Mēnešalga:
1055 līdz 1570 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Mazā Matīsa iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208325
e-pasts: pasts@ievp.gov.lv
tīmekļa vietne: http://www.ievp.gov.lv/


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums.

Vakance: Rīgas Centrālcietuma Nodrošinājuma daļas vecākais speciālists, 4322 07

Slodze: pilna

Atalgojums: no 1055 EUR līdz 1570 EUR

Darbavieta: Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009 
Kontaktinformācija: 67290314, 67290148; pasts@ievp.gov.lv 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt: pasts@ievp.gov.lv; rigas.centralcietums@ievp.gov.lv

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas B līmeņa 1. pakāpē;
 • vienu gadu praktiskā darba pieredze;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel), prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, veicamos uzdevumus izpildīt prioritārā secībā;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta psiholoģiskā noturība;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pienākumi:

 • nodrošināt ieslodzījuma vietas apgādi ar to funkciju īstenošanai nepieciešamajām materiālajām vērtībām un pakalpojumiem;
 • veikt saņemto pavadzīmju, rēķinu, pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstības pārbaudi noslēgto līgumu vai iepirkuma procedūru nosacījumiem;
 • veikt materiālo vērtību uzskaiti un kontroli resursu vadības sistēmā Horizon noformējot attiecīgos dokumentus;
 • nodrošināt ieslodzījuma vietas ieslodzīto personu sadzīves apstākļu atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem, t.sk., plānot un uzskaitīt saimnieciskajā apkalpē nodarbināto darbu, pārraudzīt un organizēt veļas mazgāšanu, deratizācijas un dezinsekcijas pasākumus, pārraudzīt ieslodzīto uztura nodrošināšanu, kontrolēt cietuma mazumtirdzniecības vietas darbību;
 • savas kompetences ietvaros piedalīties ieslodzīto personu sūdzību un iesniegumu izskatīšanā.

Iestāde piedāvā:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • Kvalifikācijas pilnveidošanas kursi amata pienākumu veikšanai;
 • Sociālās garantijas:
 • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 28 kalendāra dienas;
 • papildatvaļinājums atbilstoši novērtējuma rezultātiem – līdz 5 darba dienām;
 • papildatvaļinājums – ja aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam – 3 darba dienas;
 • papildatvaļinājums - ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem - ne mazāk par vienu darba dienu;
 • veselības apdrošināšana;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;
 • pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
 • speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu lēcu) iegādes izdevumu kompensēšana līdz 100,00 EUR apmērā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu Pārvalde informē, ka Pārvalde apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pārvalde ir pārzinis Jūsu personas datu apstrādei (adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv, personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijadatu.specialists@ievp.gov.lv. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama:  https://www.ievp.gov.lv/lv/datu-aizsardziba

Pretendentiem jāpiesakās līdz