Mēnešalga:
1350 līdz 1910 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Stabu iela 89, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009

Tālrunis: 67208325

e-pasts: pasts@ievp.gov.lv

tīmekļa vietne: http://www.ievp.gov.lv/


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Vakance: centrālā aparāta Stratēģijas daļas vecākais referents, 2422 03

Slodze: pilna

Atalgojums: no 1350 EUR līdz 1910 EUR

Darbavieta: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009

Kontaktinformācija: 67290338, 67290148; pasts@ievp.gov.lv

CV un motivācijas vēstuli sūtīt: pasts@ievp.gov.lv

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē un angļu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, MS Teams, Outlook, Internet Explorer un citas pārlūkprogrammas), prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • vismaz divu gadu profesionālā pieredze projektu īstenošanā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, veicamos uzdevumus izpildīt prioritārā secībā;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pienākumi:

 • apkopot, analizēt informāciju par pieejamajiem ārvalstu finanšu instrumentiem projektu realizācijai;
 • izstrādāt projekta pieteikumus ārvalstu finanšu instrumentu piesaistei un tehniski noformēt projektu pieteikumus iesniegšanai attiecīgajā institūcijā;
 • īstenot noteiktas projekta darbības;
 • nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp projekta dalībniekiem/partneriem un iesaistītajām personām un institūcijām;
 • sagatavot un precizēt pārskatus par projekta izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
 • identificēt un paredzēt riskus vai izmaiņas projekta gaitā, laikus izdarot nepieciešamās korekcijas un iniciējot grozījumus;
 • organizēt projekta lietvedību un atbilstoši lietu nomenklatūrai uzglabāt ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus un nodrošināt to pieejamību projekta vadības grupas locekļiem un projekta uzraudzībā iesaistītajām institūcijām jebkurā projekta īstenošanas etapā.

Iestāde piedāvā:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Kvalifikācijas pilnveidošanas kursus amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumus kompensēšana līdz 100,00 EUR apmērā.

Pateicamies visiem pretendentiem par atsaucību! Ja nesazināsimies trīs nedēļu laikā no pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas, lūdzam uzskatīt, ka netikāt izvirzīts/-a nākamajai atlases kārtai.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijadatu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama:  https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba

Pretendentiem jāpiesakās līdz