38,87 % (minimālās prasības > 30 %);
1.2.Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kwh/m²) gada – 71,17 (minimālās prasības < 90kwh/m²).
3.Siltumenerģijas ietaupījums (Mwh gada)/Projekta attiecināmajām izmaksām – 0,68 (minimālās prasības>0,3)

Projekta īstenošanas ilgums: 32 mēneši (2018.gada novembris – 2021.gada jūlijs)

Projekta plānotais finansējums: 493345,33 EUR, tai skaita 419343,53 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%) un 74001,80 EUR valsts budžeta finansējums (15%).

Projekta aktualitātes