Mēnešalga:
1340 līdz 1520 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208325
e-pasts: pasts@ievp.gov.lv
tīmekļa vietne: http://www.ievp.gov.lv/


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums.

Vakance: Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Resocializācijas daļas vecākais inspektors, 5413 02


Slodze: pilna

Atalgojums: no 1340 EUR līdz 1520 EUR

Darbavieta: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem – Līgatnes iela 6, Cēsis, LV-4101

Kontaktinformācija: 64123905; 67290148, pasts@ievp.gov.lv 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt: pasts@ievp.gov.lv; cain@ievp.gov.lv

Prasības kandidātam:

Atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām:
 • ir Latvijas pilsonis;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, civilajā un militārajā aizsardzībā, sociālajās un cilvēkrīcības zinātnēs, pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, sociālajā labklājībā, humanitārajā zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā;
 • latviešu valodas zināšanas vismaz C līmeņa 2.pakāpē;
 • fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr.288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm");
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību");
 • nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
 • nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • nav atzīts par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
 • nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, veicamos uzdevumus izpildīt prioritārā secībā;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pienākumi:
 • informēt ieslodzītos par viņu tiesībām un pienākumiem;
 • veikt individuālo resocializācijas darbu ar ieslodzīto;
 • organizēt un īstenot resocializācijas pasākumus, kā arī brīvā laika pasākumus ieslodzītajiem;
 • izskatīt iesniegumus, priekšlikumus, sūdzības un ziņojumus resocializācijas jautājumos, sagatavot atbildes;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sagatavojot ieslodzītos atbrīvošanai;
 • novērtēt notiesātā riskus un vajadzības, izstrādāt resocializācijas plānu un nodrošināt tā izpildi;
 • sagatavot dokumentus izvērtēšanas komisijai un tiesai par notiesātā iesaistīšanos plānotajos resocializācijas pasākumos un sasniegtajiem rezultātiem;
 • izskatīt ieslodzītā disciplinārlietas materiālus un sniegt priekšlikumus par piemērojamā soda veidu;
 • sniegt priekšlikumus, sagatavot lēmumus par pamudinājumu piemērošanu ieslodzītajiem;
 • veikt ieslodzīto uzraudzību īstenojot resocializācijas pasākumus;
 • izvērtēt ieslodzīto savstarpējās attiecības vienībā, veikt pasākumus iespējamo savstarpējo konfliktu novēršanai un pārtraukšanai;
 • veikt ieslodzīto uzraudzību ģimenes dienās.

Iestāde piedāvā:

 • ​Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas: 
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 30 kalendāra dienas, pēc katriem pieciem izdienas gadiem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par trim kalendāra dienām;
 • apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • nelaimes gadījuma pabalsts;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 100,00 EUR apmērā.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama: https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardzibaieslodzīto    

Pretendentiem jāpiesakās līdz