Mēnešalga:
1710 līdz 2185 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Stabu iela 89, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009

Tālrunis: 67208325

e-pasts: pasts@ievp.gov.lv

tīmekļa vietne: http://www.ievp.gov.lv/


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Vakance: centrālā aparāta Stratēģijas daļas galvenais sistēmanalītiķis, 2511 02

Slodze: pilna

Atalgojums: no 1710 EUR līdz 2185 EUR

Darbavieta: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009

Kontaktinformācija: 67290338, 67290148; pasts@ievp.gov.lv

CV un motivācijas vēstuli sūtīt: pasts@ievp.gov.lv

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • izpratne par valsts pārvaldes darbu;
 • padziļinātas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, MS Team, Outlook, Internet Explorer un citas pārlūkprogrammas)
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze: Tehniskās zināšanas par informācijas sistēmu attīstību un uzturēšanu un pārvaldību;
 • tehniskās zināšanas par lietojumprogrammu saskarnēm (API);
 • tehniskās zināšanas datu bāžu pārvaldībā un SQL skriptu programmēšanā;
 • spēja nodrošināt sava darba precizitāti un kvalitāti, kā arī uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, veicamos uzdevumus izpildīt prioritārā secībā;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • ētiskums.

Pienākumi:

 • veikt Pārvaldes darbības procesu sistēmanalīzi;
 • sagatavot sistēmu prasību specifikācijas;
 • konsultēt Pārvaldes vadību par IT stratēģijas izveidi un ieviešanu;
 • vadīt programmatūras izstrādes projektus, koordinē citu darbinieku darbu;
 • nodrošināt IKT sistēmu ieviešanas procesus un IKT sistēmu lietotāju apmācības.

Iestāde piedāvā:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 50,00 EUR apmērā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijadatu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama:  https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba

Pretendentiem jāpiesakās līdz